Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 10, Number 2 (February 2014) pp.179-365

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enhancing Curcumin Anticancer Efficacy Through Di-Block Copolymer Micelle Encapsulation
Li Lv, Yuanyuan Shen, Jieying Liu, Feihu Wang, Min Li, Mingna Li, Aijie Guo, Yun Wang, Dejian Zhou, and Shengrong Guo
J. Biomed. Nanotechnol. 10,179-193 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


An In Vitro Study of a Titanium Surface Modified by Simvastatin-Loaded Titania
Nanotubes-Micelles

Xiangning Liu, Xiaoran Li, Shaobing Li, Xiaosong Zhou, Sha Li, Qiangbin Wang, Jianwu Dai, Renfa Lai, Li Xie,
Mei Zhong, Ye Zhang, and Lei Zhou

J. Biomed. Nanotechnol. 10,194-204 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Treatment of Rat with Traumatic Brain Injury and MR Tracing In Vivo via Combined Transplantation
of Bone Marrow Stromal Cells Labeled with Superparamagnetic Iron Oxide and Schwann Cells

Lukui Chen, Xinxin Fan, Guangrong Jin, Xing Wan, Rong Qiu, Guoqing Yi, Yang You, and Qiang Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 205-215 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Magnetic Resonance Imaging-Visible and pH-Sensitive Polymeric Micelles for Tumor Targeted
Drug Delivery

Zuoquan Zhang, Qiquan Sun, Jinglian Zhong, Qihua Yang, Hao Li, Du Cheng, Biling Liang, and Xintao Shuai
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 216-226 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced 4T1 Breast Carcinoma Anticancer Activity by Co-Delivery of Doxorubicin and
Curcumin with Core-Shell Drug-Carrier Based on Heparin Modified Poly(L-lactide) Grafted
Polyethylenimine Cationic Nanoparticles

Qingfa Guo, Xiaolu Li, Yi Yang, Jing Wei, Qian Zhao, Feng Luo, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 227-237 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis, Characterization and Biological Activities of Curcumin Nanospheres
T. R. Arunraj, N. Sanoj Rejinold, Sabitha Mangalathillam, Soumya Saroj, Raja Biswas, and R. Jayakumar
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 238-250 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Antitumor Efficacy of DMSA Modified Fe3O4 Magnetic Nanoparticles Combined with
Arsenic Trioxide and Adriamycin in Raji Cells

Xiaohui Cai, Chunling Wang, Baoan Chen, Weijun Hua, Fei Shen, Liang Yu, Zhengmei He, Yuye Shi, Yue Chen,
Guohua Xia, Jian Cheng, Wen Bao, Yu Zhang, and Xuemei Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 10, 251-261 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Multifunctional Superparamagnetic Fe3O4@SiO2 Core/Shell Nanoparticles: Design and
Application for Cell Imaging

Xueling Zhao, Hongli Zhao, Huihui Yuan, and Minbo Lan
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 262-270 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Genetic Immunotherapy for Hepatocellular Carcinoma by Endothelial Progenitor Cells Armed with
Cytosine Deaminase

Rong Chen, Hui Yu, Yan-Li An, Zhen Yu-Jia, and Gao-Jun Teng
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 271-277 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Selective Cytotoxicity Effect of Cerium Oxide Nanoparticles Under UV Irradiation
Li Zhang, Hui Jiang, Matthias Selke, and Xuemei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 278-286 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Collagen Functionalized Bioactive Nanofiber Matrices for Osteogenic Differentiation of
Mesenchymal Stem Cells: Bone Tissue Engineering

Yixing Cheng, Daisy Ramos, Paul Lee, Danni Liang, Xiaojun Yu, and Sangamesh G. Kumbar
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 287-298 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Reversal of Tumor Growth by Gene Modification of Mesenchymal Stem Cells Using
Spermine-Pullulan/DNA Nanoparticles

Yu-Lan Hu, Pei-Hong Miao, Bing Huang, Tian-Yuan Zhang, Zhong-Jie Hu, Yasuhiko Tabata, and Jian-Qing Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 299-308 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Evaluation of Mechanical Properties and Therapeutic Effect of Injectable Self-Assembling
Hydrogels for Spinal Cord Injury

Daniela Cigognini, Diego Silva, Sara Paloppi, and Fabrizio Gelain
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 309-323 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and In Vitro Evaluation of Novel Poly(anhydride-ester)-Based Amphiphilic Copolymer
Curcumin-Loaded Micelles

Li Lv, Yuanyuan Shen, Min Li, Xiaofen Xu, Mingna Li, Shengrong Guo, and Shengtang Huang
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 324-335 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fe2O3 Nanoparticles Increase Therapeutic Efficacy of Combination with Paclitaxel and
Anti-ABCG2 Monoclonal Antibody on Multiple Myeloma Cancer Stem Cells in Mouse Model

Cuiping Yang, Xiangfeng He, Lina Song, Xi Zhan, Yu Zhang, Jun Dou, and Ning Gu
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 336-344 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhancing Biodistribution of Therapeutic Enzymes In Vivo by Modulating Surface Coating
and Concentration of ICAM-1-Targeted Nanocarriers

Janet Hsu, Tridib Bhowmick, Scott R. Burks, Joseph P. Y. Kao, and Silvia Muro
J. Biomed. Nanotechnol. 10, 345-354 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Inclusion of the Helper Lipid Dioleoyl-Phosphatidylethanolamine in Solid Lipid
Nanoparticles Inhibits Their Transfection Efficiency

Marcelo B. de Jesus, Allan Radaic, Wouter L. J. Hinrichs, Carmen V. Ferreira, Eneida de Paula, Dick Hoekstra,
and Inge S. Zuhorn

J. Biomed. Nanotechnol. 10, 355-365 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.