Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 15, Number 12 (December 2019) pp.2291-2505

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intercellular Crosstalk of Mesenchymal Stem Cells with Prostate Cancer Cells via
Microvesicles Loaded with Magnetic Nanocubes for Targeted Magnetic Hyperthermia

Liqun Huang, Mengwei Chen, Chang Xu, Qishuai Feng, Jiaojiao Wu, Lei Gao, Peng Xu, Peng Ning, Xiaofei Wen, and Yu Cheng
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2291–2304 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hypocrellin B Encapsulated in Triphenyl Phosphonium-Modified Cationic Liposomes for
Photodynamic Treatment of Exudative Age-Related Macular Degeneration

Hongxia Chen, Hong Deng, Xianbiao Zou, and Jingquan Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2305–2320 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Single-Walled Carbon Nanotubes Decorated with Dendrimer-Encapsulated Platinum
Nanoparticles as Catalytic Immobilization Matrix for Amperometric Sensing of Glutamate

Chang-Seuk Lee, Youngwon Ju, Sujin Shim, Joohoon Kim, and Tae Hyun Kim
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2321–2331 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Biomimetic Basement Membrane Substitute Based on Tri-Layered Nanofibrous Scaffold
for Skin Reconstruction

Rong Huang, Zhi He, Yongqian Bian, Zhanjun Lei, Hongjun Wang, Yunze Long, Min Hu, Jing Li, Lirong Xu, Jinqing Li, and Xueyong Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2332–2350 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hydroxyapatite Nanoparticle-Crosslinked Peptide Hydrogels for Three-Dimensional Culture
and Differentiation of MC3T3-E1 Osteoblasts

Yingjie Xu, Xin Wu, Shuyi Wang, Changzhou Yang, Ying Li, and Yi Cao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2351–2362 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Humanized Cancer-Bone Metastasis Mouse Model Based on Silica Nanoparticles-
Incorporated Human Demineralized Bone Matrix

Genlan Ye, Chuangkun Li, Xiaoliang Zhao, Feng Wen, Leyu Wang, and Xiaozhong Qiu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2363–2375 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Intra-Seminiferous Tubular Injection of Vascular Endothelial Growth Factor C Sustained-
Release Ultrafine Particles: A Novel Method for Improving the Regeneration of
Spermatogenesis After Chemotherapy

Liangyu Zhao, Chencheng Yao, Zijue Zhu, Nachuan Liu, Jing Zhai, Yizhou Wang, Chao Yang, Ruhui Tian, Peng Li, Huixing Chen,
Zhong Wan, Erlei Zhi, Yuhua Huang, Zhi Zhou, and Zheng Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2376–2392 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]In-Situ Mutation Detection by Magnetic Beads-Probe Based on Single Base Extension
and Its Application in Genotyping of Hepatitis B Virus Pre-C Region 1896nt Locus
Single Nucleotide Polymorphisms

Xianbo Mou, Danni Sheng, Zhu Chen, Mei Liu, Yuan Liu, Yan Deng, Kui Xu, Ruixia Hou, Jiyuan Zhao, Yabin Zhu, and Song Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2393–2400 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Delivery of High Mobility Group Box-1 siRNA Using Brain-Targeting Exosomes for
Ischemic Stroke Therapy

Minkyung Kim, Gyeungyun Kim, Do Won Hwang, and Minhyung Lee
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2401–2412 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Targeting Regulation of Dually Modified Liposomes by Polyethylene Glycol Length of
Vesicle Surface

Xiaoying Liu, Shukun Tang, Yuncui Liu, Dandan Hu, Changmei Zhang, Wenyuan Zhang, Yanqun Chai, Xuefeng Tang,
Lei Jiang, Chen Gong, Haisheng Peng, and Minghui Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2413–2427 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Disordered Metabolism and Repair Mechanism: Mitochondria Influenced by Cationic
and Neutral Nanoparticles

Ting Wang, Yu Deng, Yaozhong Chen, Guanwen Qu, Zhangqi Feng, Jing Shang, Jie Zheng, and Nongyue He
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2428–2438 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Novel Chemically Synthesized, Alpha-Mangostin-Loaded Nano-Particles, Enhanced
Cell Death Through Multiple Pathways Against Malignant Glioma
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 14(11), pp. 1866–1882 (2018))

Songping Zheng, Jiagang Liu, Ahmad Faried, Seidu A. Richard, and Xiang Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2439–2442 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Table of Contents to Volume 15, Numbers 1–12, 2019
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2443–2455 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Author Index to Volume 15, Numbers 1–12, 2019
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2456–2497 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Subject Index to Volume 15, Numbers 1–12, 2019
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2498–2505 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
  
Volume 15, Number 11 (November 2019) pp.2151-2290

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Novel Mitochondrial Targeting Multifunctional Surface Charge-Reversal Polymeric
Nanoparticles for Cancer Treatment

Lei Fang, Huaying Fan, Chunjing Guo, Linhan Cui, Peng Zhang, Hongjie Mu, Hui Xu, Feng Zhao, and Daquan Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2151–2163 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Peptide Multifunctionalized Gold Nanorods with Dual pH/NIR Responsive Release of
Doxorubicin for High-Efficiency Cancer Treatment

Jing Wang, Kang Ma, Hui Wang, Zhiqiang Hu, Yan Fu, and Fengmei Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2164–2178 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Systematic Intracellular Biocompatibility Assessments of Superparamagnetic
Iron Oxide Nanoparticles in Human Umbilical Cord Mesenchyme Stem Cells in
Testifying Its Reusability for Inner Cell Tracking by MRI

Yuanyuan Xie, Wei Liu, Bing Zhang, Bin Wang, Liudi Wang, Shuo Liu, Bo Chen, Xiaoli Mai, and Fengchao Zang
J. J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2179–2192 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development of a Sequential Antibiotic Releasing System for Two-Stage Total
Joint Replacement Surgery

Mehmet Dogan Asik, Mesut Kaplan, Meltem Yal?nay, Eylem Φztόrk Gόven, and Murat Bozkurt
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2193–2201 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Exosomes Based Geldanamycin Delivery to Cancer Cells with Increased Therapeutic Efficacy
Akhila Dhayapulay and Mathumai Kanapathipillai
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2202–2208 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Biocompatible and Biodegradable 3D Double-Network Fibrous Scaffold for Excellent Cell Growth
Zhanrong Li, Dandan Chu, Genxin Chen, Liuqi Shi, Lin Jin, Xingcai Zhang, and Jingguo Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2209–2215 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhancing the Bioavailability of Silver Through Nanotechnology Approaches Could
Overcome Efflux Pump Mediated Silver Resistance in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

Saji George, Ignacius Tay, Wut Hmone Phue, Hannah Gardner, and Bindu Sukumaran
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2216–2228 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Nanobody Against Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 Increases the
Anti-Tumor Effects of Specific CD8+ T Cells

Zhuoran Tang, Fengzhen Mo, Aiqun Liu, Siliang Duan, Xiaomei Yang, Liu Liang, Xiaoqiong Hou, Shihua Yin,
Xiaobing Jiang, Natalia Vasylieva, Jiexian Dong, Bogdan Barnych, Bruce D. Hammock, and Xiaoling Lu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2229–2239 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation and Evaluation of Upconversion Nanoparticles Based miRNA Delivery Carrier
in Colon Cancer Mice Model

Hao Shi, Gao-Feng Liang, Yang Li, Jing-Hua Li, Ai-Hua Jing, Wen-Po Feng, Guang-Da Li, Jing-Xia Du, and Shu-Ying Feng
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2240–2250 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Superior Anticancer Effect of Reactive Oxygen Species-Responsive Paclitaxel Nanoparticles
is Mediated Through Autophagic Cell Death

Na Yu, Jun Li, Pankaj Kumar Singh, Dan Ding, Weihao Sun, Qiyun Tang, and Huae Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2251–2261 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
The Effects of the Surface Properties of a Gold Nanorod on Its In Vitro/Vivo Toxicity
Against Cancer Cells

Jing Gong, Yingying Zhang, Yong Huang, Tingying Zhang, Beibei Liang, Shuangyan Hu, Minhui Zhu, Libo Hua,
Guopin Zhang, Wei Yin, Chengwei Shao, Hongliang Zheng, and Wei Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2262–2270 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Real-Time Imaging Tracking of Mesenchymal Stem Cells Labeled with Lipid-Poly
(lactic-co-glycolic acid) Nanobubbles

Hongmei Liu, Sai Liu, Yangbiao Liang, Zhiting Deng, Yu Wang, and Fei Yan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2271–2280 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Comparison of the Therapeutic Effects of Gold Nanoclusters and Gold Nanoparticles on
Rheumatoid Arthritis

Yao Zhao, Zhesheng He, Ruoping Wang, Pengju Cai, Xiangchun Zhang, Qing Yuan, Jinsong Zhang, Fuping Gao, and Xueyun Gao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2281–2290 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

  
Volume 15, Number 10 (October 2019) pp.1997-2150

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanomedicine for the Treatment of Alzheimer's Disease
Beatrice Formicola, Alysia Cox, Roberta dal Magro, Massimo Masserini, and Francesca Re
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1997–2024 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intratumoral Injection of Norcantharidin-Loaded Poly(D,L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)
-b-Poly(D,L-lactide) Thermosensitive Hydrogel for the Treatment of
Primary Hepatocellular Carcinoma

BingXin Xue, MinYi Lei, Kun Shi, MengYao Wang, Ying Hao, Yao Xiao, LiPing Yuan, JinRong Peng, and ZhiYong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2025–2044 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Polymer Responsive to Reactive Oxygen Species for Safe, Efficient
Chemo-Photodynamic Combined Cancer Therapy

Ji Lu, Na Hao, Qin Sun, Zengjin Liu, Li Liu, Long Xu, Bin He, and Changzhen Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2045–2058 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Magnetic/Gold Core–Shell Hybrid Particles for Targeting and Imaging-Guided
Photothermal Cancer Therapy

Jinfeng Liao, Yanpeng Jia, Lianghui Chen, Liangyu Zhou, Qiwen Li, Zhiyong Qian, Dechao Niu, Yongsheng Li, and Pei Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2072–2089 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Photoacoustic Imaging Guided Photothermal and Chemodynamic Combined Therapy for
Cancer Using “All in One” W18O49 Nanorod Agent

Qi Guo, Dan Wang, and Guangling Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2090–2099 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]An Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for C-Reactive Protein Based on Gold
Nanoparticles@Metal Porphyrin Porous Compound

Min Wang, Shuang Meng, MengQiao Gu, KuanNeng Chi, YuChan Ma, Yan Deng, Xi Zhang, Delei Li, Rong Hu, and Yunhui Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2100–2107 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Dual-Functional Esophageal Stent Coating Composed of Paclitaxel-Loaded Electrospun
Membrane and Protective Film

Qinghua Xia, Nuozi Zhang, Jiangxue Li, Heran Wang, Chenhong Wang, Zixin Zhang, Jin'ge Gu, Mengjie Wang,
Charles C. Han, Shanshan Xu, and Ying Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2108–2120 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Superparamagnetic Chitosan Nanoparticles for a Vancomycin Delivery System:
Optimized Fabrication and In Vitro Characterization

Wang Changxuan, Cen Chaode, Qu Xiangyang, Wang Jian, Luo Cong, Li Ming, Liu Xing, Jiang Dianming, Jiang Linjun, and Wu Jun
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2121–2129 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Imaging Tumor Oxidative Stress with Surface Enhanced Raman Scattering Gold Nanoparticles
Mehdi Razavi, Gang Ren, Jing Wang, Richard Kimura, and Avnesh S. Thakor
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2130–2141 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Exploration of Copper-Cysteamine Nanoparticles as a New Type of Agents for
Antimicrobial Photodynamic Inactivation

Liyi Huang, Lun Ma, Weijun Xuan, Xiumei Zhen, Han Zheng, Wei Chen, and Michael R. Hamblin
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2142–2148 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Detection of CD22 Expression in Living Cancer Cells by Semiconductor Quantum Dots
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 14(8), pp. 1375–1383 (2018))

Meijiao Zhang, Shizhu Zang, Guangbo Ge, Lingling Jin, Yi Xin, Huizhen Li, Pingkun Liu, Xudong Hou, Dacheng Hao,
Lu Chen, Qi Zhou, and Jie Hou

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 2149–2150 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
  
Volume 15, Number 9 (September 2019) pp.1839-1996

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Targeted Nanoparticle Drug Delivery System for the Enhancement of Cancer Immunotherapy
Haoran Zhang, Yanqi Wu, Yue Hu, Xiaofeng Li, Minyi Zhao, and Zhiyue Lv
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1839–1866 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Application of the Ethyl Acetate Extract of Cichorium as a Potential Photosensitizer in
Photodynamic Therapy Induces Apoptosis and Autophagy in Colorectal Cancer Cell Lines
via the Protein Kinase R-Like Endoplasmic Reticulum Kinase Pathway

Yu Wen, Zi-Jian Zhang, Yun-Peng Huang, Kun-Peng Wang, Kai Liu, Heng Zou, Jiang-Jiao Zhou, Zhen-Xing Zou,
Shi-Lin Luo, Zhong-Tao Liu, Zheng-Chun Wu, Wei Chen, and Li Xiong

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1867–1880 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ultrasound-Triggered Nanodroplets for Targeted Co-Delivery of Sorafenib/Doxorubicin for
Hepatocellular Carcinoma Therapy

Tan Yang, Xu Ming, Liu Jie, Wang Wei, Huang Guangliang, Lin Manxia, Guo Huanling, Song Xiangzi, Zhang Chunyang,
Leng Bai, Wu Dan, Cao Zhong, and Xie Xiaoyan

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1881–1896 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Enzyme-Responsive Copolymer as a Theranostic Prodrug for Tumor In Vivo Imaging
and Efficient Chemotherapy

Bing Wang, Peilin Lv, Hao Cai, Yaying Li, Hongyan Zhu, Su Lui, Qiyong Gong, and Kui Luo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1897–1908 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development of Arg-Based Biodegradable Poly(ester urea) Urethanes and Its
Biomedical Application for Bone Repair

Yingjia Zhang, Keqing Huang, Qijuan Yuan, Zhipeng Gu, and Gang Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1909–1922 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]An Injectable, Near-Infrared Light-Responsive Click Cross-Linked Azobenzene Hydrogel
for Breast Cancer Chemotherapy

Yuwen Chen, Ying Hao, Yulan Huang, Wenbi Wu, Xuan Liu, Yang Li, Maling Gou, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1923–1936 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Modulating Protein–Protein Interactions In Vivo via Peptide-Lanthanide-Derived Nanoparticles
for Hazard-Free Cancer Therapy

Guang Yang, Jun Zhang, Jin Yan, Weiming You, Peng Hou, Wangxiao He, and Xinhan Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1937–1947 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]DNA Nanorobot Delivers Antisense Oligonucleotides Silencing c-Met Gene Expression
for Cancer Therapy

Xiaolin Zhang, Nanxin Liu, Mi Zhou, Tao Zhang, Taoran Tian, Songhang Li, Zisheng Tang, Yunfeng Lin, and Xiaoxiao Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1948–1959 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Gold Nanoparticles Enhance Radiation Therapy at Low Concentrations, and
Remain in Tumors for Days

Bindeshwar Sah, Samana Shrestha, Jing Wu, Adam Vanasse, Leon N Cooper, and Michael Antosh
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1960–1967 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Impact of R-801 Nanoparticles as a Long Acting Topical Glaucoma Therapy
Mohamed Moustafa Ibrahim and Monica M. Jablonski
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1968–1981 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hypoxic Radiosensitizer-Lipid Coated Gold Nanoparticles Enhance the Effects of
Radiation Therapy on Tumor Growth

Zongren Zhao, Haoyue Xu, Shun Li, Yuhan Han, Jun Jia, Zhengzhong Han, Deyun Zhang, Longzhen Zhang, Rutong Yu, and Hongmei Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1982–1993 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUMS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Synthesis and Biological Evaluation of Chitin Hydrogel/Nano ZnO Composite Bandage
as Antibacterial Wound Dressing (Journal of Biomedical Nanotechnology,
Vol. 8(6), pp. 891–900 (2012))

P. T. Sudheesh Kumar, Vinoth-Kumar Lakshmanan, Raja Biswas, Shantikumar V. Nair, and R. Jayakumar
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1994–1995 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhanced Endocytic and pH-Sensitive Poly(malic acid) Micelles for Antitumor Drug Delivery
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 15(1), pp. 28–41 (2019))

Youbei Qiao, Chaoli Wang, Bao Liu, Yifan Peng, Hao Meng, Tiehong Yang, Qing Zhou, Songyan Guo, and Hong Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1996 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
  
Volume 15, Number 8 (August 2019) pp.1637-1838

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Linear and Core-Crosslinked Glycopolymer-Gadolinium Conjugates: Preparation and
Their Behaviors as Nanoscale Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents

Yali Qu, Yaying Li, Shuangsi Liao, Jiayu Sun, Mou Li, Dan Wang, Chunchao Xia, Qiang Luo, Jiani Hu, Kui Luo, Qiyong Gong, and Bin Song
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1637–1653 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Construction of a-Cyclodextrin-Based Stimuli-Responsive Gene Delivery Nanovectors:
In Vitro, Ex Vivo, and In Vivo Investigations

Ning Wan, Ya-Xuan Zhang, Li-Zhong Hu, Xi-Xi Ma, Yi-Yang Jia, Yuan-Tao Ma, Wei He, Si-Yuan Zhou, and Bang-Le Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1654–1672 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Integrated Metalloproteinase, pH and Glutathione Responsive Prodrug-Based
Nanomedicine for Efficient Target Chemotherapy

Qingqing Huo, Yan Liang, Wei Lu, Xinyu Peng, Chen Du, Yalin Sun, Shangcong Han, Jie Cao, Yong Sun, and Bin He
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1673–1687 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]HPMA Polymeric Nanocarriers for Anticancer Drugs with Tumor Microenvironment-
Responsive Extracellular Biodegradation and Intracellular Drug Release

Minglu Zhou, Manling Tang, Hu Zhang, Kui Luo, and Yuan Huang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1688–1700 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Structure Designing Promotion Osseointegration of Hydroxyapatite Coated
Ti–6Al–4V Alloy Implants in Diabetic Model

Zhekai Hu, Xiuhui Wang, Wei Xia, Zongliang Wang, Peibiao Zhang, Lunguo Xia, Kaili Lin, and Min Zhu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1701–1713 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Boron-Nanoparticle-Loaded Folic-Acid-Functionalized Liposomes to Achieve
Optimum Boron Concentration for Boron Neutron Capture Therapy of Cancer

Ajay Singh, Byung Kyu Kim, Yuri Mackeyev, Parham Rohani, Supriya D. Mahajan, Mark T. Swihart, Sunil Krishnan, and Paras N. Prasad
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1714–1723 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]C-Reaction Protein Detection in Human Saliva by Nanoplasmonic Color Imaging
Wenjun Hu, Tang Dang, Zhenyu Li, Linping Lei, Guoping Wang, Yuan Li, Hao Xu, Zongguang Zhou, and Gang Logan Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1724–1733 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Biotherapeutic Nanoparticles of Poly(Ferulic Acid) Delivering Doxorubicin
for Cancer Therapy

Yinghao Zheng, Xinru You, Long Chen, Jun Huang, Liying Wang, Jun Wu, and Shuyu Guan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1734–1743 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Albumin-Encapsulated Platinum Nanoparticles for Targeted Photothermal
Treatment of Glioma

Chuan Chang, Changping Wang, Chengcheng Zhang, Lin Li, Qiang Zhang, and Quan Huang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1744–1753 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Drug Loaded Nanoparticles of Metal-Organic Frameworks with High Colloidal Stability
for Anticancer Application

Xinyi Lai, Hong Liu, Yongtai Zheng, Zhiyong Wang, and Yongming Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1754–1763 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multifunctional Polymeric Carrier for Co-Delivery of MRI Contrast Agents
and siRNA to Tumors

Haiyan Gao, Huayang Feng, Yan Bai, Zhanrong Li, Lijuan Chen, Lin Jin, Junfeng Wang, El Fakhri Georges,
Gang Liu, Jingguo Li, and Meiyun Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1764–1770 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Amorphous Manganese Dioxide Coated Polydopamine Nanoparticles for
Acid-Sensitive Magnetic Resonance Imaging-Guided Tumor Photothermal Therapy

Yang Liu, Jiaojiao Xu, Li Liu, Jingwen Tan, Lipeng Gao, Jing Wang, Yiting Wang, Zhiqiang Yan, and Lei Yu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1771–1780 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Improved Stability and Enhanced Anti-Tumor Activity of Hyaluronic Acid Modified
ES2-AF Nanoparticle-Like Conjugate

Zhifang Yang, Yan Li, Feng Sun, Huiwen Hou, Liang Xing, Zhendong Wang, Fengshan Wang, and Haining Tan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1781–1791 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Rapid and Quantitative Analysis of Exosomes by a Chemiluminescence Immunoassay
Using Superparamagnetic Iron Oxide Particles

Yiyun Wang, Zhenping Liu, Xuchu Wang, Yibei Dai, Xiaoying Li, Shifan Gao, Pan Yu, Qinyan Lin, Zihao Fan,
Ying Ping, Danhua Wang, Xuedan Lin, Zejie Zheng, Weiwei Liu, and Zhihua Tao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1792–1800 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multi-Modal Visualization of Uptake and Distribution of Iron Oxide Nanoparticles in
Macrophages, Cancer Cells, and Xenograft Models

Qiangqiang Liu, Jinxing Huang, Qiyi Feng, Ting Zhang, Xuanming Chen, Xiaojie Li, Xinyi Liu, Hongxia Li, Zhihui Zhong, and Kai Xiao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1801–1811 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Golgi Phosphoprotein 3 Promotes Malignant Phenotypes via FAK/Raf/MEK and
Wnt/ί-Catenin Signaling Pathways in Human Renal Cell Carcinoma

Meifang He, Zongren Wang, Wei Hu, Kebing Wang, Dong Wang, Zeng Fang, Anpei Huang, Ying Gao, Jintang Xia, and Wen Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1812–1823 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]T-T Mismatch-Based Electrochemical Aptasensor for Ultratrace Level Detection of
Hg2+ Using Electrochemically Reduced Graphene Oxide-Modified Electrode

Su Hwan Yu and Tae Hyun Kim
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1824–1831 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Highly Sensitive Strategy for Low-Abundance Hepatitis B Virus Detection via
One-Step Nested Polymerase Chain Reaction, Chemiluminescence Technology
and Magnetic Separation

Xianbo Mou, Zhu Chen, Taotao Li, Mei Liu, Yuan Liu, Zeeshan Ali, Song Li, Yabin Zhu, Zhiyang Li, and Yan Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1832–1838 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
 
Volume 15, Number 7 (July 2019) pp.1357-1635

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Red Jujube-Incorporated Gelatin Methacryloyl (GelMA) Hydrogels with Anti-Oxidation and
Immunoregulation Activity for Wound Healing

Jun Huang, Long Chen, Zhipeng Gu, and Jun Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1357–1370 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Tofu-Based Hybrid Hydrogels with Antioxidant and Low Immunogenicity Activity
for Enhanced Wound Healing

Jun Huang, Long Chen, Qijuan Yuan, Zhipeng Gu, and Jun Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1371–1383 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Tumor Environment-Responsive Degradable Branched Glycopolymer Magnetic
Resonance Imaging Contrast Agent and Its Tumor-Targeted Imaging

Yang Wang, Yan Dai, Qiang Luo, Xiaoli Wei, Xueyang Xiao, Haonan Li, Jiani Hu, Qiyong Gong, Jianlin Wu, and Kui Luo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1384–1400 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cytotoxic Mechanism for Silver Nanoparticles Based High-Content Cellomics
and Transcriptome Sequencing

Yan Huang, Xiaoying Lό, and Xiaoqiang Lό
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1401–1414 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multifunctional A7R Peptide-Modified Hollow Mesoporous Silica@Ag2S
Nanotheranosticsfor Photoacoustic/Near-Infrared Fluorescence Imaging-Guided
Tumor-Targeted Chemo-Photothermal Therapy

Jianrong Wu, David H. Bremner, Shiwei Niu, Dejian Li, Ranran Tang, and Li-Min Zhu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1415–1431 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Programmable Release of Berberine Chloride Hydrate from Shape Memory Fibers
Prepared from Core-Sheath Wet-Spinning Technology

Jiamin Tang, Ruifang Zhao, Xueqian Yin, Ya Wen, Yidong Shi, Puxin Zhu, Zheng Chen, Rong Zeng, and Lin Tan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1432–1442 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Novel Enzyme-Free Biosensor Based on Porous Core–Shell Metal Organic Frame
Nanocomposites Modified Electrode for Highly Sensitive Detection of Uric Acid and Dopamine

Ruiqi Qiu, Qiu Xu, Hui Jiang, and Xuemei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1443–1453 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Mannosylated PEGylated-Polyethyleneimine as Efficient CpG Oligodeoxynucleotide
Carriers for Efficient Dendritic Cell Targeting Delivery and Activation

Junfeng Liu, Jin Wang, Qiqiang Zhu, Chunqiang Yu, Jianrong Yin, Longpo Zheng, and Ang Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1454–1467 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]AbCD133 Modified aCT1 Loaded Target Magnetic Mesoporous Silica Nano-Drugcarriers
Can Sensitizes Glioma Cancer Stem Cells to TMZ and Have Therapeutic Potential
on TMZ Resistant Glioblastoma

Jin Xingyi, Chi Guonan, Zhao Xin, and Liu Naijie
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1468–1481 (2019)
                                                 


Bioinspired Drug Delivery Carrier for Enhanced Tumor-Targeting in Melanoma Mice Model
Xu Wang, Gao-Feng Liang, Xue-Qin Hao, Shu-Ying Feng, Lu Dai, Jun-ling An, Jing-Hua Li, Hao Shi, Wen-Po Feng, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1482–1491 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Engineered-Macrophage Induced Endothelialization and Neutralization via
Graphene Quantum Dot-Mediated MicroRNA Delivery to Construct Small-Diameter
Tissue-Engineered Vascular Grafts

Keyu Wei, Feila Liu, Jingyuan Yang, Da Huo, Ge Guan, Yanzhao Li, Guanyuan Yang, Tianran Wang, Yeqin Wang,
Zhiqiang Nie, Wen Zeng, and Chuhong Zhu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1492–1505 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Silica-Sol-Based Fortified Structure with Superhydrophobic Coating for Harsh Conditions
Hengchang Bi, Jingfang Zhu, Gang Wang, Kai Du, Haiyang Jia, Xiao Xie, and Litao Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1506–1514 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anti-Tumor Study of H6, a 4-Substituted Coumarins Derivative, Loaded Biodegradable
Self-Assembly Nano-Micelles In Vitro and In Vivo

Zejiang Zhu, Zhengying Su, Jianhong Yang, Huili Liu, Minghai Tang, Qiaoqiao Hu, Peng Bai, Jiaolin Wen,
Jun He, Ting Niu, and Lijuan Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1515–1531 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Porous Silica Aerogels as Promising Biomaterials for Oral Drug Delivery of Paclitaxel
Xiaoxiao Wang, Jinmei Wang, Sishen Feng, Zhian Zhang, Chao Wu, Xuxu Zhang, and Feiyu Kang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1532–1545 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multifunctional Ferritin Nanoparticles as Theranostics for Imaging-Guided Tumor Phototherapy
Jun Zhang, Yun Zeng, Min Su, Ming Yu, Yang Zhang, Hongwei Cheng, Huili Zheng, Jianming Liu, Xiaoyong Wang,
Zhao Lei, Chengchao Chu, and Gang Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1546–1555 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]eIF6 Promotes Colorectal Cancer Proliferation and Invasion by Regulating
AKT-Related Signaling Pathways

Jinxin Lin, Xihu Yu, Liping Xie, Puning Wang, Tuoyang Li, Yuanlv Xiao, Jiaming Zhou, Shaoyong Peng,
Jun Huang, Yanxin Luo, Meijin Huang, and Jianping Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1556–1567 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Highly Sensitive Electrochemical Biosensor for Circulating Tumor Cells Detection
via Dual-Aptamer Capture and Rolling Circle Amplification Strategy

Yang Wang, Kai Chang, Cheng Yang, Shujing Li, Lixin Wang, Huan Xu, Lin Zhou, Wenqing Zhang, Xiaoqi Tang,
Yunxia Wang, and Ming Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1568–1577 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multiplexed Detection of Mutant Circulating Tumor DNA Using Peptide Nucleic Acid
Clamping Asymmetric Polymerase Chain Reaction and Liquidchip

Xiaomin Chen, Ding Sheng-Zi Zhang, Lin Wang, Qiaomei Guo, Hong Xu, Jiatao Lou, and Hongchen Gu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1578–1588 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Molecular Beacon Based Surface-Enhanced Raman Scattering Nanotag for
Noninvasive Diagnosis of Bladder Cancer

Pu Zhang, Yanning Zhang, Wenhao Liu, Daxiang Cui, Xiangwei Zhao, Jie Song, Ting Guo, Haibin Ni,
Mengzhao Zhang, Haibao Zhang, Tao Yang, Guanqiu Chen, Lei Wang, and Jinhai Fan

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1589–1597 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development of the iCubate Molecular Diagnostic Platform Utilizing Amplicon
Rescue Multiplex Polymerase Chain Reaction

Hongna Liu, Kathryn Heflin, Jian Han, Matt Conover, Leslie Wagner, Jeff Bertrand, Phillip Ewing, Stanley Lu,
Scott Clemmons, John Watts, and Song Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1598–1608 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development of a Subtype-Specific Diagnostic System for Influenza Virus H3N2
Using a Novel Virus-Based Systematic Evolution of Ligands by
Exponential Enrichment (Viro-SELEX)

Junyoung Kwon, Chandan Narayan, Chonsaeng Kim, Min Jung Han, Meehyein Kim, and Sung Key Jang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1609–1621 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hepatoma Cell-Targeted Cationized Silk Fibroin as a Carrier for the Inhibitor of
Growth 4-Interleukin-24 Double Gene Plasmid

Hong Luo, Yongchun Chen, Longxing Niu, Ahui Liang, Jicheng Yang, and Mingzhong Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1622–1635 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
 
Volume 15, Number 6 (June 2019) pp.1113-1356

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Advanced Diagnostic Strategies for Clostridium difficile Infection (CDI)
Ziqi Xiao, Hui Chen, Hong Chen, Lili Wu, Gaojian Yang, Yanqi Wu, and Nongyue He
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1113–1134 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Co-Delivery of Paclitaxel and PLK1-Targeted siRNA Using Aptamer-Functionalized
Cationic Liposome for Synergistic Anti-Breast Cancer Effects In Vivo

Sheng Yu, Xiongjie Bi, Lei Yang, Shanguang Wu, Yating Yu, Bojin Jiang, Anwen Zhang, Ke Lan, and Siliang Duan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1135–1148 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Size-Tailored Design of Highly Monodisperse Lipid Nanocapsules for Drug Delivery
Juan Aparicio-Blanco, Vνctor Sebastiαn, Miguel Rodrνguez-Amaro, Hιctor C. Garcνa-Dνaz, and Ana I. Torres-Suαrez
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1149–1161 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
A Novel Magnetic Contrast Agent for Gastrointestinal Mucosa-Targeted Imaging
Through Oral Administration

Jiejun Cheng, Xiaowen Zhou, Wei Zhou, Huawei Wu, Xinyi Zhang, Qing Lu, Jiong Zhu, Qi Feng, Yunqi Yan,
Lianggeng Gong, Jun Zhu, and Jianrong Xu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1162–1171 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Lithium-Incorporated Nanoporous Coating Formed by Micro Arc Oxidation (MAO) on
Magnesium Alloy with Improved Corrosion Resistance, Angiogenesis and Osseointegration

Wei Liu, Tingting Li, Chao Yang, Dong Wang, Guo He, Mengqi Cheng, Qiaojie Wang, and Xianlong Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1172–1184 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Peptide Aptamer of Complementarity-Determining Region to Detect Avian Influenza Virus
Anh Thi Viet Nguyen, Tien Thi Thuy Trinh, Vui Thi Hoang, Tung Duy Dao, Hien Thi Tuong, Hak Sung Kim, Hyun Park,
and Seon-Ju Yeo

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1185–1200 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Design of 99mTc-Labeled Low Generation Dendrimer-Entrapped Gold Nanoparticles for
Targeted Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography
Imaging of Gliomas

Yujie Li, Lingzhou Zhao, Xiaoying Xu, Na Sun, Wenli Qiao, Yan Xing, Mingwu Shen, Meilin Zhu, Xiangyang Shi,
and Jinhua Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1201–1212 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Electrospun Polylactide-Nano-Hydroxyapatite-Vancomycin Composite Scaffolds for
Advanced Osteomyelitis Therapy

Xingyu Zhao, Yu Han, Tongtong Zhu, Naibo Feng, Yifu Sun, Zhiming Song, Shuqiang Li, Jianguo Liu, and Jianxun Ding
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1213–1222 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Double-Layer Microsphere Incorporated with Strontium Doped Calcium Polyphosphate
Scaffold for Bone Regeneration

Zhangfan Ding, Qijuan Yuan, Keqing Huang, Zhipeng Gu, Ming Xuan, Quan Xu, Meng Xu, Qingsong Ye,
Longjiang Li, and Huixu Xie

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1223–1231 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ovalbumin as a Precursor for Green Synthesis of Highly Fluorescent Carbon Dots
for Cell Imaging

Xing Fu, Xuan Fu, Wanyi Li, Yiping Chen, and Zhaoxia Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1232–1240 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Rapid Regeneration of Vascularized Bone by Nanofabricated Amorphous Silicon
Oxynitrophosphide (SiONP) Overlays

Azhar Ilyas, Megen Velton, Ami Shah, Felipe Monte, Harry K. W. Kim, Pranesh B. Aswath, and Venu G. Varanasi
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1241–1255 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anti-Colorectal Cancer Effect via Application of Polyethylene Glycol Modified
Liposomal Apatinib

Yuzhu Hu, Peizhi Zhou, Yunzhu Lin, Daoke Yang, and Bilan Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1256–1266 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Functionalized Biomimetic Composite Nanfibrous Scaffolds with Antibacterial and
Hemostatic Efficacy for Facilitating Wound Healing

Xianrui Xie, Dongsheng Li, Changming Su, Wei Cong, Xiumei Mo, Guige Hou, and Chunhua Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1267–1279 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Osteogenic Potential of Electrospun Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/
Poly(ethylene glycol) Nanofiber Membranes

Zetao Wang, Ruiming Liang, Xiaoming Cheng, Qiumei Lan, Jiali Xie, Mingwei He, Yunfen Pang, Feng Xiong,
Danqing Lei, Li Zheng, and Jinmin Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1280–1289 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Rapid Method for Detection of Staphylococcus aureus in Feces
Yunzhi Ling, Yanfeng Zhu, Honghao Fan, Hualian Zha, Min Yang, Liang Wu, Hui Chen, Wei Li, Yanpin Wu,
and Hongbo Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1290–1298 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ultrasound-Targeted Microbubble Destruction-Mediated Co-Delivery of
Cxcl12 (Sdf-1alpha) and Bmp2 Genes for Myocardial Repair

Lingjie Yang, Fei Yan, Jie Ma, Jie Zhang, Liyun Liu, Lina Guan, Hairong Zheng, Taosheng Li, Dong Liang, and Yuming Mu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1299–1312 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Albumin Based Nanomedicine for Enhancing Tacrolimus Safety and
Lymphatic Targeting Efficiency

Yaohui Zhang, Jun Pan, Hui Li, Dongdong Yu, Tianchun Wu, Lidong Wang, Yan Wang, Lin Zhou, and Shusen Zheng
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1313–1324 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effects of VCP979 Novel p38 Mitogen Activated Protein Kinase Inhibitor on
Progression of Pancreatic Cancer in Mouse Model with Diabetic Conditions

Tingting Xu, Jie Ding, Hong Ge, Xiaoxuan Xu, Peter Scammells, Binghui Wang, and Shenghong Ju
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1325–1333 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]In-Situ Gelling Liquid Crystal Mucoadhesive Vehicle for Curcumin Buccal Administration
and Its Potential Application in the Treatment of Oral Candidiasis

Bruno Fonseca-Santos, Bruna Vidal Bonifαcio, Taνs Maria Baub, Maria Palmira Daflon Gremiγo, and Marlus Chorilli
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1334–1344 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibitory Effect and Molecular Mechanism of the New Phorphyrin-Based HCE6
Photosensitizer on the Activity of MKN45 Human Gastric Cancer Cells

Ye-Kai Tan, Kui-Jie Liu, Heng Zou, Hong-Liang Yao, Jie-Yuan Jin, Chao-Yue Zhang, Qi-Zheng Li, Li Xiong,
San-Lin Lei, and Wei Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1345–1353 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUMS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PTH 1-34 Loaded Thiolated Chitosan Nanoparticles for Osteoporosis:
Oral Bioavailability and Anabolic Effect on Primary Osteoblast Cells
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 10(1), pp. 166–178 (2014))

Deepa Narayanan, A. Anitha, R. Jayakumar, and K. P. Chennazhi
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1354 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synthesis, Characterization and Biological Activities of Curcumin Nanospheres
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 10(2), pp. 238–250 (2014))

T. R. Arunraj, N. Sanoj Rejinold, Sabitha Mangalathillam, Soumya Saroj, Raja Biswas, and R. Jayakumar
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1355–1356 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
  
Volume 15, Number 5 (May 2019) pp.857-1111

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preparation of Adenosine-Loaded Electrospun Nanofibers and Their Application in
Bone Regeneration

Lin Zhong, DanRong Hu, Ying Qu, JinRong Peng, KangKang Huang, MinYi Lei, Tinkui Wu, Yao Xiao, YingChun Gu,
and ZhiYong Qian

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 857–877 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Detection of Nucleic Acids and Prevention of Carryover Contamination Using
Cross-Priming Amplification Combined with Nanoparticles-Based Biosensor
and Antarctic Thermal Sensitive Uracil-DNA-Glycosylase

Yi Wang, Lin Sun, Jie-Qiong Li, Ze-Ming Wang, Wei-Wei Jiao, Jing Xiao, Chen Shen, Fang Xu, Hui Qi,
Yong-Hong Wang, Ya-Jie Guo, and A-Dong Shen

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 878–892 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Oleic Acid Double Coated Fe3O4 Nanoparticles as Anti-Melanoma Compounds with a
Complex Mechanism of Activity—In Vitro and In Ovo Assessment

Elena-Alina Moaca, Claudia Farcas, Dorina Coricovac, Stefana Avram, Ciprian-Valentin Mihali,
George-Andrei Draghici, Felicia Loghin, Cornelia Pacurariu, and Cristina Dehelean

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 893–909 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Silica-Coated Gold Nanorods with High Photothermal Efficiency and Biocompatibility as a
Contrast Agent for In Vitro Terahertz Imaging

Qingqing Huang, Yi Zou, Sencheng Zhong, Xia Yang, Jiang Li, Wanxia Huang, Hongfu Zhu, Cheng Cheng,
Mingming Ding, Li-Guo Zhu, and Qiwu Shi

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 910–920 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Promoting Proliferation and Differentiation of Pre-Osteoblasts MC3T3-E1 Cells Under
Combined Mechanical and Electrical Stimulation

Ping Li, Junwei Xu, Lizhen Liu, Yingnan Zhang, Meili Liu, and Yubo Fan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 921–929 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Disposable Amperometric Immunosensor for Hepatitis B Antigen Detection Based on
Multiwalled Carbon Nanotubes and Ferrocene Decorated Screen Printed Electrode

Zhencheng Chen, Yan Bai, Feijun Zhao, Liangli Cao, Guocheng Han, and Shimin Yin
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 930–938 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Laden Nanofiber Capsules for Local Malignancy Chemotherapy
Yifu Sun, Hongli Shan, Jixue Wang, Xiaoqing Wang, Xiaoyu Yang, and Jianxun Ding
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 939–950 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Uricase and Horseradish Peroxidase Hybrid CaHPO4 Nanoflower Integrated with
Transcutaneous Patches for Treatment of Hyperuricemia

Ying Hao, He Li, YiPing Cao, YuWen Chen, MinYi Lei, TaoYe Zhang, Yao Xiao, BingYang Chu, and ZhiYong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 951–965 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Co-Delivery of Gemcitabine and Mcl-1 SiRNA via Cationic Liposome-Based System
Enhances the Efficacy of Chemotherapy in Pancreatic Cancer

Yanbing Wang, Fenghua Gao, Xingwei Jiang, Xiao Zhao, Yu Wang, Qiyuan Kuai, Guangjun Nie, Min He,
Yingjie Pan, Wei Shi, Suping Ren, and Qun Yu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 966–978 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Peptide Self-Assembly Nanoparticles Loaded with Panobinostat to Activate Latent
Human Immunodeficiency Virus

Qiyuan Kuai, Yu Wang, Fenghua Gao, Yingqiu Qi, Rui Wang, Yanbing Wang, Xiaofan Lu, Ying Zhao, Guangjun Nie,
Min He, Hong Zhou, Xingwei Jiang, Suping Ren, and Qun Yu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 979–992 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Bio-Mimicking Nanoparticles for Targeted Therapy of Malignant Melanoma
Xu Zhou, Ruilian Yu, Xi Cao, Zhi-Rong Zhang, and Li Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 993–1004 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Biomimetic Poly(Poly(-caprolactone)-Polytetrahydrofuran urethane) Based Nanofibers
Enhanced Chondrogenic Differentiation and Cartilage Regeneration

Tongmeng Jiang, Shujun Heng, Xianyuan Huang, Li Zheng, Dan Kai, Xian Jun Loh, and Jinmin Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1005–1017 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anti-Tumor Activity of Mannose-CpG-Oligodeoxynucleotides-Conjugated and
Hepatoma Lysate-Loaded Nanoliposomes for Targeting Dendritic Cells In Vivo

Xiaomei Yang, Chunhui Lai, Aiqun Liu, Xiaoqiong Hou, Zhuoran Tang, Fengzhen Mo, Shihua Yin, and Xiaoling Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1018–1032 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Long-Term Tracking of Cancer Cell Nucleus and Identification of Colorectal Cancer
with an Aggregation-Induced Emission-Based Fluorescent Probe

Wuwu Lv, Tang Gao, Shuanglian Wang, Jing Hou, Mian Liu, Jiu Yang, Tao Du, Zhikang Chen, Zihua Chen,
Xueping Feng, and Wenbin Zeng

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1033–1042 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Role of B7-H4 in the Progression and Prognosis of Cervical Inflammation to Cancer
After Human Papilloma Virus Infection

Feng Qiu, Chunlei Yuan, Jianhua Xu, Junai Zhang, Fu Chen, Dongdong Liu, Biying Zheng, Ruixi Li,
Xianzhang Huang, and Junfa Xu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1043–1051 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Primerless Amplification for Circulating Tumor DNA Assays
Li Xiao, Di-Xian Luo, Wangyang Pu, Weihao Luo, Yunzhi Pan, Huifen Xu, Wen Li, Rong Zhang, Han Wang,
Fengjiao Wang, Xuan Liu, Yi Sun, Duan-Fang Liao, Yan Feng, Chungen Xing, Pierre Sirois, Jia Zhang,
Nongyue He, and Kai Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1052–1060 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Rapid, Visual Detection of Klebsiella pneumoniae Using Magnetic Nanoparticles and
an Horseradish Peroxidase-Probe Based Immunosensor

Liding Zhang, Yaoqiang Shi, Congjie Chen, Qinqin Han, Qiang Chen, Xueshan Xia, Yuzhu Song, and Jinyang Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1061–1071 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Intravaginal Delivery of Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland Fraction Based on a
Nanoemulsion System Applied to Vulvovaginal Candidiasis Treatment

Matheus Aparecido dos Santos Ramos, Patrνcia Bento da Silva, Luciani Gaspar de Toledo, Fernando Bombarda Oda,
Isabel Cristiane da Silva, Lourdes Campaner dos Santos, Andrι Gonzaga dos Santos,
Margarete Teresa Gottardo de Almeida, Fernando Rogιrio Pavan, Marlus Chorilli, and Taνs Maria Bauab

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1072–1089 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Establishment and Evaluation of a Simple Size-Selective Method for Exosome Enrichment
and Purification

Zhiyang Li, Chaoyue Hu, Jia Jia, Yanyan Xia, Hui Xie, Mengjiao Shen, Rongrong Huang, Lei He, Chang Liu, Su Wang,
Baojun Chen, and Nongyue He

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1090–1096 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development of an Antibacterial Bone Graft by Immobilization of Levofloxacin
Hydrochloride-Loaded Mesoporous Silica Microspheres on a Porous Scaffold Surface

Jiawei Wei, Yao Wang, Jiaxing Jiang, Yan Yan, Dongmei Fan, Xinguang Yang, Yi Zuo, Yubao Li, Hongchen Gu, and Jidong Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1097–1105 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nanoscale Observation of Conformational Transformation of DNA Polymerase via
In-Situ Liquid-Cell Transmission Electron Microscopy

Xiao Xie, Jing Tu, Qinyu Ge, Zuhong Lu, and Litao Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1106–1111 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
 
Volume 15, Number 4 (April 2019) pp.633-855

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Detection of Lung Cancer by Analysis of Exhaled Gas Utilizing Extractive Electrospray
Ionization-Mass Spectroscopy

Wei Zuo, Wei Bai, Xin Gan, Fei Xu, Guilan Wen, and Wei Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 633–646 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Molecular Mechanism and Changes of Antioxidant Enzyme in ZnO Nanoparticles
Against Fungus

Fengqin Zhang, Xiongduo Liu, Myima Pentok, Elingarami Sauli, Nongyue He, Xiangli Zen, Xiaolong Li, and Tonghua Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 647–661 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
ZeoR: A Candidate for Assays Testing Enzymatic Activities and Off-Target Effects of
Gene-Editing Enzymes

Huifen Xu, Dixian Luo, Xiangbo Gao, Xuan Liu, Qian Wang, Aijuan Sun, Junkang Shen, Rongzhang He,
Guangming Lu, Kai Li, Jia Zhang, and Li Xiao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 662–673 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Preparation of Icaritin-Loaded mPEG-PLA Micelles and Evaluation on Ischemic
Brain Injury

Shibing Shan, YanLiang, Jingchun Yao, Lisa Xu, Shangcong Han, Jie Cao, Guimin Zhang, and Yong Sun
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 674–685 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Trigeminal Pathway Dominates the Nose-to-Brain Transportation of Intact Polymeric
Nanoparticles: Evidence from Aggregation-Caused Quenching Probes

Ye Li, Chunliu Wang, Shiyu Zong, Jianping Qi, Xiaochun Dong, Weili Zhao, Wei Wu, Qiang Fu, Yi Lu, and Zhongjian Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 686–702 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]bFGF-Sodium Hyaluronate Collagen Scaffolds Enable the Formation of Nascent Neural
Networks After Adult Spinal Cord Injury

Junkui Shang, Hui Qiao, Peng Hao, Yudan Gao, Wen Zhao, Hongmei Duan, Zhaoyang Yang, and Xiaoguang Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 703–716 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Thermosensitive Micelles Encapsulating Phenylalanine Ammonia Lyase Act as a
Sustained and Efficacious Therapy Against Colorectal Cancer

Jin Yang, Rui Tao, Li Wang, Linjiang Song, Yan Wang, Changyang Gong, Shaohua Yao, and Qinjie Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 717–727 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Toxicity Induced by Zirconia Oxide Nanoparticles on Various Organs After
Intravenous Administration in Rats

Ting Sun, Gengbo Liu, Lingling Ou, Xiaoli Feng, Aijie Chen, Renfa Lai, and Longquan Shao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 728–741 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells and Endothelial Progenitor Cells Co-Culture
Enhances Large Segment Bone Defect Repair

Jing Peng, Long Chen, Kun Peng, Xuewen Chen, Jun Wu, Zhiyu He, and Zhou Xiang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 742–755 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Production and Characterization of Composite Chitosan Hydrogel Containing
Extracellular Matrix Particles for Tissue Engineering Applications

Xue-Qin Deng, Ning-Ning Chao, Wei Ding, Ting-Wu Qin, Wei Wang, Yi Zhang, and Jing-Cong Luo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 756–768 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Curcumin-Silk Fibroin Nanoparticles for Enhanced Anti-Candida albicans Activity
In Vitro and In Vivo

Baiji Xue, Yuelan Zhang, Man Xu, Chuqiao Wang, Jinxiang Huang, Haoxiang Zhang, Shuhui Meng, Maobin Xie,
Ailin Tao, and Xuefeng Li

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 769–778 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Impact of Short-Term Exposure of AuNCs on the Gut Microbiota of BALB/c Mice
Lirui Wang, Chunlei Zhang, Xiao Zhi, Wenxiu Hou, Tianliang Li, Shaojun Pan, Bin Liu, Jie Song, Yunxiang Pan,
Jian Ni, and Daxiang Cui

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 779–789 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]CRISPR-Cas13a Nanomachine Based Simple Technology for Avian Influenza A (H7N9)
Virus On-Site Detection

Yufeng Liu, Hongpan Xu, Chang Liu, Lijun Peng, Haroon Khan, Lunbiao Cui, Rui Huang, Chao Wu, Sisi Shen,
Su Wang, Wenbiao Liang, Zhiyang Li, Benbo Xu, and Nongyue He

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 790–798 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Astragoloside IV Loaded Polycaprolactone Membrane Repairs Blood Spinal Cord Barrier
and Recovers Spinal Cord Function in Traumatic Spinal Cord Injury

Di Zhang, Quan Wang, Sheng Wang, Yixing Huang, Naifeng Tian, Yan Wu, Yaosen Wu, Yifei Zhou, Huazi Xu,
and Xiaolei Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 799–812 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibition of Autophagy Promoted Apoptosis and Suppressed Growth of
Hepatocellular Carcinoma Upon Photothermal Exposure

Yuqian Wang, Hong Zhao, Dezhou Wang, Miao Hao, Chenfei Kong, Xiaoming Zhao, Yiyao Gao, Jing Li, Baocai Liu,
Bai Yang, Hao Zhang, and Jinlan Jiang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 813–821 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Facile Strategy to Generate High Drug Payload Celecoxib Micelles for Enhanced
Corneal Permeability

Zhishu Bao, Yanfang Zhou, Lei Lei, Renshu Zhang, Qianqian Song, Xingyi Li, and Yuqin Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 822–829 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Transscleral Delivery of Bevacizumab-Loaded Chitosan Nanoparticles
Nagihan Ugurlu, Mehmet Dogan Asik, Hasan Basri Ηakmak, Sema Tuncer, Mustafa Turk, Nurullah Ηagil,
and Emir Baki Denkbas

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 830–838 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Maternal Exposure to Nanoparticulate Titanium Dioxide Causes Inhibition of
Hippocampal Development Involving Dysfunction of the Rho/NMDAR Signaling
Pathway in Offspring

Yingjun Zhou, Jianhui Ji, Fashui Hong, Juan Zhuang, and Ling Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 839–847 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Alternative Approach for Fighting Bacteria and Fungi: Use of Modified Fluorapatite
Malgorzata Kus-Liskiewicz, Joanna Rzeszutko, Yaroslav Bobitski, Adriana Barylyak, Ganna Nechyporenko,
Viktor Zinchenko, and Jacek Zebrowski

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 848–855 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
 
Volume 15, Number 3 (March 2019) pp.417-632

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Percutaneous Delivery Application of Acylated Steric Acid-9-P(arginine) Cell Penetrating
Peptides Used as Transdermal Penetration Enhancer++

Ke Wang, Xiaoye Zhao, Fanli Yang, Peng Liu, and Jianfeng Xing
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 417–430 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Application of a Novel Gene Delivery Vector for Non-Small-Cell
Lung Cancer Therapy

Yi Yang, Bingxin Xue, Kun Shi, Yanpeng Jia, Ying Hao, Yao Xiao, and Zhiyong Qian
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 431–442 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Endothelial Barrier Dysfunction Induced by Zinc Oxide Nanoparticles In Vivo and
In Vitro and Their Mechanism of Crossing the Endothelial Barrier

Junrong Wu, Yanli Zhang, Qian Yin, Guangman Cui, and Longquan Shao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 443–461 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anticancer Effects and Cell Death Pathways in Ultralow-Power 980 nm Laser-Triggered
Photodynamic Therapy by Gd2O3:Yb,Tm Nanoparticles

Guoliang Li, Weihua Wang, Shaoxin Song, Yajun Sun, Jianfeng Liu, Kezheng Chen, Jinjian Liu, and Wei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 462–476 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Positive Effect of Magnetic-Conductive Bifunctional Fibrous Scaffolds on Guiding
Double Electrical and Magnetic Stimulations to Pre-Osteoblasts

Kun Li, Shupei Zhang, Shuyao Wang, Fengnian Zhu, Meili Liu, Xuenan Gu, Ping Li, and Yubo Fan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 477–486 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A cis-Diol/pH Dual-Responsive Upconversion Nanoplatform: Synthesis, Characterization,
and In Vitro Demonstration

Hui Cui, Bowen Zhang, Haolin Ding, Youming Hu, Xianhua Wang, Liang Xu, Xiaojie Jiao, Huining He, Xu Wang,
Xianshun Zeng, and Victor C. Yang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 487–499 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fabrication and Biocompatibility of Core–Shell Structured Magnetic Fibrous Scaffold
Jingguo Li, Zhanrong Li, Dandan Chu, Lin Jin, and Xingcai Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 500–506 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Helicobacter pylori Ribosomal Protein-A2 Peptide/Silk Fibroin Nanofibrous Composites
as Potential Wound Dressing

Dongdong Zhang, Linpeng Fan, Linlin Ma, Junqiu Liu, Kai Zhou, Xinran Song, Meiqi Sun, Xiumei Mo,
Chuanglong He, Yuxin Chen, and Hongsheng Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 507–517 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Magnetic Resonance Imaging of the Human Ferritin Heavy Chain Reporter Gene Carried by
Dendrimer-Entrapped Gold Nanoparticles

Yaoyao Zhuo, Feng Chen, Lingdan Kong, Ting Li, Lunbo Lu, Jia Yang, Tao Yu, Xiangyang Shi, and Kangan Li
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 518–530 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effective Gene Silencing Mediated by Polypeptide Nanoparticles LAH4-L1-siMDR1 in
Multi-Drug Resistant Human Breast Cancer

Jing Liu, Nana Guo, Chen Gao, Nan Liu, Xiaoai Zheng, Yiyun Tan, Jingyi Lei, Yanli Hao, Lei Chen, and Xiaoning Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 531–543 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Targeted Photodynamic Therapy Activities of Surface-Enhanced Raman
Scattering-Active Theranostic System Based on Folate/Hyaluronic Acid-Functionalized
Gold Nanochains

Linlin Zhao, Jongseon Choi, Yan Lu, and So Yeon Kim
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 544–554 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Characterization, Cytotoxicity and Genotoxicity of Graphene Oxide and Folate
Coupled Chitosan Nanocomposites Loading Polyprenol and Fullerene Based Nanoemulsion
Against MHCC97H Cells

Ran Tao, Chengzhang Wang, Changwei Zhang, WenJun Li, Hao Zhou, Hongxia Chen, and Jianzhong Ye
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 555–570 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nanoparticulate TiO2 Induced Suppression of Spermatogenesis is Involved in
Regulatory Dysfunction of the cAMP-CREB/CREM Signaling Pathway in Mice

Yingjun Zhou, Jianhui Ji, Juan Zhuang, Ling Wang, and Fashui Hong
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 571–580 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Bioactive Glass-Polycitrate Hybrid with Osteogenetic Ability Comparable to Autogenous Bone
Huiyu Zhao, Huihui Ren, Jie Zhang, Liang Wang, Ailing Li, Jiajun Tang, Bo Yan, Wen Zhou, Xuezhi Lin,
Xiang Ao, Jun Chu, Dong Qiu, and Zhongmin Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 581–592 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Generation of Cancer-Specific Cytotoxic PD-1- T Cells Using Liposome-Encapsulated
CRISPR/Cas System with Dendritic/Tumor Fusion Cells

Shirong Lu, Nuo Yang, Jian He, Wenlin Gong, Zongqiang Lai, Linlin Xie, Lijun Tao, Chen Xu, Huiling Wang,
Guoqing Zhang, Haopei Cao, Chaofan Zhou, Liping Zhong, and Yongxiang Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 593–601 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]3D Interpenetrated Graphene Foam/58S Bioactive Glass Scaffolds for Electrical-
Stimulation-Assisted Differentiation of Rabbit Mesenchymal Stem Cells to
Enhance Bone Regeneration

Qingqing Yao, Haixiao Liu, Xin Lin, Liwei Ma, Xiao Zheng, Yu Liu, Pingping Huang, Shanshan Yu, Wenjing Zhang,
Mimi Lin, Liming Dai, and Yong Liu

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 602–611 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Development and Preliminary Clinical Application of Circulating Tumor Cell Detection System
for Prostate Cancer

Chengsong Cao, Qun Wang, Qing Li, Qingqing Zhao, Jun Qi Wang, and Yong Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 612–620 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Effect of FERMT1 Regulated by miR-24 on the Growth and Radiation Resistance of
Esophageal Cancer

Qihang Yan, Tao Chen, Han Yang, Hui Yu, Yuzhen Zheng, Tiancheng He, and Junye Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 621–631 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Improving Anti-Tumor Activity of Curcumin by Polymeric Micelles in Thermosensitive
Hydrogel System in Colorectal Peritoneal Carcinomatosis Model
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 11(7), pp. 1173–1182 (2015))

Wenli Zhang, Tao Cui, Lei Liu, Qinjie Wu, Lu Sun, Ling Li, Ning Wang, and Changyang Gong
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 632 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 15, Number 2 (February 2019) pp.215-416

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Cancer Diagnosis and Therapy
Liqin Xie, Wanwan Jin, Hongli Chen, and Qiqing Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 215–235 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Albumin Based Iohexol Nanoparticles for Computed Tomography: An In Vivo Study
Trupti Kale, Kiran Bendale, K. K. Singh, and Pradip Chaudhari
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 236–247 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Three-Dimensional Co-Culture of Peripheral Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells and
Endothelial Progenitor Cells for Bone Regeneration

Long Chen, Jun Wu, Chengguang Wu, Fei Xing, Lang Li, Zhiyu He, Kun Peng, and Zhou Xiang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 248–260 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Localized Chemotherapy Prevents Lung Metastasis After Incomplete Microwave Ablation
of Hepatic VX2 Tumor

Jian Hu, Yi Dong, Li Ding, Feng Mao, Jiaying Cao, Ying Sun, Wenping Wang, and Yourong Duan
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 261–271 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano Twin-Fiber Membrane with Osteogenic and Antibacterial Dual Functions as
Artificial Periosteum for Long Bone Repairing

Rui Shi, Min Gong, Cheng Chi, Yuelong Huang, Weiyang Li, Guangping Li, Jingjing Ye, Meihong Liao,
Liqun Zhang, and Wei Tian

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 272–287 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Gold Loaded with Resveratrol Enhance the Anti-Hepatoma Effect of
Resveratrol In Vitro and In Vivo

Duoduo Zhang, Jie Zhang, Jie Zeng, Zhubo Li, Hua Zuo, Chengzhi Huang, and Xiaoyan Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 288–300 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Manipulating Mesenchymal Stem Cells Differentiation Under Sinusoidal
Electromagnetic Fields Using Intracellular Superparamagnetic Nanoparticles

Chao Xu, Shuang Wang, Langlang Liu, Suchun Yu, Xiaopei Wu, and Honglian Dai
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 301–310 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Activatable Photodynamic Therapy for Prostate Cancer by NIR Dye/Photosensitizer
Loaded Albumin Nanoparticles

Changwei Ji, Ahu Yuan, Liu Xu, Feifei Zhang, Shiwei Zhang, Xiaozhi Zhao, Guangxiang Liu, Wei Chen, and Hongqian Guo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 311–318 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]ATP Aptamer-Modified Quantum Dots with Reduced Glutathione/Adenosine Triphosphate
Dual Response Features as a Potential Probe for Intracellular Drug Delivery Monitoring of
Vesicular Nanocarriers

Xiongwei Hu, Mengmeng Zhang, Qian Xue, and Ting Cai
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 319–328 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Bufalin-Loaded CaP/DPPE-PEG-EGF Nanospheres: Preparation, Cellular Uptake,
Distribution, and Anti-Tumor Effects

Jie Xu, Ying Sun, Zeting Yuan, Yijie Bao, Rongxin Li, Cheng Liu, YanYan Qiu, Ke Xu, Xiaojing Shi, Hui Yu,
Teng Chen, Yourong Duan, and Peihao Yin

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 329–339 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Graphene Oxide Nanocolloids Induce Autophagy- Lysosome Dysfunction in
Mouse Embryonic Stem Cells

Min Wei, Zhenfa Fu, Che Wang, Wei Zheng, Song Li, and Weidong Le
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 340–351 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Magnetic Endoglin Aptamer Nanoprobe for Targeted Diagnosis of Solid Tumor
Liping Zhong, Hang Zou, Yong Huang, Wenlin Gong, Jian He, Jie Tan, Zongqiang Lai, Yanmei Li, Chaofan Zhou,
Guoqing Zhang, Guiyin Li, Nuo Yang, and Yongxiang Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 352–362 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Using Plant Virus Based Nanorods to Modulate the Differentiation of Human
Bone Marrow Stem Cells

Tao Liu, Xia Zhao, Lei Wang, Jia Yang, Kamolrat Metavarayuth, Yuan Lin, Jishan Yuan, and Qian Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 363–372 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Polymeric Micelles with Endosome Escape and Redox-Responsive Functions for
Enhanced Intracellular Drug Delivery

Jing Liu, Xixi Ai, Huaping Zhang, Weiling Zhuo, and Peng Mi
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 373–381 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Exposure to Ambient Particles Alters the Evolution of Macrophage Phenotype and
Amplifies the Inducible Release of Eotaxin-1 in Allergen-Sensitized Mice

Jiaxiang Zhang, Xiaoning Zeng, Yeshan Li, Wenxue Zhao, Zhongqi Chen, Qiang Du, Fang Zhou, Ningfei Ji, and Mao Huang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 382–395 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles as Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents
and Induced Autophagy Response in Endothelial Progenitor Cells

Lizhi Zhang, Rongrong Jin, Ran Sun, Lifang Du, Li Liu, Kun Zhang, Hua Ai, and Yingkun Guo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 396–404 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Hydroxyapatite Modulates Osteoblast Differentiation Through Autophagy Induction
via mTOR Signaling Pathway

Renxian Wang, Hao Hu, Jianxun Guo, Qian Wang, Jingjing Cao, Honggang Wang, Guangping Li, Jianping Mao,
Xuenong Zou, Dafu Chen, and Wei Tian

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 405–415 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fine Particulate Matter (PM2.5) Promoted the Invasion of Lung Cancer Cells via
an ARNT2/PP2A/STAT3/MMP2 Pathway
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 14(12), pp. 2172–2184 (2018))

Zhongqi Chen, Ningfei Ji, Zhengxia Wang, Chaojie Wu, Zhixiao Sun, Yan Li, Fan Hu, Zibin Wang, Mao Huang,
and Mingshun Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 416 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 15, Number 1 (January 2019) pp.1-213

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanoparticle-Based Drug Delivery Systems for Enhanced Tumor-Targeting Treatment
Yanan Li and Hui Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 1–27 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enhanced Endocytic and pH-Sensitive Poly(malic acid) Micelles for Antitumor Drug Delivery
Youbei Qiao, Chaoli Wang, Bao Liu, Yifan Peng, Hao Meng, Tiehong Yang, Qing Zhou, Songyan Guo, and Hong Wu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 28–41 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Folate-Modified Liposomes Loaded with Telmisartan Enhance Anti-Atherosclerotic
Potency for Advanced Atherosclerosis in ApoE-/- Mice

Dailong Fang, Quansheng Jin, Zhaohui Jin, Fazhan Wang, Lingjing Huang, Yuhan Yang, Zhiyao He, Yongmei Liu,
Chunling Jiang, Jinhui Wu, and Xiangrong Song

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 42–61 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Naturally-Derived PHA-L Protein Nanoparticle as a Radioprotector Through Activation of
Toll-Like Receptor 5

Wei Long, Junying Wang, Jiang Yang, Hongying Wu, Jingya Wang, Xiaoyu Mu, Hua He, Qiang Liu, Yuan-Ming Sun,
Haichao Wang, and Xiao-Dong Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 62–76 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Electrospun Bilayer Composite Vascular Graft with an Inner Layer Modified by
Polyethylene Glycol and Haparin to Regenerate the Blood Vessel

Haizhu Kuang, Shuofei Yang, Yao Wang, Yuting He, Kaiqiang Ye, Junfeng Hu, Wei Shen, Yosry Morsi,
Shuyang Lu, and Xiumei Mo

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 77–84 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Synergistically Enhanced T1 and T2-Weighted Magnetic Resonance/Near-Infrared
Contrast Agent of Gd-Doping Fe3O4@Fluorescence PEGylated Nanoparticles for
Multimodality Imaging of Hepatocarcinoma

Yankun Li, Dan Li, Kang Jian, Xifan Mei, and Guannan Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 85–99 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Real-Time Imaging Tracking of a Dual Fluorescent Vaccine Delivery System Based on
Ovalbumin Loaded Zinc Phthalocyanine-Incorporated Copolymer Nanoparticles

Chang Wei, Xia Dong, Jie Liang, Yan Zhang, Dunwan Zhu, Deling Kong, and Feng Lv
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 100–112 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Co-Delivery of RUNX2-Targeting miRNAs and shRNAs Using Nanoparticles
Composed of Dexamethasone and PEI Induces Chondrogenesis of Human
Mesenchymal Stem Cells

Seong Min Kim, Se Won Yi, Hye Jin Kim, Ji Sun Park, Jae-Hwan Kim, and Keun-Hong Park
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 113–126 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hyaluronic Acid-Functionalized Gadolinium Doped Iron Oxide Nanoparticles for
Atherosclerosis-Targeted Mr Imaging

Ming Yu, Yuanyuan Niu, Dan Zhou, Rong Jiang, Lirong Zhang, Huixiang Ju, Aihua Gong, Shenqiang Zou,
Miaomiao Zhang, and Fengyi Du

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 127–137 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Multiwalled Carbon Nanotubes Prevent Tumor Metastasis Through Switching
M2-Polarized Macrophages to M1 via TLR4 Activation

Lianlian Wu, Hongling Tang, Hao Zheng, Xiaoxiao Liu, Yanzhuo Liu, Jing Tao, Zhengyan Liang, Yuqi Xia, Yang Xu,
Yong Guo, Honglei Chen, and Jing Yang

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 138–150 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Novel Carbon Dots-Derived from Radix Puerariae Carbonisata Significantly Improve the
Solubility and Bioavailability of Baicalin

Juan Luo, Hui Kong, Meiling Zhang, Jinjun Cheng, Ziwei Sun, Wei Xiong, Yafan Zhu, Yan Zhao, and Huihua Qu
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 151–161 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Modeling and Bias-Robust Estimation of the Acoustic Release of Chemotherapeutics
from Liposomes

Ali Wadi, Mamoun Abdel-Hafez, and Ghaleb A. Husseini
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 162–169 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Changing the Way of Entrance: Highly Efficient Transfer of mRNA and siRNA via
Fusogenic Nano-Carriers

Marco Hoffmann, Nils Hersch, Rudolf Merkel, Agnes Csiszar, and Bernd Hoffmann
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 170–183 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Co-Delivery of Rose Bengal and Doxorubicin Nanoparticles for Combination
Photodynamic and Chemo-Therapy

Xueqiong Zhang, Lianghong Li, Qi Liu, Yaowen Wang, JianGuang Yang, Tong Qiu, and Gang Zhou
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 184–195 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ciliary Mechanism of Regulating Hedgehog and Wnt/-Catenin Signaling Modulates
Ultraviolet B Irradiation-Induced Photodamage in HaCaT Cells

Tianding Shen, Kai Gao, Zhiqi Hu, Yong Miao, and Xue Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 196–203 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Novel Peptide Aptamer to Detect Plasmodium falciparum Lactate Dehydrogenase
Dong-Xu Liu, Trinh Thi Thuy Tien, Duong Tuan Bao, Nguyen Thi Phuong Linh, Hyun Park, and Seon-Ju Yeo
J. Biomed. Nanotechnol. 15, 204–211 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUM ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mechanism of Nanotization-Mediated Improvement in the Efficacy of Caffeine Against
1-Methyl-4- Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine-Induced Parkinsonism
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 11(12), pp. 2211–2222 (2015))

Naveen Kumar Singhal, Swati Agarwal, Priyanka Bhatnagar, Manindra Nath Tiwari, Shashi Kant Tiwari, Garima Srivastava,
Pradeep Kumar, Brashket Seth, Devendra Kumar Patel, Rajnish Kumar Chaturvedi, Mahendra Pratap Singh,
and Kailash Chand Gupta

J. Biomed. Nanotechnol. 15, 212–213 (2019)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.