Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 14, Number 12 (December 2018) pp.2003-2263

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Self-Assembled Hydroxyapatite-Graphene Scaffold for Photothermal Cancer Therapy
and Bone Regeneration

Dejian Li, Wei Nie, Liang Chen, David McCoul, Dinghua Liu, Xu Zhang, Ying Ji, Baoqing Yu, and Chuanglong He
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2003–2017 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Redox-Sensitive Folate-Conjugated Polymeric Nanoparticles for Combined Chemotherapy
and Photothermal Therapy Against Breast Cancer

Chunyan Hu, Fan Fan, Yu Qin, Chenlu Huang, Zhiming Zhang, Qing Guo, Li Zhang, Xiangbin Pang, Wenbin Ou-Yang,
Kongyin Zhao, Dunwan Zhu, and Linhua Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2018–2030 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Noninvasive and Local Delivery of Adenoviral-Mediated Herpes Simplex Virus
Thymidine Kinase to Treat Glioma Through Focused Ultrasound-Induced
Blood-Brain Barrier Opening in Rats

Min Pan, Yi Zhang, Zhiting Deng, Fei Yan, and Guobin Hong
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2031–2041 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Study of Key Biological Pathways and Important microRNAs Involved in Silver Nanoparticles
Induced Cytotoxicity Based on microRNA Sequencing Technology

Yan Huang, Xiaoqiang Lό, and Xiaoying Lό
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2042–2055 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation of Graphene Oxide-Based Supramolecular Hybrid Nanohydrogel Through
Host-Guest Interaction and Its Application in Drug Delivery

Qian Zhang, Hua Deng, Hanjun Li, Keyi Song, Cheng Zeng, and Ling Rong
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2056–2065 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Delivering the Acetylcholine Neurotransmitter by Nanodrugs as an Effective Treatment
for Alzheimer’s Disease

Lixue Fan, Jiapeng Wang, Fanrong Meng, Yuan Luo, Xin Sui, Baoquan Zhao, Wanhua Li, Dongqin Quan, Jun Yang,
and Yongan Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2066–2076 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Oral Administration of Liposome-Apatinib and Locally Delivery of Docetaxel/MPEG-PCL
by Fibrin Glue Synergistically Improve Therapeutic Effect in Colorectal Cancer

Ting Yu, Cong Wu, Changhui Zhu, Yihong He, Daoke Yang, Yongzhong Cheng, and Xiang Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2077–2091 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Assembled Nanoparticle Mediated Survivin-T34A for Ovarian Cancer Therapy
Yuanyuan Xiao, Chunmei Wang, Meimei Xiong, Yuping Yang, Qianqian Zhang, Xuan Liu, Bingwen Zou, and Maling Gou
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2092–2101 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Polylactide-Cholesterol Stereocomplex Micelle Encapsulating Chemotherapeutic Agent
for Improved Antitumor Efficacy and Safety

Jixue Wang, Weiguo Xu, Shengxian Li, Heping Qiu, Zhibo Li, Chunxi Wang, Xiaoqing Wang, and Jianxun Ding
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2102–2113 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synthesis, Characterization, and Biological Study of Carboxyl- and Amino-Rich g-C3N4
Nanosheets by Different Processing Routes

Qian Huang, Liying Hao, Ronghui Zhou, Bofeng Zhu, Hu Zhao, and Xiaoxiao Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2114–2123 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Wnt Pathway-Mediated Nano TiO2-Induced Toxic Effects on Rat Primary Cultured Sertoli Cells
Fashui Hong, Yingjun Zhou, Lingqun Ye, Yuguan Ze, Jianhui Ji, Juan Zhuang, and Ling Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2124–2134 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Pulsed Magnetic Field Stimuli Can Promote Chondrogenic Differentiation of
Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles-Labeled Mesenchymal Stem Cells in Rats

Xiaoyu Chen, Zainen Qin, Jinmin Zhao, Xiaohui Yan, Jing Ye, En Ren, Junqing Wang, Xingchen Yang,
Shujun Heng, Li Zheng, and Gang Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2135–2145 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hypoglycemic Bioactivity of Novel Eco-Friendly Carbon Dots Derived from Traditional
Chinese Medicine

Ziwei Sun, Fang Lu, Jinjun Cheng, Meiling Zhang, Yafan Zhu, Yaxue Zhang, Hui Kong, Huihua Qu, and Yan Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2146–2155 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Aptamer-Based Electrochemical Biosensor for Mercury Ions Detection Using
AuNPs-Modified Glass Carbon Electrode

Yuan Liu, Yan Deng, Taotao Li, Zhu Chen, Hui Chen, Song Li, and Hongna Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2156–2161 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Perfluorocarbon Nanocapsules Improve Hypoxic Microenvironment for the
Tumor Ultrasound Diagnosis and Photodynamic Therapy

Niannian Li, Fei Xu, Jiejun Cheng, Ying Zhang, Gang Huang, Jun Zhu, Xi Shen, and Dannong He
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2162–2171 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fine Particulate Matter (PM2.5) Promoted the Invasion of Lung Cancer Cells via
an ARNT2/PP2A/STAT3/MMP2 Pathway

Zhongqi Chen, Ningfei Ji, Zhengxia Wang, Chaojie Wu, Zhixiao Sun, Yan Li, Fan Hu, Zibin Wang, Mao Huang,
and Mingshun Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2172–2184 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Antibody Modified Nanoparticle-Mediated Delivery of miR-124 Regulates Apoptosis via
Repression the Stat3 Signal in Mycobacterial-Infected Microglia

You Lang Zhou, Luzhong Zhang, Zhou Zhou, Wei Liu, Yang Lu, Shumin He, Yajuan Cui, Yongwei Qin, and Minhui Hua
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2185–2197 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Response of Liposomes Modified with Lysosomal Membrane Proteins to the
Targeting Ability Associated with Antimicrobial Activity

Seung Hyuck Bang, Ra-Mi Park, Simranjeet Singh Sekhon, Geun Woo Lee, Yang-Hoon Kim, and Jiho Min
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2198–2207 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Magnolol Nanoparticles Exhibit Improved Water Solubility and Suppress
TNF--Induced VCAM-1 Expression in Endothelial Cells
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 13(3), pp. 255–268 (2017))

Chiang-Wen Lee, Stephen Chu-Sung Hu, Feng-Lin Yen, Lee-Fen Hsu, I-Ta Lee, Zih-Chan Lin, Ming-Horng Tsai,
Chieh-Liang Huang, Chan-Jung Liang, and Yao-Chang Chiang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2208 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Table of Contents to Volume 14, Numbers 1–12, 2018
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2209–2220 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Author Index to Volume 14, Numbers 1–12, 2018
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2221–2255 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Subject Index to Volume 14, Numbers 1–12, 2018
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 2256–2263 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 14, Number 11 (November 2018) pp.1837-2002

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Glycyrrhetinic Acid Functionalized Nanoparticles for Drug Delivery to Liver Cancer
Fei Wu, Xiaocheng Li, Bin Jiang, Jingyue Yan, Zhenghou Zhang, Jin Qin, Wenjing Yu, and Zhiqin Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1837–1852 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chemical Derivatization of the Anticancer Agent Cabazitaxel Using a Polyunsaturated
Fatty Acid for Safe Drug Delivery In Vivo

Zhongjie Lu, Tongyu Li, Lulu Ren, Liqian Zhou, Jianqin Wan, Jiaping Wu, Yiting Qiao, Haiyang Xie, Shusen Zheng,
and Hangxiang Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1853–1865 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Chemically Synthesized, Alpha-Mangostin-Loaded Nano-Particles, Enhanced
Cell Death Through Multiple Pathways Against Malignant Glioma

Songping Zheng, Jiagang Liu, Ahmad Faried, Seidu A. Richard, and Xiang Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1866–1882 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
A Versatile Platform Based on Black Phosphorus Nanosheets with Enhanced Stability for
Cancer Synergistic Therapy

Nansha Gao, Junpeng Nie, Haifei Wang, Chenyang Xing, Lin Mei, Wei Xiong, Xiaowei Zeng, and Zhengchun Peng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1883–1897 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Carbon Dots and Terbium Co-Enhanced Fluorescence of Europium Nanoparticles for
Cell Imaging

Lude Wang, Mei Liu, and Yang Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1898–1905 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Regulation of Mesenchymal Stem Cell Therapy Through Magnetic Resonance
Imaging Agents-Based Cellular Condition and Oxygen Environment

Yuanting Lu, Lusheng Wei, Xiaodong Zhang, Jiangli Cai, Yanchun Zhu, Jijie Xiao, Yuwen Duan, Hong Liu,
Zhiyong Wang, and Shaolin Li

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1906–1920 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]PHBV/PLA/Col-Based Nanofibrous Scaffolds Promote Recovery of Locomotor Function by
Decreasing Reactive Astrogliosis in a Hemisection Spinal Cord Injury Rat Model

Tengfei Zhao, Yibiao Jing, Xiaopeng Zhou, Jingkai Wang, Xianpeng Huang, Liansheng Gao, Yongjian Zhu,
Linlin Wang, Zhongru Gou, Chengzhen Liang, Kan Xu, Fangcai Li, and Qixin Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1921–1933 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Assembled Metal-Organic Nanoparticles for Multimodal Imaging-Guided Photothermal
Therapy of Hepatocellular Carcinoma

Zhiyuan Shi, Chengchao Chu, Yang Zhang, Zhaojie Su, Huirong Lin, Xin Pang, Xiaoyong Wang, Gang Liu, and Wengang Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1934–1943 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Added Mullite Whisker on Properties of Lithium Aluminosilicate (LAS) Glass-Ceramics
Prepared for Dental Restoration

Yaming Zhang, Haixia Guo, Hui Zhang, Yuchen Deng, Bo Wang, and Jianfeng Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1944–1952 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Single-Dosed Genotoxicity Study of Gold Nanorod Core/Silver Shell Nanostructures by
Pig-a, Micronucleus, and Comet Assays

Dan Wang, Mo Dan, Yinglu Ji, Xiaochun Wu, Liming Xu, and Hairuo Wen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1953–1964 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Sustained Release of Zoledronic Acid from Mesoporous TiO2-Layered Implant Enhances
Implant Osseointegration in Osteoporotic Condition

Jinsong Liu, Janak L. Pathak, Xiaohui Hu, Yifan Jin, Zuosu Wu, Mohammed A. Al-Baadani, Shuyi Wu, Hualin Zhang,
Sandor Farkasdi, Yi Liu, Jianfeng Ma, and Gang Wu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1965–1978 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Tissue Morphology and Gene Expression Characterisation of Transplantable
Adenocarcinoma Bearing Mice Exposed to Fluorodeoxyglucose-Conjugated
Magnetic Nanoparticles

Adam J. Watkins, Gillian Pearce, Perihan Unak, Ozge K. Guldu, Volkan Yasakci, Oguz Akin, Omer Aras,
Julian Wong, and Xianghong Ma

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1979–1991 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Aptamer-Based Pathogen Monitoring for Salmonella enterica ser. Typhimurium
Woo-Ri Shin, Simranjeet Singh Sekhon, Seo-Gyeong Kim, Seung Jae Rhee, Gee Na Yang, Kyungho Won,
Sung-Keun Rhee, Hojin Ryu, Kyunghwan Kim, Jiho Min, Ji-Young Ahn, and Yang-Hoon Kim

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1992–2002 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 14, Number 10 (October 2018) pp.1675-1835

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Effects of Photo-Activated Nanomicelles Loaded with Fragrance on Central Nervous System
Zhiguo Lu, Yongchang Zheng, Tianlu Zhang, Jie Shen, Zuobing Xiao, Jing Hu, Yunwei Niu, Dan Yu, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1675–1687 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Molecular Imprinting Polymers Electrochemical Sensor Based on AuNPs/PTh
Modified GCE for Highly Sensitive Detection of Carcinomaembryonic Antigen

Yuxuan Lai, Yan Deng, Gaojian Yang, Song Li, Chuanxiang Zhang, and Xueying Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1688–1694 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Gambogic Acid-Loaded Polymeric Micelles for Improved Therapeutic Effect in
Breast Cancer

Yan Wang, Xiuqi Liang, Rongsheng Tong, Jin Yang, Yanxue Yang, Jian Zhong, Qinjie Wu, Changyang Gong,
Jiying Yu, and Lulu Cai

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1695–1704 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Folate-Targeted Redox-Responsive Polymersomes Loaded with Chemotherapeutic
Drugs and Tariquidar to Overcome Drug Resistance

Yu Qin, Zhiming Zhang, Chenlu Huang, Fan Fan, Lanxia Liu, Li Lu, Hai Wang, Zhipeng Liu, Jun Yang, Chun Wang,
Hu Yang, Hongfan Sun, Xigang Leng, Deling Kong, Linhua Zhang, and Dunwan Zhu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1705–1718 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Local and Systemic Delivery of Interleukin-12 Gene by Cationic Micelles for Cancer
Immunogene Therapy

Ke Men, Rong Huang, Xueyan Zhang, Rui Zhang, Yuanfa Zhang, Mingxia He, Rongsheng Tong, Li Yang,
Yuquan Wei, and Xingmei Duan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1719–1730 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Reticuloendothelial System Pre-Block Strategy to Improve Tumor Targeting Efficacy for
Hyaluronic Acid Related Drug Delivery System

Fulei Liu, Lingfei Han, Xiaoxian Huang, Mangmang Sang, Bowen Liu, Cong Li, Congyu Ma, Wenyuan Liu,
Feng Feng, and Wei Qu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1731–1743 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Macrophage Polarization in Response to Varying Pore Sizes of 3D Polyurethane Scaffolds
Ruichao Liang, Danxuan Fang, Weiwei Lin, Yanchao Wang, Zhiyong Liu, Yuelong Wang, Yunhui Zeng, Min He,
Jiehua Li, Feng Luo, Jin Li, Hao Liu, Jianguo Xu, and Hong Tan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1744–1760 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Co-Delivery of Triptolide and Curcumin for Ovarian Cancer Targeting Therapy via
mPEG-DPPE/CaP Nanoparticle

Lei Liu, Xiaoyuan Xiong, Ming Shen, Dan Ru, Pei Gao, Xiangyu Zhang, Can Huang, Ying Sun, He Li, and Yourong Duan
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1761–1772 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Salivary Analysis Based on Surface Enhanced Raman Scattering Sensors Distinguishes
Early and Advanced Gastric Cancer Patients from Healthy Persons

Yunsheng Chen, Shangli Cheng, Aming Zhang, Jie Song, Jie Chang, Kan Wang, GuoGao, Yixin Zhang, Shuijun Li,
Haiming Liu, Gabriel Alfranca, Muhammad Aqeel Aslam, Bingfen Chu, Can Wang, Fei Pan, Lijun Ma,
Jesϊs M. de la Fuente, Jian Ni, and Daxiang Cui

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1773–1784 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Facile Gene Delivery Derived from Branched Low Molecular Weight Polyethylenimine by
High Efficient Chemistry

Lei Zou, So Yoon Lee, Qi Wu, Haoyun Zhang, Anthony Bastian, Cara Orji, Gregory Payne, Adriana Galvez,
Tima Thomas, Zijian Zhang, and Huanyu Dou

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1785–1795 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Assembled Honokiol-Loaded Microbubbles in the Treatment of Ovarian Cancer by
Ultrasound Irradiation

Qiong Wu, Meiqin Zhang, Hong Luo, and Tao Yi
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1796–1805 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Oral Delivery of Bavachinin-Loaded PEG-PLGA Nanoparticles for Asthma Treatment
in a Murine Model

Kai Wang, Yupeng Feng, Shuang Li, Wenjing Li, Xi Chen, Ran Yi, Hongru Zhang, and Zhangyong Hong
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1806–1815 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Tumor Microenvironment-Response Calcium Phosphate Hybrid Nanoparticles Enhanced
siRNAs Targeting Tumors In Vivo

Zhihua Wu, Jianhua Chen, Ying Sun, De Zhao, Ming Shen, Lili Huang, Qing Xu, Yourong Duan, and Yaogang Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1816–1825 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fusion of Dendritic Cells and Cancer-Associated Fibroblasts for Activation of Anti-Tumor
Cytotoxic T Lymphocytes

Liwen Qian, Zhuoran Tang, Shihua Yin, Fengzhen Mo, Xiaomei Yang, Xiaoqiong Hou, Aiqun Liu, and Xiaoling Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1826–1835 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
vVolume 14, Number 9 (September 2018) pp.1515-1673

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Silver Nanoparticles for Enhanced Cancer Theranostics: In Vitro and In Vivo Perspectives
Yanan Li, Yutong Chang, Xuefan Lian, Liqian Zhou, Zhiqiang Yu, Hangxiang Wang, and Feifei An
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1515–1542 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fluorescent Lignin Carbon Dots for Reversible Responses to High-Valence Metal Ions
and Its Bioapplications

Yanpeng Li, Junli Ren, Runcang Sun, and Xiaohui Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1543–1555 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Wallpaper with the Ability of Photo-Activated Releasing Fragrance on
Central Nervous System

Jie Shen, Zhiguo Lu, Tianlu Zhang, Zuobing Xiao, Jing Hu, Yunwei Niu, Dan Yu, Yuping Wei, Guiying Liu, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1556–1567 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Synthesis, Characterization and In Vitro Evaluation of Dual pH/Redox Sensitive
Marine Laminarin-Based Nanomedicine Carrier Biomaterial for Cancer Therapy

Yueming Yu, Shaohua Zou, Kaili Wang, Rongcai Liang, Xinxin Fan, Bingjie Wang, Mengna Liu, Lei Fang,
Wanhui Liu, Zimei Wu, and Daquan Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1568–1577 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effects of Fragrance-Loaded Mesoporous Silica Nanocolumns on Central Nervous System
Zhiguo Lu, Tianlu Zhang, Jie Shen, Zuobing Xiao, Jing Hu, Yunwei Niu, Dan Yu, Lei Chen, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1578–1589 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multidimensional Theranostics for Tumor Fluorescence Imaging, Photoacoustic Imaging
and Photothermal Treatment Based on Manganese Doped Carbon Dots

Chuanyao Yang, Yuan Li, Yanxue Yang, Rongsheng Tong, Lin He, Enwu Long, Lin Liang, and Lulu Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1590–1600 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ascorbic Palmitate as a Bifunctional Drug and Nanocarrier of Paclitaxel for
Synergistic Anti-Tumor Therapy

Sanjun Shi, Likai Yang, Qiu’e Yao, Xin Li, Yue Ming, and Yu Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1601–1612 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes for Targeting Delivery of Immunostimulatory
CpG Oligonucleotides Against Prostate Cancer

Qingming Xia, Chunai Gong, Fenfen Gu, Zhuo Wang, Chuling Hu, Lijuan Zhang, Lei Qiang, Xueying Ding,
Shen Gao, and Yuan Gao

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1613–1626 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nitrogen-Incorporated Ultrananocrystalline Diamond Electrodes for Dopamine Determination
Pei-Ling Jiang, Ping-Yen Hsieh, Ying-Chieh Chen, Chi-Young Lee, Hwan-You Chang, and Nyan-Hwa Tai
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1627–1634 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Novel Carbon Dots Derived from Cirsii Japonici Herba Carbonisata and
Their Haemostatic Effect

Yongzhi Wang, Hui Kong, Xiaoman Liu, Juan Luo, Wei Xiong, Yafan Zhu, Yaxue Zhang, Yihe Zhang, Yan Zhao,
and Huihua Qu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1635–1644 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]TLS11a Aptamer/CD3 Antibody Anti-Tumor System for Liver Cancer
Zixi Hu, Jian He, Wenlin Gong, Nuo Zhou, Sufang Zhou, Zongqiang Lai, Rong Zheng, Yiwei Wang, Xiaomei Yang,
Wei Yang, Liping Zhong, Xiaoling Lu, and Yongxiang Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1645–1653 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Transfection of Difficult-to-Transfect Rat Primary Cortical Neurons with
Magnetic Nanoparticles

Wuyang Jin, Donghai Lin, Anh H. Nguyen, Gaser N. Abdelrasoul, Jian Chen, Arthur Mar, Feng Qian, Qiang Fang,
Igor Kovalchuk, Yutian Wang, and Jie Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1654–1664 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Immunosuppressive Effect of Ticagrelor on Dendritic Cell Function: A New Therapeutic
Target of Antiplatelet Agents in Cardiovascular Disease

Lizhen Liao, Yue Guo, Xiaodong Zhuang, Weidong Li, Jing Zou, Qibiao Su, Jie Zhao, Ying Liu, Xinxue Liao,
Zhimin Du, and Xun Hu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1665–1673 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 8 (August 2018) pp.1359-1514

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poly(amino acid)-Based Carrier for Drug Delivery Systems
Weikang Hu, Mei Ying, Shengmin Zhang, and Jianglin Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1359–1374 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Detection of CD22 Expression in Living Cancer Cells by Semiconductor Quantum Dots
Meijiao Zhang, Shizhu Zang, Guangbo Ge, Lingling Jin, Yi Xin, Huizhen Li, Pingkun Liu, Xudong Hou,
Dacheng Hao, Lu Chen, Qi Zhou, and Jie Hou

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1375–1383 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ultrasound-Triggered Drug Delivery for Breast Tumor Therapy Through
iRGD-Targeted Paclitaxel-Loaded
Liposome-Microbubble Complexes

Jing Zhang, Song Wang, Zhiting Deng, Li Li, Guanghong Tan, Xin Liu, Hairong Zheng, and Fei Yan
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1384–1395 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
iRGD-Mediated and Enzyme-Induced Precise Targeting and Retention of Gold Nanoparticles
for the Enhanced Imaging and Treatment of Breast Cancer

Yuanyuan Yang, Qiling Chen, Siyu Li, Wen Ma, Guangyu Yao, Fei Ren, Zheng Cai, Peng Zhao, Guochao Liao,
Jingyuan Xiong, and Zhiqiang Yu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1396–1408 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Viral Capsids Mimicking Based on pH-Sensitive Biodegradable Polymeric Micelles for
Efficient Anticancer Drug Delivery

Lutao Jiang, Yan Liang, Qingqing Huo, Yuji Pu, Wei Lu, Shangcong Han, Jie Cao, Bin He, and Yong Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1409–1419 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hydroxyl-Functional Groups on Graphene Trigger the Targeted Delivery of Antitumor Drugs
Mimi Lin, Suyan Shan, Peipei Liu, Liwei Ma, Libin Huang, Mei Yang, Tom Lawson, Zhifeng Wang, Zhenguo Huang,
Bingyang Shi, Lu Yan, and Yong Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1420–1429 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nanosystem Integrated with Photosensitizer and Novel Targeting Chemotherapy Agent for
Gastric Cancer Chemo-Photodynamic Combined Therapy

Jing Xin, Sijia Wang, Jing Wang, Jiazhuang Wang, Lei Fu, LuweiZhang, Lijian Shen, Zhenxi Zhang, and Cuiping Yao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1430–1447 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Size-Controlled Biocompatible Silver Nanoplates for Contrast-Enhanced Intravital
Photoacoustic Mapping of Tumor Vasculature

Xiaoyong Wang, Lan Zhang, Junqing Wang, Xuan Liu, Peng Lv, Jie Zeng, and Gang Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1448–1457 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Bifunctional Supramolecular Hydrogel Alleviates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury
by Inhibiting Autophagy and Apoptosis

Yi Deng, Guoqin Chen, Min Ye, Yingyan He, Zehua Li, Xianbao Wang, Caiwen Ou, Zhimou Yang, and Minsheng Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1458–1470 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Self-Assembly of Succinated Paclitaxel into Supramolecular Hydrogel for Local
Cancer Chemotherapy

Qianqian Song, Renshu Zhang, Lei Lei, and Xingyi Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1471–1476 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]3D-Printed Artificial Teeth: Accuracy and Application in Root Canal Therapy
Xiao Liang, Weili Liao, Huaxiong Cai, Sui Jiang, and Siqi Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1477–1485 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Berberine Hydrochloride-Loaded Chitosan Nanoparticles Effectively Targets and
Suppresses Human Nasopharyngeal Carcinoma

Yonghong Wang, Baofang Wen, Hongli Yu, Dejun Ding, JingJing Zhang, Yunxiang Zhang, Limin Zhao, and Weifen Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1486–1495 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Plasmon-Enhanced Fluorescence Protein Microchip with High-Sensitivity for
Multiple Islet Autoantibodies Measurements in Autoimmune Diabetes Diagnosis

Yiwen Liu, Jine Li, Juanxia Wu, Fan Ping, Lingling Xu, Qi Sun, Ying Liu, Yuxiu Li, Zhiyuan Hu, and Liming Xie
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1496–1504 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Transfection by Polyethyleneimine-Coated Magnetic Nanoparticles: Fine-Tuning the
Condition for Electrophysiological Experiments

Ondrej Svoboda, Zdenka Fohlerova, Larisa Baiazitova, Petr Mlynek, Konstantin Samouylov, Ivo Provaznik,
and Jaromir Hubalek

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1505–1514 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 7 (July 2018) pp.1189-1358

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanoparticles Targeting and Remodeling Tumor Microenvironment for Cancer Theranostics
Gan Lin, Shaoyi Chen, and Peng Mi
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1189–1207 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Targeting Delivery of Rapamycin with Anti-Collagen IV Peptide Conjugated
Fe3O4@Nanogels System for Vascular Restenosis Therapy

Qian Yang, Jinrong Peng, Chan Chen, Yao Xiao, Liwei Tan, Xingliang Xie, Xiaohong Xu, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1208–1224 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biodegradable Interlayer-Crosslinked Polymer Micelles with Reduction Sensitivity for
Non-Small Cell Lung Cancer Therapy

Zhoufeng Wang, Jiaolin Wen, Huili Liu, Li Zheng, Hong Luo, Zhuowei Liu, Xiaoxin Chen, Fang Wang, Dan Li,
Heying Pei, Weimin Li, and Lijuan Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1225–1238 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Delivery of a Modified mRNA Encoding IL-22 Binding Protein (IL-22BP) for
Colon Cancer Gene Therapy

Rui Zhang, Ke Men, Xueyan Zhang, Rong Huang, Yaomei Tian, Bailing Zhou, Chaoheng Yu, Yantai Wang,
Xiao Ji, Qiuyue Hu, and Li Yang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1239–1251 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Novel Delivery System of Cyclovirobuxine D for Brain Targeting: Angiopep-Conjugated
Polysorbate 80-Coated Liposomes via Intranasal Administration

Hanmei Wei, Tuo Liu, Ning Jiang, Kang Zhou, Kangqiang Yang, Weimin Ning, and Yang Yu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1252–1262 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Tea Polyphenols Functionalized and Reduced Graphene Oxide-ZnO Composites for
Selective Pb2+ Removal and Enhanced Antibacterial Activity

Sainan Zheng, Liying Hao, Lei Zhang, Kun Wang, Wenyue Zheng, Xiuqing Wang, Xuedong Zhou, Wei Li, and Linglin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1263–1276 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]In Vivo Dopamine Biosensor Based on Copper(I) Sulfide Functionalized Reduced
Graphene Oxide Decorated Microelectrodes

Bowen Zhang, Changhui Li, Hang Zhang, Yun Chen, Hui Jiang, Leifeng Chen, Fawad Ur Rehman, and Xuemei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1277–1286 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Echogenic Chitosan Nanodroplets for Spatiotemporally Controlled Gene Delivery
Jinsui Yu, Zhiyi Chen, Yue Li, Meng Du, Fei Yan, and Hairong Zheng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1287–1297 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Targeting Detection and Inhibition of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pneumonia
with a Theranostic Mesoporous Silica-Based Platform

Jing Ding, Hailun Li, Xiaowei Lu, Huae Xu, and Hao Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1298–1307 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorescence Resonance Energy Transfer Visualization of Molecular Delivery from
Polymeric Micelles

Yan Liang, Qingqing Huo, Wei Lu, Lutao Jiang, Wenxia Gao, Long Xu, Shangcong Han, Jie Cao, Tingting Zhang,
Yong Sun, and Bin He

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1308–1316 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]miR-135a-5p and miR-124-3p Inhibit Malignancy of Glioblastoma by Downregulation of
Syndecan Binding Protein

Jinzhi Lin, Xia Wen, Xu Zhang, Xiaohui Sun, Ling Yunzhi, Ruoyu Peng, Minghua Zhu, Mo Wang, Yang Zhang,
Weishi Luo, Guoxuan Luo, and Yong Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1317–1329 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Silver Nanoparticle Exposure Induces Neurotoxicity in the Rat Hippocampus Without
Increasing the Blood-Brain Barrier Permeability

Mo Dan, Hairuo Wen, Anliang Shao, and Liming Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1330–1338 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nanocochleates as the Potential Delivery Systems for Oral Antitumor of Hydroxycamptothecin
Xiaoming Zhong, Bin Chen, and Zhiwen Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1339–1346 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]In Vivo Vaginal Fungal Load Reduction After Treatment with Itraconazole-Loaded
Polycaprolactone-Nanoparticles

Percνlia A. Lucena, Thais L. Nascimento, Marilisa P. N. Gaeti, Renato I. de Αvila, Lνvia P. Mendes, Marcelo S. Vieira,
Danillo Fabrini, Andrι C. Amaral, and Eliana M. Lima

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1347–1358 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 6 (June 2018) pp.1025-1188

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ultrasensitive DNA Detection with Hydrodynamic Separation of Plasmonic Nanoparticles
and Isothermal Amplification

Mohamed Shehata Draz, Luyao Ma, and Xiaonan Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1025–1038 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimal Design of Novel Functionalized Nanoconjugates Based on Polymalic Acid for
Efficient Tumor Endocytosis with Enhanced Anticancer Activity

Songyan Guo, Qing Zhou, Tiehong Yang, Youbei Qiao, Li Fan, Chaoli Wang, and Hong Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1039–1051 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Self-Assembled Nanocomplex for Co-Delivery of Arsenic-Retinoic Acid Prodrug into
Acute Promyelocytic Leukemia Cells

Jing Fan, Qianjun He, Zhe Wang, Weiren Huang, and Zhiming Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1052–1065 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Construction of High Sensitive CD133 Immune PLGA Magnetic Spheres Platform for
Lung Cancer Stem Cells Isolation and Its Property Evaluation

Xinyan Liu, Hongyan Wei, Ying Liu, Min Zhao, Shucai Wu, and Yonghui Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1066–1074 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Comparative Analysis of microRNA Expression Profiles of Exosomes Derived from
Normal and Hypoxic Preconditioning Human Neural Stem Cells by
Next Generation Sequencing

Guilong Zhang, Lukui Chen, Xiaoyuan Guo, Hong Wang, Wanghao Chen, Guojian Wu, Bin Gu, Wei Miao, Jun Kong,
Xingxing Jin, Guoqing Yi, Yang You, Xinhui Su, and Ning Gu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1075–1089 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Immunomagnetic Lipid Separation and Plastin Identification for Pancreatic Cancer Cells
and Its Clinical Application

Tinghui Jiang, Qiuying Li, Ping Xiao, Yan Liu, Kai Wang, Xiaofei Liang, and Xianjun Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1090–1098 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Polydimethylsiloxane (PDMS)-Based Flexible Optical Electrodes with Conductive
Composite Hydrogels Integrated Probe for Optogenetics

Yuwei Zhao, Kun Wang, Siwei Li, Peng Zhang, Yuan Shen, Ying Fu, Yi Zhang, Jin Zhou, and Changyong Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1099–1106 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Redox-Responsive Supramolecular Micelles for Targeted Imaging and
Drug Delivery to Tumor

Tao Liu, Zhongning Liu, Jiachen Chen, Ronghua Jin, Yongkang Bai, Yongsheng Zhou, and Xin Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1107–1116 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Highly Sensitive Detection of Glucose by a “Turn-Off-On” Fluorescent Probe Using
Gadolinium-Doped Carbon Dots and Carbon Microparticles

Meixin Hu, Jianrong Qi, Jing Ruan, and Guangxia Shen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1117–1124 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anticancer Supramolecular Hydrogel of D/L-Peptide with Enhanced Stability
and Bioactivity

Chunhua Ren, Yang Gao, Jinjian Liu, Yumin Zhang, Guojuan Pu, Lijun Yang, Fan Huang, Cuihong Yang, Zhimou Yang,
and Jianfeng Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1125–1134 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Doxorubicin-Loaded Dextran-Modified GoldMag Nanoparticles for Targeting
Hepatocellular Carcinoma

Xibo Li, Ningning Li, Kastytis Sidlauskas, Houli Li, Chao Zhang, Mingli Peng, Qinlu Zhang, Kai Hua, Lili Guo, Fuqiang Li,
Ying Zhang, Mingwei Chen, Guanjun Zhang, Yihang Pan, Linlin Gao, and Yali Cui

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1135–1146 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibition of Al(III)-Induced A42 Fibrillation and Reduction of Neurotoxicity by
Epigallocatechin-3-Gallate Nanoparticles

Neha Atulkumar Singh, Abul Kalam Azad Mandal, and Zaved Ahmed Khan
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1147–1158 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multifunctional Bismuth Ferrite Nanoparticles as Magnetic Localized Dose Enhancement
in Radiotherapy and Imaging

Azimeh Rajaee, Xie Wensheng, Lingyun Zhao, Shi Wang, Yaqiang Liu, Zhaoxia Wu, Junjie Wang, and Feng Si-Shen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1159–1168 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Preparation of C-Reactive Protein Immunosensor Based on Nano-Mimetic
Enzyme Co3O4

Yuchan Ma, Mingyue Lu, Yan Deng, Ruyan Bai, Xi Zhang, Delei Li, Kunlei Zhang, Rong Hu, and Yunhui Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1169–1177 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Neural Stem Cells Alleviate Inflammation via Neutralization of IFN- Negative Effect in
Ischemic Stroke Model

Guilong Zhang, Lukui Chen, Wanghao Chen, Bingqian Li, Yongbo Yu, Fan Lin, Xiaoyuan Guo, Hong Wang,
Guojian Wu, Bin Gu, Wei Miao, Jun Kong, Xingxing Jin, Guoqing Yi, Yang You, Xinhui Su, and Ning Gu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1178–1188 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 5 (May 2018) pp.809-1024

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gold-Small Interfering RNA as Optically Responsive Nanostructures for
Cancer Theranostics

Xi Yang, Bhanu Prasad Venkatesulu, Lakshmi Shree Mahadevan, Maureen L. Aliru, Yuri Mackeyev, Ajay Singh,
Paras N. Prasad, and Sunil Krishnan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 809–828 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Advances in Screening, Detection and Enumeration of Escherichia coli Using
Nanotechnology-Based Methods: A Review

Freda Carvalho, Jacinta George, Huda Mohammed Ahmed Sheikh, and Rosilda Selvin
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 829–846 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exploring Amino Acid-Capped Nanoparticles for Selective Anti-Parasitic Action and
Improved Host Biocompatibility

Oluyomi Stephen Adeyemi, Yuho Murata, Tatsuki Sugi, Yongmei Han, and Kentaro Kato
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 847–867 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

BAPTA-AM Nanoparticle for the Curing of Acute Kidney Injury Induced by Ischemia/Reperfusion
Zhiyu He, Haoyu Tang, Xinru You, Keqing Huang, Arvind Dhinakar, Yang Kang, Qiaoli Yu, and Jun Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 868–883 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Bioinspired Modification of Poly(L-lactic acid)/Nano-Sized -Tricalcium Phosphate
Composites with Gelatin/Hydroxyapatite Coating for Enhanced Osteointegration and
Osteogenesis

Qian Chen, Lu Cao, Jielin Wang, Libo Jiang, Hang Zhao, Mumingjiang Yishake, Yiqun Ma, Hao Zhou, Hong Lin,
Jian Dong, and Zhongyong Fan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 884–899 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Intrinsically Zirconium-89-Labeled Manganese Oxide Nanoparticles for In Vivo
Dual-Modality Positron Emission Tomography and Magnetic Resonance Imaging

Yonghua Zhan, Emily B. Ehlerding, Sixiang Shi, Stephen A. Graves, Shreya Goel, Jonathan W. Engle,
Jimin Liang, and Weibo Cai

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 900–909 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Vincristine-Loaded and sgc8-Modified Liposome as a Potential Targeted
Drug Delivery System for Treating Acute Lymphoblastic Leukemia

Siliang Duan, Yating Yu, Chunhui Lai, Dujin Wang, Yiwei Wang, Dabing Xue, Zixi Hu, and Xiaoling Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 910–921 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Gold Nanoparticle-Modified Poly(vinyl chloride) Surface with Improved Antimicrobial
Properties for Medical Devices

Angelika Kwiatkowska, Ludomira H. Granicka, Anna Grzeczkowicz, Radoslaw Stachowiak, Pawel Bacal,
Kamil Sobczak, Marek Darowski, Maciej Kozarski, and Jacek Bielecki

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 922–932 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Promotion of Osseointegration Using Protamine/Alginate/Bone Morphogenic
Protein 2 Biofunctionalized Composite Coating on Nanopolymorphic Titanium Surfaces

Tao Chen, Si Wang, Fan He, Zhijun Guo, Pei Hu, Rui Zhao, Yuanding Huang, Qianming Chen, Ping Ji, Liangyin Chu,
and Shujuan Zou

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 933–945 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorescent Nanodiamonds are Efficient, Easy-to-Use Cyto-Compatible Vehicles for
Monitored Delivery of Non-Coding Regulatory RNAs

Sonja Lukowski, Eva Neuhoferova, Marek Kinderman, Romana Krivohlava, Andrea Mineva, Vladimira Petrakova,
and Veronika Benson

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 946–958 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Supramolecular Nanoparticles of Insulin and Pentapeptide for Inhibition of Fibrillation
and Controlled Release

Anna Zhou, Jing Xie, Honghua Han, Yantao Chen, Changsheng Zhao, and Jianshu Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 959–967 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Rapid Delivery of Hsa-miR-590-3p Using Targeted Exosomes to Treat Acute
Myocardial Infarction Through Regulation of the Cell Cycle

Yuxin Wang, Ning Ding, Ge Guan, Ge Liu, Da Huo, Yanzhao Li, Keyu Wei, Jingyuan Yang, Panke Cheng, and Chuhong Zhu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 968–977 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ex Vivo Study of Telluride Nanowires in Minigut
Yijun Qi, Enzheng Shi, Nathan Peroutka-Bigus, Bryan Bellaire, Michael Wannemuehler, Albert Jergens, Terrence Barrett,
Yue Wu, and Qun Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 978–986 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Introducing Unnatural Amino Acids-Containing Tripeptides as Antimicrobial and
Anticancer Agents

Alaa F. Nahhas, Run Chang, and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 987–993 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Combining Photodynamic Therapy and Chemotherapy: Improving Breast Cancer
Treatment with Nanotechnology

Natalia Maria Candido, Maryanne Trafani de Melo, Leonardo Pereira Franchi, Fernando Lucas Primo,
Antτnio Clαudio Tedesco, Paula Rahal, and Marνlia Freitas Calmon

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 994–1008 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cationic Solid Lipid Nanoparticles as Non Viral Vectors for the Inhibition of
Hepatocellular Carcinoma Growth by RNA Interference

Chiara Botto, Giuseppa Augello, Erika Amore, Maria Rita Emma, Antonina Azzolina, Gennara Cavallaro,
Melchiorre Cervello, and Maria Luisa Bondμ

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1009–1016 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Magnetic Nanoparticles Associated PEG/PLGA Block Copolymer Targeted with
Anti-Transferrin Receptor Antibodies for Alzheimer’s Disease

Ningning Cui, Hui Lu, and Meng Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1017–1024 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 4 (April 2018) pp.627-807

–––––––––––––––––––––––––––––– A THEMATIC ISSUE ––––––––––––––––––––––––––––––––
A Thematic Issue on Nanobiomaterials for Regenerative Medicine
Guest Editor: Chengtie Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 627 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanostructured Surface Modification to Bone Implants for Bone Regeneration
Quan Wang, Yixing Huang, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 628–648 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Novel Droplet-Fabricated Mesoporous Silica-Based Nanohybrid Granules for
Hemorrhage Control

Huayi Zhou, Chengwei Wang, Haoyi Niu, Bing Duan, Xiaoyu Ma, Hua Hong, Yuan Yuan, and Changsheng Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 649–661 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nanoclay Incorporated Polyethylene-Glycol Nanocomposite Hydrogels for
Stimulating In Vitro and In Vivo Osteogenesis

Xinyun Zhai, Chunyong Hou, Haobo Pan, William Weijia Lu, Wenguang Liu, and Changshun Ruan
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 662–674 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Antibacterial Activity and Cyto-/Tissue-Compatibility of Micro-/Nano-Structured Titanium
Decorated with Silver Nanoparticles

Yiting Li, Jing Tan, Zhiyuan Liu, Guangshun Wang, Chanjuan Zhao, Ke Duan, Jie Weng, and Bo Feng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 675–687 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synergistic Effect of Copper-Containing Mesoporous Bioactive Glass Coating on
Stimulating Vascularization of Porous Hydroxyapatite Orbital Implants in Rabbits

Changjun Wang, Kai Jin, Jinjing He, Jingyi Wang, Xianyan Yang, Chunlei Yao, Xizhe Dai, Changyou Gao,
Zhongru Gou, and Juan Ye

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 688–697 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Bifunctional Scaffold for Tissue Regeneration and Photothermal Therapy
Gang Wang, Xiao Wu, Dong Cen, Hong He, Yike Fu, Zhaohui Ren, Yifan Wang, Xiujun Cai, Xiang Li, and Gaorong Han
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 698–706 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhancing the Osteogenic Differentiation and Rapid Osseointegration of
3D Printed Ti6Al4V Implants via Nano-Topographic Modification

Hui Wang, Xinran Zhang, Haicheng Wang, Jinkai Zhang, Jia Li, Changshun Ruan, Rui Zhu, and Kaili Lin
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 707–715 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cytocompatibility and Bone-Formation Potential of Se-Coated 316L Stainless Steel
with Nano-Pit Arrays

Haoran Hu, Ran Cui, Lin Mei, Shirong Ni, Hui Sun, Changqing Zhang, and Siyu Ni
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 716–724 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Composite Polyelectrolyte Multilayer and Mesoporous Bioactive Glass Nanoparticle
Coating on 316L Stainless Steel for Controlled Antibiotic Release and Biocompatibility

Xinrui Liu, Hsiang-Ho Chen, Yu-Chien Lin, Sasza Chyntara Nabilla, Wai-Ching Liu, Wen-Chi Wang, Shao-Ju Shih,
Yunqian Li, Ching-Po Lin, Gang Zhao, and Ren-Jei Chung

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 725–735 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fibronectin Adsorption on Hydroxyapatite Nanosensors and the Effect of Fibronectin
Preadsorption on Biological Apatite Growth

Zhihuan He, Liyong He, and Chunlin Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 736–746 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Prostaglandin E2 Modulates Bone Morphogenetic Protein-2 Induced Osteogenic
Differentiation on a Biomimetic 3D Nanofibrous Scaffold

Yangxi Liu, Qingqing Yao, and Hongli Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 747–755 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Europium Doped Monodispersed Bioactive Glass Nanoparticles Regulate the
Osteogenic Differentiation of Human Marrow Mesenchymal Stem Cells

Feng Li, Min Wang, Guofu Pi, and Bo Lei
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 756–764 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]TiO2 Nanotubes Enhance Vascularization and Osteogenic Differentiation Through
Stimulating Interactions Between Bone Marrow Stromal Cells and Endothelial Cells

Zhi Wu, Sanguo Wang, Jiang Chang, Zhiguang Huan, and Haiyan Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 765–777 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fabrication of Nanoporous IrO2/Ir Films for Bioelectrode and Neural
Prosthesis Applications

Po-Chun Chen, Tsai-Wei Chung, and Yu-Lun Cheng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 778–785 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Copper-Doped Mesoporous Bioactive Glass for Photothermal Enhanced Chemotherapy
Lan Chang, Yaqin Liu, and Chengtie Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 786–794 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Amphiphilic Bioactive Filler for Acrylic Bone Cement to Enhance Its Cell Adhesion
Teng Wu, Shan Gao, Yang Cui, Yan Qiao, Fang Zhou, and Dong Qiu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 795–801 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Injectable Self-Assembling Peptide Hydrogels for Tissue Writing and
Embryonic Stem Cell Culture

Pamela Hitscherich, Peter K. Nguyen, Adithya Kannan, Anthony Chirayath, Sugosh Anur, Biplab Sarkar,
Eun Jung Lee, and Vivek A. Kumar

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 802–807 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 3 (March 2018) pp.405-626

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Theranostic Applications of Antibody-Based Systems in Human Diseases
Fei Ding, Yangguang Gao, Xianran He, and Yongmin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 405–429 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Diagnosis, Monitoring, and Control of Schistosomiasis—An Update
Yanqi Wu, Jiaqing Liu, Yifen Lin, Rennan Weng, Ran Chen, Jian Li, and Zhiyue Lv
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 430–455 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Advances in the Engineering of the Gene Editing Enzymes and the Genomes:
Understanding and Handling the Off-Target Effects of CRISPR/Cas9

Yufang Yin, Qian Wang, Li Xiao, Fengjiao Wang, Zhuo Song, Cuilan Zhou, Xuan Liu, Chungen Xing, Nongyue He,
Kai Li, Yan Feng, and Jia Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 456–476 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Multifunctional Hyaluronic Acid-Decorated Redox-Responsive Magnetic Complex
Micelle for Targeted Drug Delivery with Enhanced Antitumor Efficiency and
Anti-Cell-Migration Activity

Mangmang Sang, Zhongtao Zhang, Fulei Liu, Lejian Hu, Lingchao Li, Li Chen, Feng Feng, Wenyuan Liu, and Wei Qu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 477–495 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hyaluronan Based Tumor-Targeting and pH-Responsive Shell Cross-Linkable Nanoparticles
for the Controlled Release of Doxorubicin

Jianhong Liao, Haoran Zheng, Rui Hu, Jun Cao, Xuan Wei, Dan Li, Hua Zheng, and Yihua Yin
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 496–509 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Selenium and Iron Oxide Nanocomposites for Magnetically-Targeted Anti-Cancer Applications
Halla Laufey Hauksdσttir and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 510–525 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Interaction Between Hydrophobic Au Nanoparticles and Pulmonary Surfactant (DPPC) Monolayers
Kangzhen Zhang, Lianke Liu, Tingting Bai, and Zhirui Guo
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 526–535 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Investigation of ZnO/Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites with
Improved Mechanical, Piezoelectric, and Antimicrobial Properties for Orthopedic
Applications

Yuan Li, Linlin Sun, and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 536–545 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Polyethylenimine-Mediated CCR5 Gene Knockout Using Transcription Activator-Like
Effector Nucleases

Lian Jin, Yan Deng, Nongyue He, Lijun Wang, and Mengling Weng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 546–552 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Encapsulation of 5-Flurouracil into PLGA Nanofibers and Enhanced Anticancer Effect in
Combination with Ajwa-Dates-Extract (Phoenix dactylifera L.)

Fazal Khan, Musab Aldhahri, Mohammad Asif Hussain, Kalamegam Gauthaman, Adnan Memic, Adel Abuzenadah,
Taha Kumosani, Elie Barbour, Nazeeh Shuja Alothmany, and Rabah Wasil Aldhaheri

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 553–563 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Tiered Experimental Approach for Characterization and Silver Release of
Silver-Containing Wound Dressings

Liming Xu, Ru Bai, Xiang Cheng, Anliang Shao, Liang Chen, Shuxin Qu, and Chunying Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 564–574 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Generation of a Graft versus Anticancer Immune Response Through Skin Allograft
with Tumor

Yuan Fang, Sufang Zhou, Baoshi Zheng, Wenlin Gong, Yong Huang, Zhenghua Zhang, Chaofan Zhou, Huiling Wang,
Zhimei Huang, Liping Zhong, and Yongxiang Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 575–584 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Diffusion Tensor Imaging Evaluation of Axonal/White Matter Remodeling in a Mouse Model of
Diabetic Stroke Treated with Novel p38 MAPK Inhibitor, VCP979

Yu Cai, Chunqiang Lu, Tingting Xu, Yuanyuan Ma, Shudan Min, Peter Scammells, Binghui Wang, and Shenghong Ju
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 585–593 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]CD36 Upregulation in HT-29 Tumor Cells Cultured on 3D Multicellular Spheroids Culturing
Platform Based on Anisotropic Magnetic Hydrogel

Yi Zhang, Yi Cheng, Cong Chen, Qi Liu, Xinyu Bi, Lei Duan, Jiamin Liu, Mengqi Wan, Lanye Huang, and Ke Hu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 594–600 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Studies on the Antibacterial Activity and Mechanism of Antimicrobial Peptides Against
Drug-Resistant Bacteria

Xiaofang Luo, Yanjun Liu, Zuodong Qin, Zhiyuan Jin, Liting Xu, Yang Liu, Linyan Cao, Fulin He, Xiaohong Gu,
and Xiaoping Ouyang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 601–608 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Small Heterodimer Partner Negatively Regulates TLR4 Signaling Pathway of Titanium
Particles-Induced Osteolysis in Mice

Chi Zhang, Changchuan Li, Shixun Li, Ling Qin, Manli Luo, Guangtao Fu, Junxiong Qiu, Peng Peng, Weibin Cai,
and Yue Ding

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 609–618 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fructose-Enhanced Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticle-Embedded Polymersome
Nanocarriers

Ilia Gelfat, Benjamin M. Geilich, and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 619–626 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 2 (February 2018) pp.239-403

–––––––––––––––––––––––––––––– A THEMATIC ISSUE ––––––––––––––––––––––––––––––
A Thematic Issue on Multifunctional Soft Materials and Nanomaterials
Guest Editor: ZhiMou Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 239 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fluorescent Nanoparticles for Noninvasive Stem Cell Tracking in Regenerative Medicine
Xiang Ni, Shaorui Jia, Xingchen Duan, Dan Ding, and Kai Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 240–256 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Supramolecular Hydrogel of Puerarin
Yanbin Cai, Jianwu Zhang, Yingyan He, Zehua Li, Yongquan Hua, Zhiye Wu, Jie Gao, Caiwen Ou, and Minsheng Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 257–266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biodegradable Polymeric Micelle-Mediated Delivery of a pH-Activatable Prodrug of
7-Ethyl-10-Hydroxy-Camptothecin (SN-38) to Enhance Anti-Angiogenesis and
Anti-Tumor Activity

Linjiang Song, Anqi Zeng, Mingxing Hu, Yinchen Lin, Yaqian Shu, Xianzhou Huang, Changyang Gong,
Yongmei Xie, and Qinjie Wu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 267–280 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
DOTAP-Incorporated PEG-PLGA Nanoparticles for Efficient In Vitro and In Vivo Gene Delivery
Min Yu, Ke Wang, Han Zhang, Qian Liu, Jin Wang, Li Cao, Wenjing Li, Kai Wang, and Zhangyong Hong
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 281–293 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Surface-Modified Hydroxyapatite Nanoparticle-Reinforced Polylactides for
Three-Dimensional Printed Bone Tissue Engineering Scaffolds

Wei-Feng Yang, Li Long, Renxian Wang, Dafu Chen, Shun Duan, and Fu-Jian Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 294–303 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorogenic Disassembly of Self-Quenched Near-Infrared Nanoparticles Enables Matrix
Metalloproteinase Detection

Wei Tang, Zhibin Zhao, Zhexiong Lian, and Gaolin Liang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 304–311 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Silver-Coated Nanoparticles Combined with Doxorubicin for Enhanced Anticancer Therapy
Lijun Yang, Yang Gao, Jinjian Liu, Yumin Zhang, Chunhua Ren, Jing Wang, Zhongqiang Wang, Jianfeng Liu,
Liping Chu, Wei Wang, and Fan Huang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 312–320 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Facile Optimization and Evaluation of PEG–PCL Block Copolymeric Nanoparticles for
Anticancer Drug Delivery Using Copolymer Hybrids and Histoculture Drug Response Assays

Rutian Li, Jing Yan, Li Xie, Yu Zhang, Jiahui Gao, Qin Liu, Zitong Lin, Ping Jiang, Hanqing Qian, Mi Yang,
Fenglei Wu, Xiqun Jiang, Baorui Liu, and Lifeng Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 321–330 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]3D Hypoxia Microenvironment Created by a Single Cell Layer-by-Layer Assembly Spheroid
Demonstrates the Role of miR-382 and Cell Autophagy in Renal Fibrosis

Bianxiang Hu, Zhifeng Yang, Lei Yu, Wang Zhang, Xiang Li, Feng Wen, Malcolm M. Q. Xing, Xiaozhong Qiu,
and Guobao Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 331–343 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Single Molecule Force Spectroscopy Reveals the pH-Dependent Mechanical Strength
of the Alkynyl-Gold Bond

Xin Wang, Bing Li, Meng Qin, Yi Cao, and Wei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 344–353 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Controllable Growth of Core–Shell Nanogels via Esterase-Induced Self-Assembly of
Peptides for Drug Delivery

Chu Wu, Wen Hu, Qingcong Wei, Li Qiao, Yawei Gao, Yanan Lv, Mingyu Liu, Chen Li, Xia Wang, and Qigang Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 354–361 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Drug-Loaded Magnetic Microhydrogel as Microwave Susceptible Agents for Cancer
Multimodality Treatment and MR Imaging

Dan Wang, Jingyun Wang, Wensheng Xie, Wei Zhao, Yu Zhang, Xiaodan Sun, and Lingyun Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 362–370 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Covalently Cross-Linked Chitosan Hydrogel Sheet for Topical Ophthalmic Delivery of
Levofloxacin

Lei Lei, Xianglian Li, Taotao Xiong, Jing Yu, Xinxin Yu, Zongming Song, and Xingyi Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 371–378 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Superior Anticancer Effect of Self-Assembled Paclitaxel Nanofibers is Mediated
Through Co-Operation Between Enhanced Apoptosis and Autophagic Cell Death

Wenling Zhang, Yichan Zhou, Na Yu, Lijun Tang, Guoqin Zhu, Yun Shao, Weihao Sun, and Xiaolin Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 379–388 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ultrastable Supramolecular Hydrogel of Hydrophobic Peptides Prepared by a
Hydrolysis Process

Guojuan Pu, Yaoxia Chen, Youzhi Wang, Can Li, and Yang Shi*
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 389–395 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Therapeutic Effect of Sorafenib-Loaded TPGS-b-PCL Nanoparticles on Liver Cancer
Xiaolong Tang, Yanguan Lyu, Da Xie, Amin Li, Yong Liang, and Donghui Zheng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 396–403 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 1 (January 2018) pp.1-237

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Natural Single-Domain Antibody-Nanobody: A Novel Concept in the Antibody Field
Cui Li, Zhuoran Tang, Zixi Hu, Yiwei Wang, Xiaomei Yang, Fengzhen Mo, and Xiaoling Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1–19 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cutting Edge Protein and Carbohydrate-Based Materials for Anticancer Drug Delivery
Rasheed Ahmad, Yan Deng, Ravina Singh, Mubashir Hussain, Muhammad Ali Abdullah Shah, Sauli Elingarami,
Nongyue He, and Yueming Sun

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 20–43 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Immunosensors Based on Nanomaterials for Detection of Tumor Markers
Yuxuan Lai, Lijun Wang, Yuan Liu, Gaojian Yang, Congli Tang, Yan Deng, and Song Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 44–65 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
The Interplay Between Nanoparticles and Neutrophils
Ming-Hsien Lin, Chwan-Fwu Lin, Shih-Chun Yang, Chi-Feng Hung, and Jia-You Fang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 66–85 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
An Evaluation of Graphene as a Multi-Functional Heating Element for Biomedical Applications
George Anagnostopoulos, Emanuele Treossi, John Parthenios, Konstantinos Papagelis, Vincenzo Palermo,
and Costas Galiotis

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 86–97 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Biocompatibility Evaluation of PEG-PLL/RGD-PEG-DSPE/Phospholipid/CaP
Nanoparticles

Jingwen Huang, Xiangyu Zhang, Zhihao Wu, Yufeng Wu, Xiaojie Wu, Yunguang Wang, Hao Jiang, Jing Ma, and Zelai He
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 98–113 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Glycyrrhetinic Acid-Modified Norcantharidin Nanoparticles for Active Targeted Therapy of
Hepatocellular Carcinoma

Heng Zhang, Yu Jiang, XiaoLing Ni, LongXia Chen, Min Wu, Jing Liu, Bo Yang, Xu Shan, LingLin Yang,
Juan Fan, Yue Chen, JingBo Wu, and ShaoZhi Fu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 114–126 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Exchangeability of FITC-SiO2 Nanoparticles Between Cancer Cells Increases the
Range of Drug Delivery

Guoying Deng, Zizheng Wu, Feng Zhou, Chenyun Dai, Jingpeng Zhao, Yingjie Kang, Qian Wang, Xijian Liu,
Yin Wang, and Qiugen Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 127–138 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhanced In Vitro and In Vivo Anticancer Properties by Using a Nanocarrier for
Co-Delivery of Antitumor Polypeptide and Curcumin

Mengjiao Qi, Shaohua Zou, Chunjing Guo, Kaili Wang, Yueming Yu, Feng Zhao, Huaying Fan, Zimei Wu,
Wanhui Liu, and Daquan Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 139–149 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]One-Step Synthesis of DNA Templated Water-Soluble Au–Ag Bimetallic Nanoclusters for
Ratiometric Fluorescence Detection of DNA

Taotao Li, Huan Yi, Yuan Liu, Zunliang Wang, Shiquan Liu, Nongyue He, Hongna Liu, and Yan Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 150–160 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Novel Application of Cell Penetrating R11 Peptide for Diagnosis of Bladder Cancer
Yiqing Du, Lei Wang, Weiyi Wang, Ting Guo, Mengzhao Zhang, Pu Zhang, Yanning Zhang, Kaijie Wu, Axing Li,
Xinyang Wang, Jiankang He, and Jinhai Fan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 161–167 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Vesicles are a Potential Tool to Monitor Therapeutic Efficacy of Carbon Ion
Radiotherapy in Prostate Cancer

Qi Yu, Ping Li, Meilin Weng, Shuang Wu, Yafang Zhang, Xue Chen, Qing Zhang, Guangxia Shen,
Xianting Ding, and Shen Fu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 168–178 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Poly(lactic-co-glycolic acid)/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes for High-Efficient
Capture of Nano- and Microsized Particulate Matter

Wenshi Xu, Mengyu Guo, Jing Liu, Yating Xiao, Guoqiang Zhou, Ying Liu, and Chunying Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 179–189 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ciclosporin A as a Reversal Agent Against Concurrent Multidrug Resistance in
Tumors with Nanobubbles

Shuang Ding, Nishant Patel, and Haijun Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 190–197 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Portable Multi-Channel Turbidity System for Rapid Detection of Pathogens by
Loop-Mediated Isothermal Amplification

Zhu Chen, Tong Yang, Haowen Yang, Taotao Li, Libo Nie, Xianbo Mou, Yan Deng, Nongyue He, Zhiyang Li,
Lijun Wang, and Song Li

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 198–205 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Single-Nucleotide Polymorphism Genotyping of exoS in Pseudomonas aeruginosa Using
Dual-Color Fluorescence Hybridization and Magnetic Separation

Yongjun Tang, Zeeshan Ali, Jianguo Dai, Xiaolong Liu, Yanqi Wu, Zhu Chen, Nongyue He, Song Li, and Lijun Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 206–214 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Peptidomic Analysis of Female Reproductive Tract Secretion to Identify Putative
Anti-Infection Peptides in the Female Genital System via Nanotechnologies

Lina Yan, Ting Luan, Quan Hua, Yun Gu, Ziyi Fu, Xia Liu, Minghui Li, Chengxin Liu, Ping Li, and Xin Zeng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 215–226 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Metronidazole-Loaded Polyethyleneimine and Chitosan-Based Liquid Crystalline System
for Treatment of Staphylococcal Skin Infections

Francesca Damiani Victorelli, Giovana Maria Fioramonti Calixto, Matheus Aparecido Dos Santos Ramos,
Taνs Maria Bauab, and Marlus Chorilli

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 227–237 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.