Journal of Biomaterials and Tissue Engineering
ISSN: 2157-9083 (Print): EISSN: 2157-9091 (Online)
Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.


Volume 8, Number 10 (October 2018) pp.1375-1526

REVIEWS
Compressible Hyperelastic Models for Soft Biological Tissue: A Review
Monan Wang and Fengjie Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1375–1389 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cartilage and Bone Transplantation in Orthopedic Surgery: A Review
Jun Lu, Xiaodong Wen, Hongmou Zhao, Xiaojun Liang, and Qiang Ma
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1390–1398 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Wogonin Inhibited Oral Squamous Cell Carcinoma Cells Proliferation and Invasion Through Modulation
of the Wnt/-Catenin Signaling Pathway

Liangming Zhu, Ying Tang, Zhizheng Wang, and Ping Guo
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1399–1409 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Imaging of an Apoptotic Probe 99mTc-DTPA-CBT-DEVD with Caspase-3 Controlled Self-Assembly
of Nanoparticles

Jia-Lun Luo, Chun-Yan Cao, Hui-Qin Xu, Guo-Ping Sun, Gao-Lin Liang, Bin Mei, Yan-Hui He, Yang-Yang Xue, and Hui Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1410–1419 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Formation Process of Cell-Containing Guided Bone Regeneration Membrane
Haiping Chen, Jun Ji, Surong Wu, Xia Wu, Weidong Pan, and Shikun Xie
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1420–1428 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Preparation of Core/Shell Structured Microsphere of Vancomycin/Rifampin and Evaluation of
Bacteriostatic Effect In Vitro

Zhengquan Xu, Zheng Liu, Yunqi Wu, Xiao Xiao, Yilu Zhang, and Xiyang Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1429–1438 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Aptamer/Adenosine Kinase Chimera Promotes Angiogenesis Through Regulating M2-Type Monocytes/Macrophages
Polarization

Yan Chen, Jian Cao, Guohong Cai, Wen Chen, and Zhihong Zhou
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1439–1448 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced In Vitro Angiogenic Behavior of Selective Laser Melting Titanium Modified by Anodized Titanium
Dioxide Nanotubes and Calcium Phosphate Nanoparticles

Shuangquan Wan, Jianyu Chen, Xiucheng Hu, Xiaolin Yu, Ruogu Xu, Fan Wu, Jianglin Ouyang, and Feilong Deng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1449–1457 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhancement of Bone Properties by Alendronate Nanoparticle Formulation in Rat Model of Osteoporosis
Xueliang Zhang, Tonggeng Guan, Rujian Zhu, Shuchao Qi, and Zigang Wu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1458–1463 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The In Vivo Evaluation of the Biocompatibility and Bone Bonding Efficiency of Zr-Based Bulk Metallic
Glass Implant Material

Wei Sun, Weiqi Guo, and Hongjun Ai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1464–1468 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Observation of Microstructural Changes of Ti–6Al–4V Alloys During Quenching and Aging
Yang Yingxiang, Feng Zhongxue, Shi Qingnan, Xu Zhichao, Wang Xiaoqi, and Qi Huarong
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1469–1475 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Expression of Vascular Endothelial Growth Factor-C and Its Relationship with Lymphangiogenesis and
Lymphatic Metastasis in Colorectal Cancer Tissues

Lei Li, Lili Yuan, Jiani Liu, Jing Mei, and Changjiang Lei
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1476–1480 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Decellularized Scaffold in Central Nervous System (CNS): A New Strategy to Treat CNS Injury
Feng Chen, Jiabin Gu, Chenyu Zhao, Haidi Li, and Qi Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1481–1489 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Protective Mechanism of Futoxide on Subchondral Bone in Osteoarthritic Mice Model
Fang Li, Jianhua Yao, Yonglong Yan, Wei Lin, Xiaoran Ning, and Jingjing Cao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1490–1497 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Thermal Treatment on Ti–6Al–4V Martensite Transformation
Yang Yingxiang, Feng Zhongxue, Shi Qingnan, Xu Zhichao, Wang Xiaoqi, and Qi Huarong
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1498–1504 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Autologous Iliac Bone Graft Mixed with Blood Stem Cells for Early Femoral Head Osteonecrosis
Lin Wang, Yue Zheng, Shan Yang, Tao Wu, Di Qin, Yong-Tai Han, Jie Bao, and Hui-Jie Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1505–1511 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Studies on the Mechanism of Chlorogenic Acid Inhibiting Inflammation in Collagen-Induced Rheumatoid Arthritis
Chengqiang Zhang, Lihua Fang, Xiaoping Liu, Tingting Nie, Rui Li, Luping Cui, and Jie Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1512–1518 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

High-Order Effect in Two-Temperature Thermal Lagging to Thermal Responses in Biological Tissue
Subjected to Laser Irradiation

Hamdy M. Youssef and Najat A. Alghamdi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1519–1526 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


  
Volume 8, Number 9 (September 2018) pp.1223-1374

RESEARCH ARTICLES
The Effects of Acellular Spinal Cord Scaffolds-Genipin-Sonic Hedgehog on Proliferation and Differentiation of
Ectomesenchymal Stem Cells

Pingbo Chen, Yong Sun, Huangao Zhou, Qian Chen, Shiqi Bi, Wentao Shi, Kaiyuan Yang, Wenjing Yang,
Zhijian Zhang, Aihua Gong, and Xiaofeng Xu

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1223–1234 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Parametric Design Method for Porous Skull Scaffolds Based on Isoparametric Mapping
Jian Qi, Jia Li, Shuxian Zheng, and Zhenqing Bi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1235–1243 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Multi-Scale Hydrogel Scaffolds for Tissue Engineering Through Biologic Hydrogel 3D Printing
and Forming System

Yuanyuan Liu, Hongjun Lian, Yu Wang, Yi Zhang, Shaorong Xie, Huayan Pu, Yan Peng, Liming Xin, Yi Sun,
Jun Luo, and Yang Yang

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1244–1249 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hepatoma Cells Fate Controlled by Different Chemical Groups
Lifang Guo, Xianshuo Cao, Guizheng Wang, Yang Cao, Fuzhai Cui, Denggao Huang, and Xiaolong Yu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1250–1256 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

miR-381 Accelerates Apoptosis, and Inhibits Proliferation, Migration and Invasion via PI3K/Akt Signaling
Pathway by Targeting NOX4 in Non-Small Cell Lung Cancer Cells

Mengran Xu, Weiyu Li, Li Su, Meng Xu, Mei Zhang, Yaodong Zhu, and Ping Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1257–1269 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biological Effect of Fibronectin Type III 9–10 and 17-Estradiol on the Adhesion and Osteogenic Differentiation of
Mesenchymal Stem Cells Isolated from Rats

Sung Bae Park, Hee Jin Yang, Chi Heon Kim, and Chun Kee Chung
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1270–1278 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Telomerase Activity Changes During the Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells into
Neuron-Like Cells

Hong-Zheng, Bing He, Zhiping Lin, and Hongchang Tan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1279–1287 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

MicroRNA-148a Improves Cell Biological Activities in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Ying-Ying Dong, Ji-Yong Ma, Hai-Jun Yan, Jing Zhang, Yan Tan, Mian-Hua Wu, and Wei Gu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1288–1295 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Prefabrication of Grafted Flap Neovascularization via In-Vitro Labeling and Induction of
Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

Xiaozheng Zhao, Biyuan Sha, Rongmei Jin, Lirong Zhang, Qingyang Zhao, and Zhaoyi Sun
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1296–1300 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on the Mechanism of Amygdalin in Reducing the Occurrence of Osteoarthritis by Inhibiting the
Differentiation of Th17 Cells and the Release of TGF-

Liqun Duan, Wenzhi Zhang, Feng Zhang, and Haiping Cai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1301–1307 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cytotoxicity and Mineralization Potential of a New Bioactive Silicone-Based Root Canal Sealer on Human
Mesenchymal Stem Cells

Sara A. Alsubait, Reem Al Ajlan, Hala Mitwalli, Nour Abu Raisi, Amer Mahmood, Manikandan Muthurangan,
Randa Almadhri, Musaad Alfayez, and Sukumaran Anil

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1308–1314 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ectopic Osteogenesis and Scaffold Biodegradation of Hydroxyapatite-Collagen I Scaffold in a Rabbit Model
Huang Xiaoyan, Xiao Haijun, and Xue Feng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1315–1319 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improvement of Endothelial Cell Migration on Nickel-Free Stainless Steel by the Involvement of
Epithelial–Mesenchymal Transition

Liming Li, Xiaqing Liu, Peng Guo, Yibin Ren, and Ke Yang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1320–1326 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Surface Modification of Polyethylene Terephthalate Artificial Ligament Using Cyclo-RGDFV Peptide for the
Promotion of Osseointegration

Jianming Huang, Tao Xia, Zhiyang Ye, Jun Wang, Desheng Xie, and Haoyuan Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1327–1333 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Non-Enzymatic Glycation Crosslinking Affects Human Keratoconus Fibroblasts Behavior In Vitro
Xiaona Li, Junchao Wei, Weiwei Lan, Shuo Rong, Xiaojun Wang, Rui He, Weiyi Chen, and Yi-Xian Qin
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1334–1341 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bone Morphogenetic Protein-2 Immobilized on Titanium Oxide Nanotubes Promotes Rat Bone Marrow Stromal Cells
Ying Huang, Jiming Li, Guoping Ma, Zhongtang Liu, Yumei Li, and Yanjun Mao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1342–1347 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Osterix Downregulation by shRNA on Osteogenesis and Chondrogenesis of Mesenchymal
Stem Cells Compared with Bone Morphogenetic Protein-2 Stimulus

Jingli Tang, Juzheng Hu, Hao Wu, Shengwang Wei, Chengzhi Yang, Guoping Le, and Zhanying Shi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1348–1355 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Calcium Phosphate Composite Cement Incorporated with Silk Fibroin and Chitosan-N-Acetylcysteine
Nanoparticles and In Vitro Bioactivities Analysis

Weidong Shi, Di Liu, Chenglong Tan, Zhiyong Sun, Pengli Bai, Jian Yin, Chenmei Mao, Jun Lin, and Huilin Yang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1356–1363 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Veneer Thickness, Coping Thickness and Veneer-Coping Ratio on the Fracture Toughness of
Ceramic Layered Metal and Zirconium Crowns

Fahim Vohra, Ikmal Hisham Bin Ismail, Tariq Abduljabbar, Mohsin Ali, Ghadeer Islem Basunbul,
Rana Sulaiman Al-Hamdan, and Mohamed Ibrahim Abu Hasan

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1364–1369 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparison of Dynamic Changes in Periodontal Health Between Patients Receiving Lingual and
Labial Orthodontics

Xiaofang Wang, Hui Zheng, and Peizeng Jia
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1370–1374 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


  
Volume 8, Number 8 (August 2018) pp.1069-1221

REVIEW
Overview of Mandibular Alveolar Reconstruction in Clinical Applications
Ximeng Chen, Yujue Zhang, Zhaoyong Lv, Ning Guo, and Fengzhen Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1069–1075 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Fabrication of MgCl2/PCL Biocomposite Scaffolds Using 3D Bio-Plotting System to Regenerate Long
Bone Critical-Sized Defects

Yuan-Zhu Xin, Meiling Quan, Seok-Jo Yang, Wan Doo Kim, Su A. Park, Junjie Yu, Byunggwan Kim, Cho-Rok Jung,
JunHee Lee, and Young-Yul Kim

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1076–1083 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Lead-Iodide-Based Bendable Digital Detector for Mechanical Stability Improvement of
Medical Imaging Systems

Kyo-Tae Kim, Ye-Ji Heo, Jong-Eon Kim, Chul-Hong Kim, Jin-Yong Kim, Eun-Tae Park, Yun-Seon Choi, Ki-Jung Ahn,
Heung-Lae Cho, and Sung-Kwang Park

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1084–1090 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

In Vivo Evaluation of the Adenovirus-Mediated Sox9 and BMP2 Double Gene Transduction on Treatment of
Intervertebral Disc Degeneration in Rabbit Annular Puncture Model

Yang Hou, Lei Liang, Guodong Shi, Jiangang Shi, Jingchuan Sun, Guohua Xu, Yongfei Guo, and Wen Yuan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1091–1099 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Rat Model for Blast-Induced Non-Organic Mild Brain Injury
Jing-Min Cheng, Zhi-Yong Sun, Xin-Yan Zhang, Yuan Ma, Xun Xia, Yong-Qin Kuang, Wei-Qi He, Xue-Min Xing,
and Jian-Wen Gu

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1100–1105 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Grafting Olfactory Ensheathing Cells with Stereo Silk Nanofibers Scaffolds: A Novel Therapy for Spinal
Cord Injury in Rats

Z. Q. Ji, J. H. Yang, W. T. Zhong, Y. Zhang, Z. H. Fan, Y. N. Hu, N. Dai, T. Liu, F. Zhang, and Y. X. Shen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1106–1115 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparison of the Physicochemical Properties and Osteoblast Viability of Nanocrystalline Hydroxyapatite
Synthesized in Batch and Continuous Systems

Manuel Alejandro Valdes Madrigal, Marνa Magdalena Mιndez Gonzαlez, Israel Pala Rosas, Miguel Garcνa Rocha, and
Mauricio Nahuam Chαvez Avilιs

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1116–1124 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

MicroRNA-141 Regulates Proliferation and Apoptosis of Glioma Cells by Targeting YAP1
Yan Zhao, Bing Chen, Jian Xu, Weiwei Cao, Yihe Dou, and Peng Sun
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1125–1134 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effectiveness of Bone Morphogenetic Protein7 Transduced Bone Marrow Stromal Cells Combined with
Hydrogel-Hydroxyapatite Composites on Bone Defect Repair In Vivo

Yang Hou, Haibo Wang, Jian Kang, Lei Liang, Jingchuan Sun, Jiangang Shi, Guodong Shi, Guohua Xu,
Yongfei Guo, and Dan Han

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1135–1141 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Adhesion of Human Umbilical-Vein Endothelial Cells on Polystyrene Petri Dishes by the Formation of
Functional Groups by Ar/H2 Plasma Modification

Sungyool Kwon, Wonjin Ban, Youngsik Seo, Heonyong Park, Ku Youn Baik, Youngmi Kim, Yong Ki Cho, and Donggeun Jung
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1142–1149 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Polycaprolactone/Chromolaena odorata Electrospinning Biopolymer Fibers for Good Anti-Bacterial Activity
Supalak Manotham, Pharatree Jaita, Kamonpan Pengpat, Sukum Eitssayeam, Denis Sweatman, Krit Sutjarittangtham,
Yingmanee Tragoolpua, Gobwute Rujijanagul, and Tawee Tunkasiri

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1150–1154 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Site Selective Arrangement of Gold Nanoparticles on Aminosilane Self-Assembled Monolayer Modified
Indium Tin Oxide

Jeonghyeon Yang, Jaesung Kwon, Beomsoo Kim, and Jungpil Noh
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1155–1161 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Endostar Combined with Cisplatin Suppress A549 Cell Proliferation In Vivo Study
Huan Chen, Hailin Cheng, Qiong Huang, Guozhen Chen, Hao Wu, Fangfang Ruan, and Xiqing Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1162–1167 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

microRNA-34c Suppressed Epithelial to Mesenchymal Transition via TGIF2 in Colon Cancer
Weiwei Liu, Meixiang Huang, Wanyi Lin, Qiuqiong Zou, Jinfang Chen, and Yixin Gao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1168–1174 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Conditioned Media from LPS-Activated Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Enhances
Bone Regeneration in Type 2 Diabetic Rats

Yu Li and Zhanzhao Zhang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1175–1184 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of Dental Ceramic, Effect of Al2O3 and Hydroxyapatite on Mechanical Properties
Sukum Eitssayeam, Manlika Kamnoy, Yingmanee Tragoolpua, and Krit Sutjarittangtham
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1185–1190 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Catalytic Pyrolysis of Waste Pulp Lignin Over Al-MSU-F
Young-Min Kim, Tae Uk Han, Gwang Hoon Rhee, In-Gu Lee, and Young-Kwon Park
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1191–1194 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nanomedicine Based N-Trimethyl Chitosan Entangled Solid Lipid Nanoparticle Loaded with Irinotecan to
Enhance the Therapeutic Efficacy in Esophageal Cancer Cells

Changxue Ji, Shuai Ju, Daqian Zhang, and Jinwei Qiang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1195–1200 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Corrosion Inhibition of Steel in HCl Solution by Surface Adsorption of Mentha spicata Plant Extract
Jae-Yeon Kim, Hina Farooq, Do-Il Lee, Hyeon-Ji Tae, Young-Soo Han, and Jai-Won Byeon
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1201–1204 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Heat Treatment Temperature Variations on the Structure and Mechanical Strength of Lithium
Disilicate-Based Glass-Ceramic

Wilaiwan Leenakul, Manlika Kamloy, and Sukum Eittsayeam
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1205–1208 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Bicyclol on the Expression of Cytochrome P450 After Liver Injury Induced by Isoniazid and
Rifampicin in Mice

Xiaomin Yao, Hongwei Li, Lei Chen, Ningwei Zhu, Xiaoli Zhang, and Xiaoyan Cheng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1209–1215 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Microstructure and Superelastic Behavior of Rapidly Solidified Ti-18Zr-12.5Nb-2Sn (at.%) Alloy Fibers
Shuanglei Li, Yeon-Wook Kim, and Tae-Hyun Nam
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1216–1221 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 8, Number 7 (July 2018) pp.919-1068

REVIEW
Is Graphene a Promising Nano-Material or Scaffold Materials in Neural Tissue Regeneration?
Haoran Yu, Xili Ding, Haifeng Liu, and Yubo Fan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 919–932 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
3D Modeling and Simulation of Airflow and Aerosol Deposition of Idealized Human Oral Airways
Omar Altwijri, Ravish Javed, Abdullah Albedah, and Abdurrahman Addokhi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 933–940 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of pH Responsive Anticancer Micro-Medicine Based on Quinoline and Polysaccharide
Fan Zhang, Xiaohan Tian, Gang Wang, and Zhenhua Chen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 941–948 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Quercetin Suppress Prostatic Cancer Biological Activity In Vitro and Vivo Study
Zhe Su, Tianjun Liu, and Ge Hong
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 949–961 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Micromotion of Immediately Loaded Zirconia Dental Implants for Various Parametric Conditions:
A Three-Dimensional Finite Element Study

Duraisamy Velmurugan and Masilamany Santha Alphin
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 962–971 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Identification and Biological Characterization of Mesenchymal Stem Cells from Bovine Synovial Membrane
Wanwan Zhu, Yanjie Zheng, Jinjuan Yang, Hongda Ji, Han Ren, Xulun Wu, Xiangchen Li, and Weijun Guan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 972–978 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Vascular Patch Fabricated by Cosedimentating Polyurethane and Polymeric Nanoparticles onto a
Decellularized Scaffold Facilitates Endothelialization

Jun Zhang, Fuling Feng, Dawei Wang, Yutong Wang, Hong Mo, Cheng Liu, Ninglin Zhou, and Jian Shen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 979–988 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Thermo-Reversible Gel of Riboflavin Acetate for the Treatment of Keratoconus: An Assessment
of Ex-Vivo Permeation and Hemolytic Toxicity

Chunlai Fang, Ma Ning, and Limin Qian
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 989–999 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of DiI Dye on Peripheral Nerve Tracing in Rats
Jianli Cui, Xiucun Li, Ziping Jiang, Yifei Zhang, and Xu Gong
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1000–1003 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Simple and Fast Method for Derivation of Blastocyst-Like Cell Aggregates (BLCAs) from Murine
Embryonic Stem Cells

Jung Kyu Choi and Xiaoming He
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1004–1009 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

NLRP3 RNAi of Injected Synoviocytes Inhibits the Inflammatory Responses in Articular Cavity and
Alleviates the Injury of Articular Cartilage in a Rabbit Model

Hua Zhang, Junxing Yang, Bengen Zhou, Jianfa Chen, Jie Li, Qihuo Li, Hao Xiong, and Fuyifei Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1010–1016 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Prevention of Implant Fracture Complications in Dental Implantation
Chien-Wei Liu, Chien-Tsu Chen, and Kuan-Chou Lin
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1017–1021 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Baicalin Induces Apoptosis and Inhibits Migration/Invasion of Breast Cancer Cell MDA-MB-231 Through
Reactive Oxygen Species-Mediated Activation of p38/c-Jun N-Terminal Kinase Signaling Pathway

Huayong Zhang, Xinfeng Huang, Qiaomin Li, Beilong Zhong, and Qiang Han
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1022–1030 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Shenfu Injection on Slow Arrhythmia and Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
Rong Li, XinJun Zhao, XiangPei Wang, QingMin Chu, ChuangChang Wang, LiJin Qing, ChuanJin Luo, Wei Wu,
ShaoXiang Xian, and Hui Wu

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1031–1037 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of Digital Coral Hydroxyapatite Artificial Bone Scaffolds Based on 3D Printing
Xiaomei Huang, Shan Lin, Yi Hu, Yanyan Liao, Weiyi Wang, Ziyan Zhang, Gang Rui, and Peng Cai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1038–1045 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Proliferative, Differentiative, and Immunological Characteristics of Chondro-Differentiated Mesenchymal
Stromal Cells Derived from Rabbit Umbilical Cord Wharton’s Jelly

Zhao Hang and Xiao Haijun
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1046–1052 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Reducing Drug Resistance of Cisplatin in Cervical Cancer by Blocking Wnt/-Catenin Signaling Pathway
Hongjun Guo, Xiaochang Zhao, Liuyun Geng, Yanfen Liu, and Huirong Shi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1053–1059 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Attenuating Ischemia/Reperfusion-Induced Cardiomyocyte Apoptosis by Increasing the Expression of
DJ-1 in Diabetic Rats

Min Zhang, Qin Sun, Ping Chen, Jing-Yan Chen, Yao-Xia Liu, Juan Du, Xia-Lian Tang, and Qing Lu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1060–1068 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 8, Number 6 (June 2018) pp.761-918

REVIEW
Critical-Size Defects of Animal Models for Bone Regeneration
Zhao-Yong Lv, Xi-Meng Chen, Yu-Jue Zhang, Jun Li, Zhong-Hui Zhao, Ke-Yi Li, Guan-Nan Xie, Feng-Zhen Liu,
and Bin Zhang

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 761–770 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
The Clinical Application of the Entire Transfer Technique
Qifeng Chen, Ruifang Zhuo, and Shaohua Chen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 771–774 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Isolation and Biological Characterization of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Derived from Goose Embryo
Caiyun Ma, Kungfu Wang, Hongda Ji, Han Ren, Zhiyong Wang, Hebao Wen, Yanjie Zheng, and Weijun Guan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 775–782 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Bio Function Enhanced-Dual TiO2 Nanotube Implants on Osseointegration: A Comparative
Study in Rabbit Model

Jae-Heon Lee, Hyunmin Choi, Jae-Hoon Lee, Sung-Won Cho, Seunghan Oh, June-Sung Shim, and Young-Bum Park
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 783–791 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Monodisperse Polysaccharides Nanospheres and Their pH Responsive Release of Dexamethasone
Ying Li and Xinan Wu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 792–796 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multilineage Potential Research on Metanephric Mesenchymal Stem Cells of Bama Miniature Pig
Hebao Wen, Xiuzhi Tian, Xulun Wu, Yanjie Zheng, Hongda Ji, Yuezhou Sun, and Weijun Guan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 797–803 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Proliferation Potential and Biological Characterization of Muscle-Derived Stem Cells from Goose Embryo
Skeletal Muscle In Vitro

Jinjuan Yang, Hebao Wen, Wanwan Zhu, Ren Han, Hongda Ji, and Weijun Guan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 804–813 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Protecting Eroded Dentine Against Multiple Acid Challenge with Bioglass
Erum S. Khan, Prema Sukumaran, and Hooi Pin Chew
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 814–823 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of SW-1353 Chondrocyte Cell Cultivation on Pulsed Magnetron Nanocrystalline Carbon Thin Film
Pongsawat Premphet, Komgrit Leksakul, Jin Xiang Piao, Su Bong Jin, Peraphan Pothacharoen,
Ratchadaporn Supruangnet, and Dheerawan Boonyawan

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 824–828 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi:
From Laboratory to Large-Field Experiments

Monika Strejckova, Andrea Bohata, Pavel Olsan, Zbynek Havelka, Pavel Kriz, Pavel Beran, Petr Bartos,
Vladislav Curn, and Petr Spatenka

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 829–836 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synergistic Effect of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells and Endothelial Colony-Forming Cells on
Angiogenesis in Diabetic Mice

Liling Zhao, Xiaoyin Liu, Pingyu Zeng, Ke Chen, and Zhaohui Mo
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 837–844 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparative Study to Evaluate Load Deflection of Various Nickel-Titanium Alignment Wires
Ibrahim Alshahrani, Moshabab A. Asiry, Syed Mohammed Yassin, Namrata Manandhar, Vinay Keshav, and
Santhosh Basavarajappa

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 845–849 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

miR-145 Targets Calcineurin Catalytic Subunit to Protect Cardiomyocytes from Apoptosis
Meng Li, Lefeng Wang, Xinchun Yang, Li Xu, Weiming Li, Kun Xia, Dapeng Zhang, Rina Wu, and Tian Gan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 850–856 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biological Safety and Antibacterial Properties of Chitosan Nanoparticles Against Staphylococcus aureus
Xia Jiang, Wenli Du, Zirong Xu, Juan Wang, and Weiwang Gu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 857–862 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

MicroRNA-27b and MicroRNA-337 Contribute to Osteoarthritis Progression by Targeting a Disintegrin and
Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 5

Hongyan Wang, Qiang Ding, Peng Li, Mingwei Guo, and Mingyu Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 863–870 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Naringin on the Proliferation, Migration and Osteogenesis of Two Human Osteoblast-Like Cell Lines
Li-Hua Guo, Yu Cao, Run-Tao Zhuang, Ling-Xiao Wang, Yan Han, and Jun Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 871–879 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Humoral Factors Contributing to Ectopic Bone Formation Induced by Medical Biomaterials
Ling Ran, Tao Chen, Zhiping Liu, and Lijia Cheng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 880–886 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Comparison of Plasma Activated Water Techniques for Bacteria Inactivation
Tanitta Royintarat, Dheerawan Boonyawan, Phisit Seesuriyachan, and Wassanai Wattanutchariya
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 887–891 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigation of Helium Plasma Jet-Treated Serum and Cell Media on the Viability of Skin Cells
Rishabh Bhatia, Xanthe Strudwick, Allison J. Cowin, and Endre J. Szili
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 892–899 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Polysaccharides from Hedysarum polybotrys Promotes Splenic Lymphocytes Proliferation and Reveals
Immunoregulatory Effect

Jingwen Xu, Xuexi Wang, Laiqiang Li, Wenjun Zhang, and Weidong Cheng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 900–905 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Anti-Leukemia Activity of Hyaluronic Acid Coated Silver Nanoparticles for Selective Targeting to Leukemic Cells
Jian Zhang, Chuan He, Xiaofan Fei, and Ting Xu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 906–910 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Study on P-Glycoprotein Expression on Peripheral Lymphocytes of Refractory Rheumatoid Arthritis Patients
Xueming Yao, Wukai Ma, Ying Huang, Qiaoyi Ning, Lei Hou, Fang Tang, Yang An, Jiang Liang, Jing Zhou,
Yuepeng Cao, Qin Zhong, Zhengqi Liu, Ping Zeng, Hui Xu, and Ying Wang

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 911–914 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Ozone Generated by Atmospheric Pressure Plasma on Microorganisms and DNA in Soil
Fumiaki Mitsugi, Kazuhiro Nagahama, and Kenji Ebihara
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 915–918 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


  
Volume 8, Number 5 (May 2018) pp.607-759

REVIEW
Modification of Poly(methyl methacrylate) Bone Cement for Vertebroplasty
Jinjin Zhu, Guoqiang Jiang, Zhiye Qiu, Jiye Lu, Fang Shen, and Fu-Zhai Cui
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 607–616 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
pH Sensitive, Doxorubicin Encapsulated Ultrafine Polysaccharide Nanoparticles for Oral Cancer Therapy
Zhi Qu and Weixian Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 617–623 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Adipose-Derived Stromal Cells (ADSCs) Promote Bone Formation In Vivo Not by Transforming to Osteoblasts
Xiaoyu Li, Jinfeng Yao, Xinya Du, Wei Jing, and Weidong Tian
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 624–631 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization and Property of a Bone Sialoprotein Fragment Coated TiO2 Nanotube
Hongguang Zhu, Tao Yan, Xiaoshan Cai, and Xin Xu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 632–639 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigating Blood Compatibility and Tissue Compatibility of a Biomimetic Extracellular Matrix Layer on
Cardiovascular Biomaterials

Dan Zou, Xiao Luo, Jingan Li, Suo Wang, Kun Zhang, Jinyang Sun, Ping Yang, Qiujian Zheng, and Chuangju Zhang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 640–646 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Nanoemulsion Formulation for Ocular Drug Delivery for Cataract Therapeutics
Jian Shen, Xudong Liu, Ming Zhou, and Haojie Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 647–657 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Tensile Load Upregulates ERK 1/2 and p38 Signaling in Rat Subcutaneous Fascia
Yi-Kuan Du, Chun Yang, and Li-Min Cai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 658–664 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Drug-Loaded Vascular Scaffold Fabricated by Coaxial Electrospining and Electro-Hydro-Dynamic Direct-Writing
Yuanyuan Liu, Junwen Sun, Yu Wang, Shaorong Xie, Huayan Pu, Yan Peng, and Liming Xin
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 665–670 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Controlled Release of Necrostatin-1 from Calcium Phosphate-Polymethyl Methacrylate Bone Cement
Xiang Ji, Guan Shi, Hao Chen, Pu Jia, Li Bao, Fei Feng, and Hai Tang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 671–677 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Platelet-Derived Growth Factor-BB Couples with Transforming Growth Factor-Beta 1 to Make a Potential
for Bone Engineering

Zong-Jiang Wang, Wei-Dong Mu, and Ling-Ling Yang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 678–683 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Protect Effects of Adipose-Derived Stem Cells on D-Galactose Treated LCs
Yi-Kuan Du, Chun Yang, and Li-Min Cai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 684–690 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Different Concentrations of L-Ascorbic Acid on the Generation of Adipose-Derived Stem Cell Sheets
Dongliang Zhang, Shukui Zhou, Nailong Cao, Kaile Zhang, Qiang Fu, and Zhong Chen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 691–697 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Microtensile and Microshear Bond Strength of Cemented Ceramics Using Self-Etching Primer versus
Conventional Surface Treatment

Fahad Alkhudhairy
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 698–703 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Initial Immunomodulation Using Mg(OH)2 Promotes Renal Regeneration via Anti-Inflammatory Processes
So Young Chun, Hyun Tae Kim, Yun-Sok Ha, Na-Hee Yu, Eugene Lih, Dae Hwan Kim, Se Yun Kwon, Phil Hyun Song,
Jeongshik Kim, Bum Soo Kim, Bup Wan Kim, Dong Keun Han, and Tae Gyun Kwon

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 704–715 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Demineralized Bone Matrix Promotes Bone Regeneration In Vivo: A Canine Study
Guolin Liu, Lingxiao Wang, Lei Hu, Changying Liu, Luyuan Jin, Zhaochen Shan, and Zhenhua Gao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 716–722 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Stimulation by Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Wear Particles on the Osteogenesis
Capability of Fibroblasts

Zixun Dai, Pengfei Lei, Yu Shrike Zhang, Hua Liu, Wanting Niu, Kun Li, Long Wang, Jie Xie, and Yihe Hu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 723–730 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Expressions of VEGF and Chemokines CXCL 13 and CXCL 16 in Malignant Pleural Effusion and Their
Clinical Values

Youchao Jia, Rui Tian, Ting Li, Yanhong Shang, Zizheng Song, Hua Yang, Zhiyu Wang, and Aimin Zang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 731–739 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mechanical and In Vitro Antibacterial Properties of a Porous Ti–6Al–4V Scaffold Combined with
Vancomycin-Loaded Polymethyl Methacrylate by Three-Dimensional Printing

Qing-Qiang Yao, Jin Zhou, Chun-Zhi Jiang, Ji-Sheng Sui, Jia-Yi Li, Yan Xu, Xiao-Ling Wu, Nancy Q. Liu,
Zorica Buser, and Li-Ming Wang

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 740–749 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Platelet-Rich Plasma Affects Proliferation and Collagen Production in Mesenchymal Stem Cells
Xia Changsuo, Huang Hui, Wan Chao, Liu Jinzhao, and Li Haiyan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 750–755 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of Risk Factors of New Fracture of Vertebral Body After Percutaneous Kyphoplasty in
Patients with Primary Osteoporotic Fracture of Thoracic and Lumbar Spine

Zi-Feng Huang, Ping Xia, Kun Liu, and Wei Xiong
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 756–759 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 8, Number 4 (April 2018) pp.455-606

REVIEW
Nanoparticle-Based Strategies and Approaches for the Treatment of Chronic Wounds
Guang Yang, Mei Zhang, Baochang Qi, Zhenhua Zhu, Jihang Yao, Xiaowei Yuan, and Dahui Sun
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 455–464 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
The Assessment of Targeted Ultrasound Contrast Agents in Prostate Cancer in Nude Mice
Yinyan Li, Qiaobei Li, Chunyan Wang, and Xuemei Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 465–472 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Isolation and Characterization of Nanorod-Shaped Crystalline Hydroxyapatite from Parrotfish Bone
Elna Paul Chalisserry, Seung Yun Nam, Jayachandran Venkatesan, and Sukumaran Anil
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 473–481 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

An Experimental Study on Human Adiposed Derived Stem Cells for Treatment of Osteoarthritis
Juan Wang, Xia Jiang, Chunhua Li, Zhaojun Xu, and Jun Xu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 482–488 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Cantilever Extension and Crown-to-Implant Ratio in Posterior Maxilla: A Finite Element Analysis
Hamiyet Gόngφr, Ilgi Baran, and Lale Karaagaηlioglu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 489–495 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of Copper Ions Containing Hydrogels
Jun Wu, Zhenqiang Xue, and Jinbo Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 496–505 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Dibutyl Phthalate on Growth and Secretion of Ovarian Granulosa Cells in Rats
Hong Li and Wen Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 506–514 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Success of a New Fiber Titanium Mesh in Adult Rabbit Tibial Fracture Repair and Reconstruction
Juntao Song, Xianwei Wang, Takaki Shima, Yasuo Seki, Airong Li, and Zhikun Guo
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 515–520 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Combination Gene Transfection of TGF-3 and BMP-2 Mediated by Lentivirus Induces Chondrogenic
Differentiation of Rabbit Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

Xia Changsuo, Li Haiyan, Yang Xuanying, Xia Chenlei, Zhou Yu, and Huang Hui
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 521–529 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

MicroRNA-320c Regulates the Proliferation and Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells
Jianan Miao, Di Zhang, Shuyue Zhang, Qian Zhao, Chunling Liu, Linfeng Li, and Jian Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 530–536 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Addition of Strontium-Containing Bioactive Glass to 4-META/MMA-TBB-Based Resin on
Remineralization of Etched Enamel

Masahiro Iijima, Kyotaro Kawaguchi, Masahiro Kawaguchi, Naohiko Kawamura, and Itaru Mizoguchi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 537–544 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ultra-High-Density Pile-Up Array: A Handy Method for Composing a High-Throughput Tissue Microarray
Without Coring Blocks

Tota Kugiyama, Hitoshi Ogino, Takao Nitanda, Gaku Okamura, Tomoaki Mori, Nobuhito Ogata, Yuki Tamura, Emiko Udo,
Sayuri Nunomura, Masaaki Hidaka, Susumu Eguchi, and Junya Fukuoka

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 545–552 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Dressing in Combination with Adenosine-Preconditioned Mesenchymal Stem Cells Accelerate the
Healing of Diabetic Ulcers

Yang Wang, Wen Chen, Lei Shen, Yangxiao Wu, Wen Zeng, and Chuhong Zhu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 553–560 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Construction of Nude Mouse Skin and Hair Follicle by Modified Chamber Assay
Zixuan Yun, Wei He, Jindou Jiang, Yarui Liu, Yongjun Chen, Xian Ao, and Kuikui Hu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 561–567 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Inhibitory Effects of Esculentoside A on Cervical Cancer Through PI3K/AKT/mTOR Signaling
Pathway In Vitro and In Vivo Experiments

Wenwu Yang, Li Hong, Xuexian Xu, Qin Wang, Jinling Huang, and Li Jiang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 568–573 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Culturing Mesenchymal Stem Cells Derived from Synovial Fluid Mesenchymal Stem Cells by Isolating
Single Cell Colonies

Qisong Liu, Zhaofeng Jia, Xingfu Li, Li Duan, Daping Wang, and Ding Yue
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 574–580 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Repair of Auricular Malformation Using Three-Dimensional Printing Technology: A Case Report
Tinghui Tong, Chunyan Wang, Wenbo Huang, Jimmy Yu-Wai Chan, Ben Zou, and Haixin Hou
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 581–583 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Renal Sympathetic Denervation on Skeletal System in Rat Models
Xin Zheng, Yufan Wangyang, Dong-Ya Li, Kai-Jin Guo, Feng-Chao Zhao, Yong Pang, Xu-Sheng Qiu, Jun-Fei Wang,
and Yi-Xin Chen

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 584–590 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Surface Conditioning Protocols and Finishing on Bonding Orthodontic Brackets to Ceramics
Moshabab A. Asiry, Ibrahim Alshahrani, Mohammad S. Hameed, and Bangalore H. Durgesh
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 591–596 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

MALAT1 Mediated LTBP3 Expression Promotes HepG2 Cell Proliferation and Migration by Activating
Akt Signaling Pathway

Cuisheng Zhang, Kun Tang, Gang Xu, and Xiaofang Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 597–602 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Compared Efficacy of Microwave Irradiation with Chemical Compound in Dental Gypsum Casts
Ying Lu, Ning Wu, Yaoyao Zhu, and Dalin Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 603–606 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 8, Number 3 (March 2018) pp.295-453

REVIEW
Proteins: Natural Polymers for Tissue Engineering
Kamal Rai, Yue Sun, Anna Shaliutina-Kolesova, Rui Nian, and Mo Xian
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 295–308 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Transition Metal-Carbon Quantum Dots Composites and Their Antibacterial Properties
Kunjie Wang, Jialin Xu, Hongxia Li, Xingyu Wang, Yujuan Wu, Deyi Zhang, Huixia Feng, and Haiyan Fan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 309–316 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Promotive Effects of ECFCs and UCMSCs Transplantation in Combination on Wound Healing in Diabetic Mice
Li-Ling Zhao, Rui Xie, Pingyu Zeng, Xin-Xing Wan, Ke Chen, Hong-Hui He, and Zhao-Hui Mo
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 317–327 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of Prevent Adjacent Segment Fractures After Vertebroplasty with Variable Amount of Bone
Cement by Using FEA and GRA

Ismail Murad Pepe and Engin Ufuk Ergul
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 328–335 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Decellularized Fibrin Gel-Covered Canine Carotid Artery: A Completely Biological Composite Scaffold for
Tissue-Engineered Small-Caliber Vascular Graft

Zhijuan He, Xu Ma, Yan Wang, Guofeng Liu, Daping Yang, Qingchun Li, and Ning Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 336–346 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bioinformatics Analysis and Expression of the Angiopoietin-Like Proteins-4 Gene in Tianzhu White Yak
(Bos grunniens)

Ji-Shang Gong, Quan-Wei Zhang, Xue-Ying Wang, You-Ji Ma, Yong Zhang, and Xing-Xu Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 347–357 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Erythropoietin and Erythropoietin Receptor on Human Brain Glioma Using siRNA Expression Vector
Gejile Hu, Naikang Gao, Jianlong Yuan, and Haixia Lan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 358–362 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Free Bone Segments Preservation in the Treatment of Mandibular Fracture Caused by Gunshot Wound:
A Report of Two Clinical Cases

Weijian Wang, Qiao Wang, Zhifa Wang, Lijing Wu, and Lang Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 363–365 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Protection Efficacy of Reduced Glutathione Loaded Lactosaminated Carboxymethyl Chitosan
Nanoparticles on Rats Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Model

Guangyi Zhu, Chunbao Zhao, Wei Han, Yuanyuan Chen, Chuang Xu, Cheng Xia, Xinhuan Xiao, and Gang Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 366–373 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Silicone-Modified Chitosan Membranes for Corneal Epithelium Tissue Engineering
Maria Grolik, Danuta Kuzmicz, Dariusz Dobrowolski, Bogumil Wowra, Edward Wylegala, Maria Nowakowska,
and Krzysztof Szczubialka

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 374–383 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fabrication and Characterization of Three- Dimensional Poly(-caprolactone) Bilayer Scaffolds for
Skin Regeneration

Dongdong Li, Haiguang Zhang, Shuai Li, and Qingxi Hu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 384–390 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Osteoblast of T2DM Patients on the Osteoclast Formation
Jian Li, Qiuying Jiang, Shuyue Zhang, Qian Zhao, Jianan Miao, Haixia Miao, Li Ma, and Yufeng Li
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 391–396 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Reconstruction of Mandibular Defects Using Porous Titanium: An Experimental Study in Goats
Shuo Gao, Zhuoyu Xia, Yaoyin Li, and Jie Long
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 397–404 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Role of the ERK Signaling Pathway on High Glucose-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition in
Cultured Human Renal Tubular Epithelial Cells

Jian-Rong Zhao, Shan-Shan Xu, Qin Dong, and Dong-Ying Shi
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 405–409 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Osteotome Sinus Floor Elevation Under Special Procedure with Grafting Material in the Severely
Atrophic Maxilla: Radiographic Study of 48 Months Follow-Up

Qing Cai, Yanmin Zhou, Baosheng Li, Hua Qi, Heling Wang, Tongtong Xu, and Weiyan Meng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 410–415 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cryptochrome 1 Promotes Low-Level Laser Irradiation-Induced Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
Proliferation and Differentiation

Fei Peng, Jiaqi Shi, Weisong Cai, Siqi Zhou, and Yubiao Zhang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 416–425 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Elevated miR-101 Reduces Resistance of Cervical Carcinoma CaSki Cells to Cisplatin by Inhibiting the
Expression of mTOR miR-101 and Cervical Cancer Cell Cisplatin Resistance

Jinghui Hu, Li Wang, Heping Shen, Yujie Huang, and Wei Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 426–432 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Nanoparticle Mediated Phosphatase and Tensin Homologue on Chromosome Ten on Prostate Cancer
Yunfang Sun, Shuaiju Wang, and Houzhen Fan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 433–437 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Porous Structures on Titanium Surfaces: Biocompatibility and Effects on Osteogenic Activity In Vitro
Zheng Liu, Jun Wang, Yunqi Wu, Xiao Xiao, Yilu Zhang, and Xiyang Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 438–447 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Allogenic versus Autogenous Bone Rings in Dental Implant Surgery: Guidance of Stress Analysis-Part II
Ozkan Ozgul, Berkan Altay, Fethi Atil, M. Ercόment Φnder, Umut Tekin, Seda Yilmaz, and Ismail Doruk Kocyigit
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 448–453 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 8, Number 2 (February 2018) pp.145-294

RESEARCH ARTICLES
Examination of Cytotoxic and Biological Effects of New-Generation Bulk-Fill Flowable Composite Materials on Human Gingival
Fibroblast Cells

Hakan Kamalak
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 145–154 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Annealing Treatment in Different Atmospheres on the Anticoagulant Ability of Ti–O Films
Xu Yi, Huang Qiongjian, Chen Jiang, and Huang Nan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 155–164 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Construction of Tissue-Engineered Cartilage Combining Chondrocytes Induced by rAAV2-TGF-1
Transfected MSCs with RGD-Modified Nano-PCL-b-PLLA Scaffolds In Vitro

Bin Liu, Yang Yang, Chang Liu, Liangming Zhang, Zhongyu Liu, Chengkai Lin, Zhenxiang Chen, Liumin He,
and Limin Rong

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 165–173 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Assessment of the Effect of Tetrandrine-Loaded Solid Lipid Nanoparticles on Plasma Metabolite Profile
Using Metabolomics

Chuling Du, Qianwen Li, Bingyue Wang, Yinghong Huang, Ronghua Zhang, Li Yang, Tiange Cai, and Yu Cai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 174–181 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Isolation and Biological Characterization of Heart-Derived Mesenchymal Stem Cells from Goose
Yangnan Wu, Yanjie Zheng, Hongda Ji, Hebao Wen, Han Ren, Xishuai Wang, and Weijun Guan
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 182–189 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Choosing Implant Type for Using with Allogeneic Bone Ring Graft: Guidance of Stress Analysis-Part I
Ozkan Ozgul and Ismail Doruk Kocyigit
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 190–196 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Drug Loaded Gold Nano-Particulates for Therapeutics of Myocardial Infarction in Rat Model
Zhenfeng Huang, Hongshan Wang, Chengshan Gao, Hongya Shen, and Xian’en Fa
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 197–205 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Electrospun Poly-D-L-Lactic Acid Fibrous Scaffolds as a Delivery Vehicle for Calcium Phosphate Salts
to Promote In Situ Mineralisation and Bone Regeneration

Marie-Noelle Labour, Marina Walsh, Marie Cavaignac, Kian Eichholz, Eamonn deBarra, and David A. Hoey
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 206–217 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hepatic Stellate Cells Promote Endothelial Differentiation from Adipose-Derived Stem Cells Through
the BMP4 Signaling Pathway

Chunguang Zhou, Yefang Zhu, Huajun Yu, Weijian Hu, Wenbiao Duan, Yanrong Zhao, Bicheng Chen, Yang Wang, and Qiyu Zhang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 218–227 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Physical Characteristics and Bacterial Adhesion of Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing
and Conventional Provisional Restorative Materials

Abdullah Ahmed Meshni, Hytham N. Fageeh, Mohamed Haider Arishi, and Reghunathan S. Preethanath
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 228–233 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparative Study of Bone Resorption of Bacterial Rhino-Sinusitis and Fungal Rhino-Sinusitis in Rabbit Model
Daoyu Xie, Hailing Yu, Li Zhang, Da Li, and Liang Jiang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 234–240 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Smad2/3 is Negatively Associated with the Expression of Caspase-3 Protein and Apoptosis Rate of
Chondrocytes in the Cartilage Tissues of the Patients with Osteoarthritis

Jun Yi, Lanya Li, Tonghu Li, Bin Zhang, Chunlei Zhang, Xingqiu Wu, Qunhua Jin, and Liyun Wang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 241–247 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

miR-34a Improves the Proliferation and Osteogenic Differentiation of MG63 Cells Under Short-Term
Mechanical Force Loading

Wenwen Yu, Yuyan Liu, Xueting Bi, Zhujun Yang, Xinhua Sun, and Yuqin Shen
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 248–257 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biosilica Porous Microspheres Promote the Osteogenic/Odontogenic Differentiation of Human Dental Pulp Cells
Wenhao Zhu, Xuejun Gao, Xiaoying Zou, Werner E. G. Mόller, Shunfeng Wang, Yuguang Wang, and Yihong Liu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 258–266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Small-Cell Lung Cancer Derived CD33+ Myeloid-Suppressor Cell Inhibits T Cell Function
Hui Li, Yan Liu, Shaowei Lan, Shi Yan, and Ying Cheng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 267–272 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biocorrosion Behavior and Cytotoxicity of Mg–5.0Gd–3.0Y–1.0Nd–0.6Zr Alloy
Qian Zhou, Zhigang Tan, Changpin Tang, Lei Yi, and Yugang Jiang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 273–278 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Diisocyanate Chemical Structure on the Properties, Degradation and Cytotoxicity of Polyurethanes
Obtained from Castor Oil

Jeimmy C. Ibarra, Yomaira L. Uscαtegui, Fabiαn R. Arιvalo, Luis E. Dνaz, and Manuel F. Valero
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 279–289 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Experimental Intervention of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Combined with Heat Shock
Protein 90 on Ischemia Reperfusion Injury of Venous Blood-Congested Flaps

Yuanyuan Liu, Dong Wang, and Zhaohui Zhai
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 290–294 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume8, Number 1 (January 2018) pp.1-143

RESEARCH ARTICLES
Evaluation of Alveolar Bone Repair with Mineralized Collagen Block Reinforced with Mg–Ca Alloy Rods
Chang-Wu Guo, Qing Yu, Bao-Zhai Sun, Cheng-Yue Wang, and Jing-Xin Yang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 1–10 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Repairing Canine Mandibular Defect with Mg–Sr Alloy
Cheng-Yue Wang, Chun-Yu Kang, Shan-Ning Zhang, Jing-Xin Yang, and Guang Cheng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 11–19 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

In Vitro Study on the Mechanism of Autophagy of Nucleus Pulposus Cells Induced by Glycosylation of O-GlcNAc
Xuan Wang, Yu-Chang Liu, Jiu-Hui Han, Jun-Zhong Luo, Ya-Zhou Li, and Jin-Chao Cao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 20–26 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Real-Time Detection of Mouse Double Minute-2 mRNA Expression in Living Cells with the Gold Nanoparticle
Ying Zhang, Kai Li, Changfeng Li, Meng Ding, and Ruisi Xu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 27–34 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Dynamics Evaluation of Newly Formation Bone in Canine Extraction Socket: A X-ray Micro-Computed
Tomography Study

Yi Sun, Chengyue Wang, Qixin Chen, Hai Liu, Chao Deng, and Fuzhai Cui
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 35–42 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

GPR17 Negatively Regulates Oligodendrocyte Differentiation and Myelination In Vitro
Liufang He, Wei Wang, Jinxing Feng, Hui Yang, and Xuemei Fu
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 43–52 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Aspirin Loaded Nanoparticles Attenuate Metastasis of Cancer Cells by Decreasing Matrix
Metalloproteinases In Vitro

Ruyi He, Tao Wang, Yan Zheng, and Liang Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 53–59 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bovine Serum Albumin Nanoparticles Promote Invasion and Metastasis Through Inhibiting Mitochondrial
Production in Cancer Cells

Junlu Pan, Tao Wang, Yijie Shi, and Liang Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 60–66 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Biological Properties of Calcium Phosphate Cement by Nacre Incorporation: An In Vitro Study
Rui Ruan, Minghao Zheng, Junjie Gao, Euphemie Landao-Bassonga, Lianzhi Chen, Peilin Chen, Tao Wang,
and Xueling Zhao

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 67–79 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

HIF-1 Variant Overproduction Antagonizes Hypoxia-Induced Neural Cell Apoptosis In Vitro and In Vivo
Wentao Xie, Yongmei Li, Muhammad Usman, Yao Liu, Yong Yuan, Lei Li, and Ninghui Zhao
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 80–86 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

(+)-Cholesten-3-One Promotes Proliferation of Hair Follicle Stem Cells via Wnt/-Catenin Pathway
Yi Tang, Xiang-Jun Li, Yu-Qiong Wu, Feng-Xue Zhang, Sai-Xia Zhang, Jian-Hong Zhou, Dong-Feng Chen,
Chun Li, and Ai-Jun Liu

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 87–94 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Chairside Rapid Sintering Process on Microstructure and Mechanical Properties of TZP Zirconia Ceramics
Yanfeng Han, Dongxiang Zheng, Qiuyue Wang, and Wenjie Si
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 95–102 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

An Attempt to Achieve Efficient Nerve Regeneration After Rat Femoral Nerve Injury
Aikeremujiang Muheremu, Ling Qi, Xiaoli Cai, Jiang Xie, Shibi Lu, and Jiang Peng
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 103–108 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of KLD-12/Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 Nanofiber Scaffold on the Osteogenic
Activity of Rabbit Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

Yan Du, Bin Wu, Xiangchen Li, and Jianhua Sun
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 109–116 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization Preparation of Silk Fibroin Nerve Scaffolds
Li Xu, Yu Xiang Sun, Chang Mei Niu, Rui Ge, Luzhong Zhang, and Yu-Min Yang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 117–123 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fat Mass and Obesity Gene was Potentially Related with Diabetic Retinopathy Through Immune Mechanism
Minyun Cai, Haibo Tan, Liqiong Gu, and Hongping Cui
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 124–131 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluation of Cemented Bipolar Hemiarthroplasty Treatment for Elderly Patients with Femoral Intertrochanteric
Fractures

Jia-Zhao Yang, Kai Xie, Lei Xu, Rui Xia, Wei Xu, Gang Yao, Xu-Jin Wang, Jian-Wan Sun, and Shi-Yuan Fang
J. Biomater. Tissue Eng. 8, 132–135 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Micro and Nano Structural Analysis of Dental Ceramic and Luting Resin Interface and the Effect of Water
Exposure on Integrity of Cement Interface

Ravikumar Ramakrishnaiah, Samer M. Alaqeel, Abdulaziz A. Alkheraif, Darshan D. Divakar, Mohamed Elsharawy,
Jukka P. Matinlinna, and Pekka K. Vallittu

J. Biomater. Tissue Eng. 8, 136–143 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.