Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 13, Number 12 (December 2017) pp.1565-1789

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Engineered Non-Viral Gene Vectors for Combination Cancer Therapy: A Review
Qianqian Zheng, Deqing Lin, Lei Lei, Xingyi Li, and Shuai Shi
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1565–1580 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Microneedles-Based Transdermal Drug Delivery Systems: A Review
Ying Hao, Wei Li, XingLi Zhou, Fan Yang, and ZhiYong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1581–1597 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Recent Progress in Functional Micellar Carriers with Intrinsic Therapeutic Activities for
Anticancer Drug Delivery

Ying Qu, BingYang Chu, Kun Shi, JinRong Peng, and ZhiYong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1598–1618 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]––––––––––––––––––––––––––––––– RESEARCH ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––
Performance Evaluation of a Novel Sample In–Answer Out (SIAO) System Based on
Magnetic Nanoparticles

Hui Chen, Yanqi Wu, Zhu Chen, Zhili Hu, Yile Fang, Pei Liao, Yan Deng, and Nongyue He
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1619–1630 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Curcumin-Loaded TPGS/F127/P123 Mixed Polymeric Micelles for Cervical Cancer Therapy:
Formulation, Characterization, and In Vitro and In Vivo Evaluation

Jiao Wang, Qiang Liu, Linnan Yang, Xiaofei Xia, Rongrong Zhu, Shengguang Chen, Mei Wang, Liming Cheng,
Xianzheng Wu, and Shilong Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1631–1646 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

pH-Responsive Nanoparticles Based on Covalently Grafted Conjugates of Carboxymethyl
Chitosan and Daunorubicin for the Delivery of Anti-Cancer Drugs

Jun Cao, Haoran Zheng, Rui Hu, Jianhong Liao, Zengming Fei, Xuan Wei, Xiong Xiong, Fanglin Zhang,
Hua Zheng, and Dan Li

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1647–1659 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
An Injectable, Wound-Adapting, Self-Healing Hydrogel for Fibroblast Growth Factor 2
Delivery System in Tissue Repair Applications

Guopu Chen, Jianan Ren, Youming Deng, Xiuwen Wu, Jinjian Huang, Gefei Wang, Yuanjin Zhao, and Jieshou Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1660–1672 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Production of Transgenic Mice Through Sperm-Mediated Gene Transfer Using Magnetic
Nano-Carriers

Yan Wang, Xiang Zhao, Wei Du, Jinghao Liu, Wenjie Chen, Changjiao Sun, Bo Cui, Zhanghua Zeng, Yue Shen,
Fei Gao, Anqi Wang, Guoqiang Liu, and Haixin Cui

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1673–1681 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Graded Nano Glass-Zirconia Material for Dental Applications-Part II Biocompatibility Evaluation
Ting Sun, Mengmeng Guo, Yaodong Cheng, Lingling Ou, Ping He, Xiangning Liu, Shuyuan Ma, and Renfa Lai
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1682–1693 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Promotion of Propranolol Delivery to Hemangiomas by Using Anti-VEGFR Antibody-Conjugated
Poly(lactic-co-glycolic acid) Nanoparticles

Xiaoshuang Zhu, Xiaonan Guo, Dakan Liu, Yubin Gong, Jin Sun, and Changxian Dong
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1694–1705 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation of Hydrogel Based on Poly(ester amine) (PEA) for Bilirubin Removal
Yi Yang, Kun Shi, YanpengJia, Jinrong Peng, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1706–1714 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]In Vivo Study of Mastoid Obliteration Using Hydroxyapatite-Chitosan Patch
Jieun Kang, Se-Joon Oh, Hyun-Min Lee, Ki-Jae Jeong, Nari Shin, Il-Woo Lee, and Jaebeom Lee
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1715–1724 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Aligned Fibers Fabricated by Near-Field Electrospinning Influence the Orientation and
Differentiation of hPDLSCs for Periodontal Regeneration

Shuangshuang Ren, Yingfang Yao, He Zhang, Ruirui Fan, Yijun Yu, Jie Yang, Rui Zhang, Chao Liu, Weibin Sun,
and Leiying Miao

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1725–1734 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Efficacy of Different Compositions of Cerium Oxide Nanoparticles in Tumor-Stroma Interaction
Maren Sack-Zschauer, Elif Karaman-Aplak, Claudia Wyrich, Soumen Das, Thies Schubert, Hajo Meyer,
Christoph Janiak, Sudipta Seal, Wilhelm Stahl, and Peter Brenneisen

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1735–1746 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Table of Contents to Volume 13, Numbers 1–12, 2017
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1747–1755 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Author Index to Volume 13, Numbers 1–12, 2017
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1756–1782 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Subject Index to Volume 13, Numbers 1–12, 2017
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1783–1789 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 11 (November 2017) pp.1355-1564

––––––––––––––––––––––––––––––– A THEMATIC ISSUE –––––––––––––––––––––––––––––––
A Thematic Issue on Nanobiomaterials
Editor-in-Chief: Zhiyong Qian
Guest Editors: Xiawei Wei, Xianwei Meng, and Kui Luo

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1355–1356 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES––––––––––––––––––––––––––––––––––––
An Injectable Thermogel Containing Levonorgestrel for Long-Acting Contraception
and Fertility Control of Animals

Xi Chen, Fang Li, Linglin Feng, Lin Yu, and Jiandong Ding
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1357–1368 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Polymer Side Chains on Drug Delivery Properties for Cancer Therapy
Yan Dai, Hao Cai, Zhenyu Duan, Xuelei Ma, Qiyong Gong, Kui Luo, and Zhongwei Gu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1369–1385 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Gelatin-Encapsulated Magnetic Nanoparticles for pH, Redox, and Enzyme Multiple
Stimuli-Responsive Drug Delivery and Magnetic Resonance Imaging

Anhui Qi, Lin Deng, Xi Liu, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Binbin Wang, and Linlin Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1386–1397 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Co-Delivery of Itraconazole and Docetaxel by Core/Shell Lipid Nanocells for Systemic
Antiangiogenesis and Tumor Growth Inhibition

Chukwunweike I. Okeke, Ahmed S. Eltahan, Tingbin Zhang, Jing Chen, Yingze Wang, Meng-Qi Xu, Lu Liu,
An-Qi Yang, Weisheng Guo, and Xing-Jie Liang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1398–1412 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]pH Sensitive Triptolide-Loaded Liposome Calcium Phosphate Nanoparticles Exhibit
Enhanced Anti-Tumor Activities Against Ovarian Cancer Without Damaging the
Reproductive System

Dan Ru, Chenhuan Ding, Lei Liu, Huan Liu, Ming Shen, Yourong Duan, and He Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1413–1424 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Dual-Emission Nanohybrid of Gold Nanoclusters and Carbon Dots for Ratiometric
Fluorescence Detection of Reactive Oxygen Species and Glucose

Xiangling Ren, Jiejie Ge, Shuai Li, Haibo Shao, Xiaozhong Qiu, Fangqiong Tang, and Xianwei Meng
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1425–1434 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Stable Gold Nanorods Conjugated Liposomal Podophyllotoxin Nanocomposites for
Synergistic Chemo-Photothermal Cancer Therapy

Tingting Wang, Yonghong Song, Wencheng Zhang, Zeyu Wu, Fei Li, Yang Su, Yi Yang, Fangyuan Li, Pengpeng Chen,
Jing Wang, Qiang Wu, Xiaolian Sun, Yang Lu, and Daishun Ling

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1435–1445 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Local Delivery of BMP-2 from Poly(lactic-co-glycolic acid) Microspheres Incorporated
into Porous Nanofibrous Scaffold for Bone Tissue Regeneration

Weizhong Wang, Yingke Miao, Xiaojun Zhou, Wei Nie, Liang Chen, Dinghua Liu, Haibo Du, and Chuanglong He
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1446–1456 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hyaluronic Acid-Encapsulated Platinum Nanoparticles for Targeted Photothermal
Therapy of Breast Cancer

Yuyang Zhu, Wei Li, Xin Zhao, Zhengjie Zhou, Yitong Wang, Yiyun Cheng, Quan Huang, and Qiang Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1457–1467 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Novel Cyanine and Porphyrin Based Theranostic Nanoagent for Near-Infrared
Fluorescence Imaging Guided Synergistic Phototherapy

Pravin Bhattarai, Xiaolong Liang, Yunxue Xu, and Zhifei Dai
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1468–1479 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Redox-Sensitive Polymeric Micelles Based on Tetraphenylethylene-Conjugated
Copolymer for Aggregation-Induced Emission Active Imaging and Drug Delivery

Weihua Zhuang, Boxuan Ma, Gaocan Li, Gongyan Liu, and Yunbing Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1480–1489 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Virus Envelope-Like Self-Assembled Nanoparticles Based on -CD/PEG for Antigens
Targeting to Dendritic Cells

Lin Li, Tao Zheng, Ting Wang, Zhirong Zhang, Tao Gong, and Xun Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1490–1499 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Comparison of Biomimetic Block Copolymer Micelles as Drug Carriers for Cancer Therapy
Gongyan Liu, Xiaobing Chen, Weihua Zhuang, Yu Nie, Kai Zhang, Li Yang, and Yunbing Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1500–1511 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ultrasmall Pt Clusters Reducing Radiation-Induced Injuries via Scavenging Free Radicals
Fujuan Xu, Xiaoyu Mu, Junying Wang, Peixian Bian, Lingfang Liu, Haile Liu, Yaqi Jing, Wei Long, Changlong Liu,
and Xiao-Dong Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1512–1521 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Titanium Dioxide Nanoparticles Trigger Non-Canonical Receptor Endocytosis to
Inhibit Wnt Signaling

Chang Liu, Ping Li, Nan Chen, Yiguo Jiang, Jiye Shi, Chunhai Fan, and Haiyun Song
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1522–1532 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Balancing Biocompatibility, Internalization and Pharmacokinetics of Polycations/siRNA by
Structuring the Weak Negative Charged Ternary Complexes with Hyaluronic Acid

Junhui Zhou, Xinyun Song, Shangcong Han, Tuo Wei, Xiaoxia Wang, Huiqing Cao, Xing-Jie Liang, Zicai Liang,
Qiang Cheng, Liandong Deng, and Anjie Dong

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1533–1544 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Efficient Suppression of Liver Metastasis Cancers by Paclitaxel Loaded Nanoparticles in
PDLLA-PEG-PDLLA Thermosensitive Hydrogel Composites

Chi Du, Yuyi Wang, Kun Shi, Maoyuan Zhao, Li Tu, Yang Yu, Zhi Li, Feng Luo, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1545–1556 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Doxorubicin-Loaded Layered MoS2 Hollow Spheres and Its Photothermo-Chemotherapy on
Hepatocellular Carcinoma

Shuai Li, Longfei Tan, Wenhan Xu, Chong Liu, Qiong Wu, Changhui Fu, Xianwei Meng, and Haibo Shao
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1557–1564 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 10 (October 2017) pp.1117-1353

––––––––––––––––––––––––––––––– A THEMATIC ISSUE –––––––––––––––––––––––––––––––
A Thematic Issue on Applications of Nanomaterials in Theranostics
Guest Editor: Nongyue He
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1177 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gold/Silver Bimetallic Nanocrystals: Controllable Synthesis and Biomedical Applications
Tingting Bai, Peng Lu, Kangzhen Zhang, Ping Zhou, Ying Liu, Zhirui Guo, and Xiang Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1178–1209 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Green and High-Efficiency Reduction of Graphene Oxide for Highly Loading Drug to
Enhance Cancer Therapy

Liying Hao, Kuo Gai, Qian Huang, Mengting Liu, Ke Sun, Na Fu, and Yunfeng Lin
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1210–1220 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Rational Design of Multifunctional Polymeric Micelles with Stimuli-Responsive for
Imaging-Guided Combination Cancer Therapy

Hong Yang, Chengchen Zhang, Tingting Li, Xue Shen, Zhongyuan Chen, Xiaoxue Xie, Shun Li, Xiang Qin,
Chunhui Wu, and Yiyao Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1221–1234 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Ultrasensitive Simultaneous Electrochemical Immunoassay of Acute Myocardial
Infarction Biomarkers Using Metal Ion Chelated Polydopamine Nanospheres

He Li, Wenwen Du, Lei Jiao, Lijuan Chen, Bei Ran, Mingling Dong, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1235–1242 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Highly Selective, Sensitive and Rapid Detection of Escherichia coli O157:H7 Using
Duplex PCR and Magnetic Nanoparticle-Based Chemiluminescence Assay

Lei He, Haowen Yang, Pengfeng Xiao, Ravina Singh, Nongyue He, Bin Liu, and Zhiyang Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1243–1252 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cd-Aptamer Electrochemical Biosensor Based on AuNPs/CS Modified Glass Carbon Electrode
Yuan Liu, Yuxuan Lai, Gaojian Yang, Congli Tang, Yan Deng, Song Li, and Zunliang Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1253–1259 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Emulsifying Hydrophobic Prodrug Conjugate That Enables the Oral Co-Administration
and Programmable Release of Dual Antitumor Drugs

Lijiang Wang, Qiling Chen, Jianqin Wan, Jiaping Wu, Liqian Zhou, Haiyan Wang, Liang Zhao, Zhiqiang Yu,
and Hangxiang Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1260–1271 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ultrasensitive Detection of Gastric Cancer Plasma MicroRNAs via Magnetic Beads-Based
Chemiluminescent Assay

Zhiyang Li, Jiuhai Wang, Haowen Yang, Senqing Chen, Guojian Ma, Xiaomei Zhang, Ming Zhu, Jun Yu, Ravina Singh,
Yuanying Zhang, Song Li, Zunliang Wang, and Enben Su

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1272–1280 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Surface Modification of Silver Nanoparticles on the Proliferation of Human Lung
Squamous Cell Carcinoma (HTB182) and Bronchial Epithelial (HBE) Cells In Vitro

Wei Su, Liang Ma, Shang Hui Wu, Wen Li, Jian-Xin Tang, Jing Deng, and Jian-Xin Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1281–1291 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multi-Functional Fe3O4@mSiO2-AuNCs Composite Nanoparticles Used as Drug Delivery System
Xiangyun Xiao, Hongcheng Yang, Pengfei Jiang, Zhu Chen, Chenyang Ji, and Libo Nie
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1292–1299 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Label-Free Amperometric Immunosensor Based on Graphene Oxide and Ferrocene-Chitosan
Nanocomposites for Detection of Hepatis B Virus Antigen

Feijun Zhao, Liangli Cao, Yongbo Liang, Zong Wu, Zhencheng Chen, and Ruosheng Zeng
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1300–1308 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]One Step Green Reduced and Functionalized Graphene Oxide for Highly Efficient Loading
and Effectively Release of Doxorubicin Hydrochloride

Liying Hao, Xiaoqian Wang, Qian Huang, Mengting Liu, Chaoliang Zhang, Jiao Chen, Ping Zhang, and Xiaoxiao Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1309–1320 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Intelligent Albumin-Stabilized Manganese Dioxide Nanocomposites for Tumor
Microenvironment Responsive Phototherapy

Heng Liu, Yu Liu, Chengchao Chu, Haipeng Tong, Wei Xue, Junqing Wang, Gang Liu, and Weiguo Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1321–1332 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Magnetic Nanoparticles Enhanced Microarray Detection of Multiple Foodborne Pathogens
Hongna Liu, Hongming Dong, Zhu Chen, Lin Lin, Hui Chen, Song Li, and Yan Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1333–1343 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Design and Fabrication of a Geometrically Ordered Hydrophobic Interlayer to Prepare
High-Quality QD/SiO2 for Cell Imaging

Dan Luo, Rongcheng Han, Ying Chen, Qiang Zheng, Lijun Wang, Yuankai Hong, and Yinlin Sha
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1344–1353 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 9 (September 2017) pp.1019-1176

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Efficient Remote NIR-Controlled Drug Delivery Into Tumor Cells by Nanoplatform Modified
with Tumoral-Acid-Cleavable Polyethylene Glycol

Jinjin Shi, Chen Chen, Jingjing Pan, Binghua Wang, Luo Zhao, Lin Hou, and Zhenzhong Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1019–1034 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Molecularly Imprinted Polymer Nanogels Targeting C-Terminal of Angiotensin II for
Lowering Blood Pressure of Rats by Oral Perfusion

Lei Tan, Shuangshuang Tang, Rong He, Yong Liang, Da Xing, Jianwen Chen, and Youwen Tang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1035–1044 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
A Systematic Study of PLLA Aligned Nanofiber-Induced Differentiation of PC12 Cells
Using mRNA-microRNA- Protein Biomics Integrated Analyses

Fei Yang, Yadong Yu, and Xiaoying Lό
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1045–1057 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Assembled Hyaluronic Acid Nanoparticles for pH-Sensitive Release of Doxorubicin:
Synthesis and In Vitro Characterization

Rui Hu, Hua Zheng, Jun Cao, Zahra Davoudi, and Qun Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1058–1068 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Silver Nanoparticles Reinforced (Poly-(l-lysine)/Hyaluronic Acid) Free-Standing Films:
The Mechanical Strength and Antibacterial Activity

Liyan Shen, Yingying Jiang, Qian Tang, Jian Ji, Bailiang Wang, Yixing Huang, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1069–1081 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Using a Novel CD133+ Immune Magnetic Particle to Separate Gastric Adenocarcinoma
Stem Cells from Peripheral Blood and the Pluripotency Study About the Separated Cells

Lin Xin, Chuan Liu, Wei-Feng Yang, Hou-Ting Zhang, Yi-Fan Li, Fei Zeng, and Jia-Qing Cao
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1082–1088 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Mildly Cross-Linked Dendrimer Hydrogel Prepared via Aza-Michael Addition Reaction for
Topical Brimonidine Delivery

Juan Wang, Geoffrey S. Williamson, Michael G. Lancina III, and Hu Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1089–1096 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synthesis and In Vitro Characterization of Carboxymethyl Chitosan-CBA-Doxorubicin
Conjugate Nanoparticles as pH-Sensitive Drug Delivery Systems

Rui Hu, Hua Zheng, Jun Cao, Zahra Davoudi, and Qun Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1097–1105 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation and Characterization of Novel Pimecrolimus Nanoparticles for Therapy of
Allergic Conjunctivitis

Hongxia Li, Weijian Wang, Xuelian Xu, Jiaqi Yin, Mian Yu, Xue Zheng, and Cheng Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1106–1114 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Indocyanine Green-Loaded Gold Nanoflowers@Two Layers of Silica Nanocomposites for
Photothermal and Photodynamic Therapy of Oral Carcinoma

Wenzhi Song, Yingzi Li, Yuqian Wang, Dezhou Wang, Dan He, Wei Chen, Wanzhong Yin, and Wensheng Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1115–1123 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Design, Characterization and Antimicrobial Activity of Novel Antimicrobial Peptides from
Temporin-Pta

Xiaofang Luo, Wei Liu, Yuan Qin, Fulin He, Zuodong Qin, Changjian Li, Qianrui Peng, Zhen Gong, and Gregory J. Duns
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1124–1133 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synthesis, Characterization and In Vivo Efficacy of Biotin-Conjugated Pullulan Acetate
Nanoparticles as a Novel Anticancer Drug Carrier

Hongli Chen, Xiangjuan Wei, Jingwen Qin, Hongyang Chen, Zijing Shen, Feng Lv, Wenbin Nan, Yongxue Wang,
Qiong Li, and Qiqing Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1134–1146 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Study of Tacrolimus-Loaded Polyion Complex Micelles for Oral Delivery
Yan Chen, Yan Jiao, Yanxiu Ge, Guoxia Liu, Wei Xu, and Lingbing Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1147–1157 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Growth Inhibition Effect and Validation of Stable Expressed Reference Genes for
Near-Infrared Photothermal Therapy Mediated by Gold Nanoflower Particles on Human
Tongue Carcinoma Tca-8113 Cells

Song Wenzhi, Wang Dezhou, Ren Ming, Li Yingzi, Huang Zhenzhen, Wei Chen, Yin Wanzhong, Yang Qiwei,
and Yang Wensheng

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1158–1167 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation and Antibacterial Properties of Silver-Doped Nanoscale Hydroxyapatite
Pastes for Bone Repair and Augmentation

C. J. Wilcock, G. P. Stafford, C. A. Miller, Y. Ryabenkova, M. Fatima, P. Gentile, G. Mφbus, and P. V. Hatton
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1168–1176 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 13, Number 8 (August 2017) pp.869-1017

–––––––––––––––––––––––––––––––– A SPECIAL ISSUE ––––––––––––––––––––––––––––––––
A Special Issue on Nanomedicine
Editor-in-Chief: ZhiYong Qian
Guest Editors: Jun Wu, He Li, and Xin Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 869–870 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanomedicine-Augmented Cancer-Localized Treatment by 3D Theranostic Implants
Bowen Yang, Zi Gu, and Yu Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 871–890 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RNA Interference-Based Immunomodulation for Glioblastoma Immune Microenvironment:
A Review

Chenmeng Qiao, Jun Yang, Qi Shen, Yan-Qin Shen, Jie Weng, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 891–910 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nanomedicines in Bone Cancer—From Diagnostics to Therapies
Quan Wang, Wei Hu, Leyi Cai, Yixing Huang, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 911–930 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Development of Self-Emulsifying Nanoplatform as Anti-Diabetic Sulfonylurea Carrier for
Oral Diabetes Therapy

Liang Ge, Xinru You, Yuan Zhang, Keqing Huang, Xin Lu, Yuan Ren, Ying Zhu, Arvind Dhinakar, Jun Wu, and Hai Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 931–945 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multi-Activated Polymeric Micelles with Charge-Conversion and ROS-Controlled Drug
Release for Efficient Cancer Therapy

Changzhen Sun, Yan Liang, Mingying Zhao, Na Hao, Long Xu, Furong Cheng, Sai Li, Jun Cao, and Bin He
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 946–959 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Intraocular Fate of Polycaprolactone Nanoparticles Administered via Intravitreal and
Various Periocular Routes: Bioimaging of Integral Nanoparticles Using Environment-
Sensitive Fluorophores

Bo Wan, Yikang Dai, Dailei Liu, Jianping Qi, Xiaochun Dong, Weili Zhao, Wei Wu, and Yi Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 960–972 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enzyme-Free Ultrasensitive Electrochemical Immunoassay Based on the Strategy of
Converting Titanium Phosphate Nanospheres into Redox Active Molybdophosphate

Xiaofeng Tan, Lianhua Zhang, Huaigu Li, Siquan Liu, Luyang Miao, He Li, and Gengxiu Zheng
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 973–979 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorescent/Magnetic Nanoprobes of High Specificity for Detection of Triple Negative
Breast Cancer

Yufan Ye, Jie Xing, Leyong Zeng, Zhangsen Yu, Tianxiang Chen, Narayan S. Hosmane, Guangming Lu, and Aiguo Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 980–988 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Silica Nanorattles on the Mucosal Function in Mice After Repeated Oral Exposure
Changhui Fu, Xinying Shen, Xianwei Meng, Tianlong Liu, Longfei Tan, Xiangling Ren, Xudong Chen, Fan He,
Jun Ren, Wei Zhang, Zhou Yu, and Hongshan Zhong

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 989–998 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Transcytosis of Mesoporous and Hollow Silica Nanoparticles from Endothelial Cells to
Cancer Cells

Shu Wang and Linlin Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 999–1008 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Combining Systemic and Intracellular Delivery of Cytochrome C to Tumors by a Protein
Nanocapsule with Tumor-Specific Cleavable PEG

Chuying Gu, Yao Yang, Miaomiao Luo, Hsiang-I Tsai, Yaoyao Han, Xiaowei Zeng, Jianqiang Liu, Bao-Hong Li,
Lin Mei, and Gan Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 1009–1017 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 7 (July 2017) pp.747-868

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Highly Biocompatible Drug-Delivery Systems Based on DNA Nanotechnology
Xin Li, Li Hong, Tao Song, Alfonso Rodrνguez-Patσn, Congzhou Chen, Haiyan Zhao, and Xiaolong Shi
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 747–757 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
High-Efficiency EpCAM/EGFR-PLGA Immunomagnetic Beads with Specific Recognition
on Circulating Tumor Cells in Colorectal Cancer

Yan Cao, Xiaofei Liang, Liang Li, Ruijun Pan, Kai Wang, Chuanguang Xiao, Zonghai Li, and Peiyong Li
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 758–766 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Antimicrobial Agent Based on Selenium Nanoparticles and Carboxymethyl Cellulose
for the Treatment of Bacterial Infections

Dagmar Hegerova, Radek Vesely, Kristyna Cihalova, Pavel Kopel, Vedran Milosavljevic, Zbynek Heger,
David Hynek, Roman Guran, Marketa Vaculovicova, Pavel Sedlacek, and Vojtech Adam

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 767–777 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Endoplasmic Reticulum Stress-Triggered Autophagy and Lysosomal Dysfunction
Contribute to the Cytotoxicity of Amine-Modified Silver Nanoparticles in NIH 3T3 Cells

Yu-Hsuan Lee, Chun-Yong Fang, Hui-Wen Chiu, Fong-Yu Cheng, Jui-Chen Tsai, Chun-Wan Chen,
and Ying-Jan Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 778–794 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Direct to Tumor: Transarterial Administration of Gold Nanoshells with Enhanced Targeting
and Photothermal Therapy

Tengchuang Ma, Longfei Tan, Haibo Shao, Tianlong Liu, Yang Xu, Yali Cui, Xinghua Wang, Ji Jiang, Hongbo Yu,
Long Gao, Duo Hong, Wenhan Xu, Ke Xu, Ruibao Liu, and Xianwei Meng

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 795–804 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]New Epigallocatechin Gallate (EGCG) Nanocomplexes Co-Assembled with 3-Mercapto-1-Hexanol
and -Lactoglobulin for Improvement of Antitumor Activity

Yuanyuan Yang, Peng Jin, Xingcai Zhang, Nagaiya Ravichandran, Hao Ying, Chenghuan Yu, Huazhong Ying,
Yongquan Xu, Junfeng Yin, Kai Wang, Ming Wu, and Qizhen Du

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 805–814 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibition of Glioblastoma Cell Proliferation by Hyaluronan Synthesis Inhibiting Nanoparticles
Sayeduzzaman Khan, Zhaolin Chen, Keerthi Nadimidla, and Mathumai Kanapathipillai
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 815–821 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fabrication of Electrospun 3D Nanofibrous Poly(3-Hydroxybutyrate-Co-4-Hydroxybutyrate)/
Graphene Scaffolds for Potential Bone Tissue Engineering: Effects of Graphene on
Scaffold Properties and Cellular Behaviors

Tengfei Zhou, Guo Li, Shiyu Lin, Sirong Shi, Jinfeng Liao, Taoran Tian, Qian Huang, and Yunfeng Lin
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 822–834 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Electrospun Fibrous Scaffolds with Iron-Doped Hydroxyapatite Exhibit Osteogenic
Potential with Static Magnetic Field Exposure

Yijun Yu, Shuangshuang Ren, Yingfang Yao, He Zhang, Chao Liu, Jie Yang, Weidong Yang, and Leiying Miao
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 835–847 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Induction of Innate and Adaptive Immunity with Polyion Complex Nanoparticle Adjuvant
Carrying Human Immunodeficiency Virus Type-1 gp120

Tomofumi Uto, Takami Akagi, Masaaki Toyama, Mitsuru Akashi, and Masanori Baba
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 848–857 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fe–Cr–Nb–B Magnetic Nanoparticle Interaction with Human Mesenchymal and Stem Cells
Luminita Labusca, Camelia Danceanu, Ecaterina Radu, Daniel Herea, Horia Chiriac, and Nicoleta Lupu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 858–868 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 6 (June 2017) pp.591-745

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Applications of Carbon Dots in Nanomedicine
Savita Chaudhary, Ahmad Umar, K. K. Bhasin, and Surya Singh
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 591–637 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The Influences of Dynamic Transport of GLUT1 on the Distribution of Mannosylated
Liposomes in Transient Ischemia Reperfusion Mice Brain

Daming Liu, Shukun Tang, Guangtian Wang, Minghui Li, Xiaoying Liu, Haiquan Tao, Yachao Ren, Chuanlu Jiang,
Haisheng Peng, and Mingming Lian

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 638–654 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Copy Number Variation Analysis Based on Gold Magnetic Nanoparticles and
Fluorescence Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification

Haowen Yang, Ming Liu, Hongrong Jiang, Yu Zeng, Lian Jin, Ting Luan, Yan Deng, Nongyue He, Gen Zhang, and Xin Zeng
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 655–664 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Pharmacokinetics and Anticancer Activity of Folic Acid-Functionalized Magnetic Nanoparticles
Katarzyna Niemirowicz, Halina Car, Anna Sadowska, Marzena Watek, Rafa Kretowski, Marzanna Cechowska-Pasko,
Agnieszka Z. Wilczewska, Joanna Mystkowska, Irena Kasacka, Anna Torres, and Robert Bucki

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 665–677 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhancement of Physicochemical Properties and Biocompatibility of Shape Memory
Polymers by the Addition of Graphene Oxide

Qian Huang, Liying Hao, Tao Gong, Mengting Liu, and Yunfeng Lin
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 678–687 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Poly(lactic-co-glycolic acid) Nanoparticles Potentiate the Protective Effect of Curcumin
Against Bone Loss in Ovariectomized Rats

Jiyun Ahn, Jinyoung Jeong, Hyunjung Lee, Mi-Jung Sung, Chang Hwa Jung, Hansu Lee, Jinyoung Hur,
Ji Hyung Park, Young Jin Jang, and Tae Youl Ha

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 688–698 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Comparative Study of the Surface Properties and Cytocompatibility of Plasma-Treated
Poly--Caprolactone Nanofibers Subjected to Different Sterilization Methods

Rouba Ghobeira, Charlot Philips, Valerie De Naeyer, Heidi Declercq, Pieter Cools, Nathalie De Geyter,
Ria Cornelissen, and Rino Morent

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 699–716 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibition Activity of Herpes Virus (HSV) Replication by -TIF siRNA-Loaded PLGA-TPGS
Nanoparticles In Vitro and In Vivo

Kebing Wang, Chengming Yang, Jiajun Ye, Fanqi Zeng, Yanling Duan, Yi Zheng, Bo Hu, and Xilan Yu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 717–726 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Novel DSPE-PEG-Cholic Acid-Modified Liposomes with Hepatic Targeting Properties
Improve the Anti-Tumor Efficacy of Oral Doxorubicin Hydrochloride for Liver Tumor-Bearing Mice

Ying Li, Dandan Yang, Yun Zhang, and Chunyan Zhu
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 727–736 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorescence Microscopy Imaging Calibration for Quantifying Nanocarrier Binding to
Cells During Shear Flow Exposure

Abhay Ranganathan, Jessica Campo, Jacob Myerson, Vladimir Shuvaev, Blaine Zern, Vladimir Muzykantov,
and David M. Eckmann

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 737–745 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 13, Number 5 (May 2017) pp.469-590

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanogram Sensitivity via Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Factor for
Quick Real-Time Kinetic Monitoring of Bio-Macromolecular and -Cellular Interactions

Paula Ibarra, Alejandra Fernαndez, Javier Campos, Madelein Urrejola, and Ziyad S. Haidar
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 469–484 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Silica Nanoparticle-Induced Blockage of Autophagy Leads to Autophagic Cell Death in
HepG2 Cells

Yongbo Yu, Junchao Duan, Yang Yu, Yang Li, and Zhiwei Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 485–499 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Doxironide Magnetic Nanoparticles for Selective Drug Delivery to Human Acute
Myeloid Leukemia

Kheireddine El-Boubbou, Daniel Azar, Amira Bekdash, and Ralph J. Abi-Habib
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 500–512 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
A Novel Reactive Oxygen Species Triggered Polymeric Nanoplatform for Controlled
Drug Delivery and Cancer Therapy

Qing Li, Jin Liang, Xinru You, Xiaojing Liu, Haitao Wu, Wei Gao, Yong Wen, Jun Wu, Xin Xu, and Fenghe Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 513–521 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhanced Gefitinib Cytotoxicity in the Presence of Cyclodextrins: In-Vitro and
Biophysical Studies Towards Potential Therapeutic Interventions for Cancer

Kyriaki Hatziagapiou, Konstantinos Bethanis, George I. Lambrou, Konstantina Yannakopoulou, Michael Karpusas,
Maria Braoudaki, Elias Christoforides, Frantzeska Tsorteki, Vasilis Milionis, Nikolaos Kavantzas,
Fotini Tzortzatou-Stathopoulou, and Vasiliki Gemou-Engesaeth

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 522–533 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Contrast Enhancement Method of Transmission Electron Microscopy in Visualization
of Polymeric Micelles by Fluoride Addition and Staining

Yu-Hua Weng, Jing Che, Xiao-Wei Ma, Hong-Bo Guo, Xiang-Dong Xue, Shi-Zhu Chen, Xu Zhang, Ting-Bin Zhang,
Chan Li, Jing Xu, Ya-Ling Gan, Zhong-Bo Hu, and Xing-Jie Liang

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 534–543 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Biocompatibility of Multi-Imaging Engineered Mesoporous Silica Nanoparticles:
In Vitro and Adult and Fetal In Vivo Studies

Sean Sweeney, Andrea Adamcakova-Dodd, Peter S. Thorne, and Jose G. Assouline
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 544–558 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Successful Regrowth of Retinal Neurons When Cultured Interfaced to Carbon Nanotube
Platforms

G. Cellot, S. La Monica, D. Scaini, R. Rauti, S. Bosi, M. Prato, S. Gandolfi, and L. Ballerini
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 559–565 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hollow Gold Nanoparticles as Efficient In Vivo Radiosensitizing Agents for Radiation
Therapy of Breast Cancer

Aditi Mulgaonkar, Sina Moeendarbari, William Silvers, Gedaa Hassan, Xiankai Sun, Yaowu Hao, and Weihua Mao
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 566–574 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Near Infrared Visible Biocompatible Particles Maintain Optical Signal in Dystrophic Muscle
Parvesh Sharma, Stephen M. Chrzanowski, Daye Lee, R. Vohra, Swadeshmukul Santra, and Glenn A. Walter
J. Biomed. Nanotechnol. 13, 575–582 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nanoemulsification Potentiates In Vivo Antiedematogenic Effect of Copaiba Oil
Letνcia G. Lucca, Sheila P. de Matos, Cristiane B. de Mattos, Helder F. Teixeira, Renata P. Limberger,
Valdir F. Veiga Jr., Bibiana V. de Araϊjo, and Letνcia S. Koester

J. Biomed. Nanotechnol. 13, 583–590 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.