Journal of Biobased Materials and Bioenergy

Volume 11, Number 2 (April 2017) pp.89-168

RESEARCH ARTICLES
Modelling of Biomass Catalytic Pyrolysis: Mixing/Segregation of Biomass and Catalyst in Bubbling Fluidized Beds
N. H. Dong, W. S. Liu, X. Y. Shen, and Q. Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 89100 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fixing CO2 and Treating Wastewater from Beer Brewery Using Microalgae
Xiaodan Wu, Chi Yan, Hongli Zheng, Shanshan Luo, Yuhuan Liu, Wen Li, Yanling Cheng, Min Addy, Wenguang Zhou,
Paul Chen, and Roger Ruan

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 101105 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of High-Throughput Internal Transcribed Spacer rRNA Metagenomics Analysis in Deciphering
Endophytic Fungi Diversity of Dendrobium Officinale

Wenhong Liu, Zhuoyan Zhou, Yuhan Liu, Xiufang Hu, Ying Guo, and Junfeng Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 106118 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Research on Rheological Behavior of Biobased Composite Slurry Composed of Sisal Fiber and Thermoplastic
Oxidized Starch

Chuan-Wei Zhang, Fang-Yi Li, Jian-Feng Li, Jie Xu, Qi Xie, Shuai Chen, and An-Fu Guo
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 119124 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Fabrication of Submicro-Structured Transparent Paper Using an Economical, Eco-Friendly Process
Fan Cheng, Pengbo Lu, Size Chen, Xilang Yao, Meiyan Lin, Yanghao Ou, and Detao Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 125131 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Co-Firing Behaviors and Kinetics of Different Coals and Biomass
Peter Keliona Wani Likun, Huiyan Zhang, and Rui Xiao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 132141 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Papermaking Additives for Effective Hydrolysis of Deinked Waste Paper
Shujuan Yang, Yanzhi You, Xiaoli Li, Jianxin Jiang, and Dafeng Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 142147 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screened, Isolated and Identified of a Bacterial Biocontrol Agent Strain Bacillus atrophaeus sp. nov.
Guanhua Li, Yaxin Zheng, Lin Li, and Lin Yuan
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 148153 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization of Strain Cupriavidus sp. ZSK and Its Biosorption of Heavy Metal Ions
Xiaoxi Zeng, Ling Wu, Wen Li, Shengcui Zhu, Benjie Wei, Jianxin Tang, and Yiming Tan
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 154158 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Production of Poly--Glutamate by Newly Bacillus subtilis 115
Fengqing Wang, Jinzhong Liang, Wei Xiao, Wei Wang, and Dawei Fu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 159168 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 1 (February 2017) pp.1-87

RESEARCH ARTICLES
Improved Method for Obtaining Characteristic Equation of Leaky Lamb Waves in a Multilayered Medium
Containing Liquid

Xuhui Yang, Haowen Yang, and Houquan Yu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 17 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Efficient Re-Differentiation of Rice (Oryza sativa L.) Callus Induced by Exogenous Hormones Indole-3-Butytric
Acid and Thidiazuron in Tissue Culture

Ning Tang, Junheng Lv, Junlei Zhou, Ding Li, and Mengliang Cao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 813 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multi-Element Analysis in Used Lubricating Oils of Gasolin Vehicles in Saudi Arabia by ICP-MS
Yousef Al-Dalahmeh, Hassan M. Al-Swaidan, and Ahmad H. Al-Ghamdi
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 1420 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimum for Pork Jerky Fermented with Lactobacillus acidophilus
Changqing Zhao, Ziyang Lu, Jing Huang, Sha He, Hui Tan, and Yubin Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 2126 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Impact of Cotton Stalk Biomass Weathering on the Mechanical and Thermal Properties of Cotton Stalk
Flour/Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Composites

Lemma Dadi Bekele, Wentao Zhang, Yiliang Liu, Gregory Joseph Duns, Chunhan Yu, Leilei Jin, Xiaofei Li,
and Jishuang Chen

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 2733 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Lignocellulose Filler on Mechanical Properties of Filled-High Density Polyethylene Composites
Loaded with Biomass of an Invasive Plant Solidago canadensis

Yiliang Liu, Lemma Dadi Bekele, Xiangan Lu, Wentao Zhang, Chunhan Yu, Gregory Joseph Duns, Leilei Jin,
and Jishuang Chen

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 3439 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

High Performance Liquid Chromatography Fingerprinting of Flavonoids Between Parents and Generations
in Barley Grain

Tao Yang, Chengli Duan, Yawen Zeng, Juan Du, Shuming Yang, Xiaoying Pu, and Shengchao Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 4044 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Vocalizations of a Wild Finless Porpoise (Neophocaena asiaeorientalis sunmeri) in the Western Coast
of the Taiwan Strait, China

Zhongchang Song, Yu Zhang, Xianyan Wang, Chong Wei, Fuxing Wu, and Xing Miao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 4552 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimized Extraction of Flavonoids from Cayratia japonica (Thunb) Gagnep. by Response Surface Methodology
Yong He, Yan Zhang, Han Yan, Hongmin Wei, Ding Chen, and Zhihong Tian
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 5358 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Micropropagation of Pinellia ternata (Thunb.) Berit. Plantlets Using Temporary Immersion Bioreactors
Benhou Zhang, Yanhua Hu, Mingliang Jia, Leiei Jin, Delin Xu, and Jishuang Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 5965 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Gamma-Valerolactone-n-Butanol-Diesel Blends on Physicochemical Characteristics and
Emissions of a Diesel Engine

Miao Yang, Zhiwei Wang, Tingzhou Lei, Lu Lin, Xiaofeng He, Tian Qi, Xiaofei Xin, Zijie Li, and Jie Shi
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 6672 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Generation of a High -Polyglutamic Acid-Producing, High Glucose-Tolerant Bacillus subtilis Strain
via Genome Shuffling

Chao Zhang, Dao-Ji Wu, and Xiao-Ji Zheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 7377 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Metabolic Enhancement for Improved Conversion of Lignocellulosic Ethanol
Hui Wang, Shengliang Huang, Weitao Zhang, Na Liu, Huiming Ma, Peng Zhan, and Jienan Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 7882 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Concomitant Resistance to Ethambutol, Isoniazid and Rifampicin in Mycobacterium tuberculosis Isolates
from China

Yuhui Xu, Hongyan Jia, Boping Du, Liping Pan, Zhaogang Sun, and Zongde Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 8387 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.